Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B 1:4

2018-12-20
Ju2018/05278/LP (delvis)
Ju2018/05034/PO
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 565 509
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 565 509

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.146 9653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25130 459
2019-02-25130 459
2019-03-25130 459
2019-04-25130 459
2019-05-25130 459
2019-06-25130 459
2019-07-25130 459
2019-08-25130 459
2019-09-25130 459
2019-10-25130 459
2019-11-25130 459
2019-12-25130 460
Summa1 565 509
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Camilla Josephson
Kopia till

Finansdepartementet, Budgetavdelningen (FiBA Lars Davidsson)