Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 22520
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Värdebaserad prissättning och främjande av innovation

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska utveckla den värdebaserade prissättningen i syfte att säkerställa att läkemedel är kostnadseffektiva under hela livscykeln.

TLV ska när så är lämpligt med beaktande av myndighetens ansvarsområden främja innovation genom att främja användning av nya, innovativa och kostnadseffektiva läkemedel.

TLV ska redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit för att utveckla den värdebaserade prissättningen respektive för att främja innovation.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och TLV rapporteras vid annan tidpunkt än den som anges nedan, men inte senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Återkommande uppdrag

1.Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2. Fortsatt uppföljning av läkemedelskostnader

TLV ska löpande följa utvecklingen gällande kostnader för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. I det ingår att TLV ska redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I det ingår bland annat att redovisa besparingar till följd av prissänkningsbeslut enligt den s.k. 15-årsregeln samt att särredovisa besparingen för varje genomförd omprövning. TLV ska därutöver redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av vidtagna åtgärder. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i den utsträckning som det är möjligt. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2019.

3. Omvärldsbevakning 

TLV och Läkemedelsverket ska gemensamt rapportera om kort- och långsiktiga omvärldsförändringar inom sina verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2020. 

4. Moderna beredskapsjobb

TLV ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret. 

Pågående uppdrag

 

UppdragUppdag givet iAvrapportering
Fortsatt verksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvårdenRegleringsbrev 2017
Fortsatt försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkterRegleringsbrev 20172019-10-15
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensRegeringsbeslut S2017/01706/FS2020
Uppdrag att följa upp och redovisa besparingar från sidoöverenskommelserRegleringsbrev 20182019-03-20
Uppdrag att mäta öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgradRegleringsbrev 20182019-12-31
Uppdrag att förbereda införandet av nya regler om utbyte av läkemedelRegleringsbrev 2018Delrapport 2019-06-01, Slutrapport 2020-10-01
Uppdrag att genomföra förstudier om apoteksindikatorer och om en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotekRegeringsbeslut S2018/04563/FS2019-12-31
Uppdrag att utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen över apoteksmarknadenRegeringsbeslut S2018/04562/FS2019-12-01
Uppdrag att utveckla och lansera prisjämförelsetjänst för tandvårdRegleringsbrev 20182019-05-06
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

Regeringsbeslut A2016/00216/A A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018

Regeringsbeslut Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket144 660
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)144 660

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.14 3393 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2512 055
2019-02-2512 055
2019-03-2512 055
2019-04-2512 055
2019-05-2512 055
2019-06-2512 055
2019-07-2512 055
2019-08-2512 055
2019-09-2512 055
2019-10-2512 055
2019-11-2512 055
2019-12-2512 055
Summa144 660
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Caroline Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Statskontoret