Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2018-12-20
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04758/S
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Redovisning av kostnader och resultat

Av myndighetens årsredovisning ska framgå verksamheter och kostnader uppdelade på verksamhets- och skolformer. All individbaserad statistik ska redovisas med en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska

  • redovisa och analysera behovet av specialpedagogisk kompetens hos förskollärare och lärare utifrån myndighetens arbete med råd och stöd till huvudmän,
  • redovisa resultatet av myndighetens arbete när det gäller att fler elever, såväl flickor som pojkar, ska nå kunskapskraven i specialskolan, och
  • redovisa och analysera kostnadsutvecklingen för specialskolan samt kostnadsutvecklingen per elev.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhets-
integrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Kunskapslyft för barns rättigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa hur de utvecklingsområden som identifierats har tagits tillvara i myndighetens verksamhet och de resultat som uppnåtts. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 20 december 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten733 350
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)733 350

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anslaget får användas för Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för myndighetens verksamhet, produktionsstöd för läromedelsframställning och visst internationellt samarbete.

Återbetalda medel när det gäller bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten13 000
ap.2Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition (ram)13 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition

För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra kompetensut-
vecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och same-
skolan (U2018/02959/S) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor.

För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2018/03106/S) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten
med 3 000 000 kronor.

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten71 067
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)71 067

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

1:11

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten17 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)17 525

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

1:20

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten163 418
ap.1Särskilda insatser inom skolområdet (ram)163 418

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Särskilda insatser inom skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Anslagsposten får belastas med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synnedsättning som efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår innan de börjar gymnasial utbildning.

Anslagsposten får belastas med utgifter för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen när det gäller olika pedagogiska arbetssätt vad avser barn och elever med funktionsnedsättning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.122 0003 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.20Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.10Inget0
1:11 Bidrag till vissa studier
ap.10Inget0
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.135 00035 000

2020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)73 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2561 113
2019-02-2561 113
2019-03-2561 113
2019-04-2561 113
2019-05-2561 113
2019-06-2561 113
2019-07-2561 113
2019-08-2561 113
2019-09-2561 113
2019-10-2561 113
2019-11-2561 113
2019-12-2561 107
Summa733 350
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Specialskola m.m.-724 280-732 000319 0001 053 000-734 000-2 190 280
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor och för bedrivandet av förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola är full kostnadstäckning. För övrig avgifts-
belagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna. Det bör noteras att kostnaderna i tabellen ovan avser myndighetens samtliga kostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive en annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem inom specialskolan lämnas också enligt förordningen om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

Myndigheten får enligt 32 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter där avgifts-
inkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Leif Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för familj och sociala tjänster, enheten för folkhälsa och sjukvård, jämställdhetsenheten
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, sekretaritet för verksamhetsstöd
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Centrala studiestödsnämnden
Myndigheten för yrkeshögskolan
Sameskolstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms universitet
Överklagandenämnden för studiestöd
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades Riksförbund