Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2018-12-21
Ku2018/02248/LS
Statens maritima och transporthistoriska museer
Stumholmen
371 32 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens maritima och transporthistoriska museer
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens maritima och transporthistoriska museer.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2019 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens maritima och transporthistoriska museer ska i årsredovisningen redovisa hur bidrag enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter har använts. Av redovisningen ska framgå hur bidragen har fördelats mellan olika museiverksamheter och ändamål.

3

Uppdrag

Prognoser 2019–2022

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Statens maritima och transporthistoriska museer ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.A2016/00216/A
A2017/00238/A
Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima och transporthistoriska museer180 246
ap.6Statens maritima och transporthistoriska museer (ram)180 246

Villkor för anslag 8:1

ap.6 Statens maritima och transporthistoriska museer

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Statens maritima och transporthistoriska museer.

Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

Av anslagsposten ska minst 7 500 000 kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima och transporthistoriska museer som är förenade med upprätthållande av dessa verksamheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.65 5873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)150 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima och transporthistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-0246 562
2019-04-0144 562
2019-07-0144 562
2019-10-0144 560
Summa180 246
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima och transporthistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.6Statens maritima och transporthistoriska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor8 201-2 02124 10024 10006 180
Undersökningar, utredningar och andra tjänster-3621373 0003 0000-225
Vasamuseet6 908-14 824155 489155 4890-7 916
Summa14 747-16 708182 589182 5890-1 961
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar05006 50006 5007 000
Övrigt06 2006 20006 20012 400
Summa06 70012 700012 70019 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima och transporthistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende verksamhet med full kostnads-
täckning får användas av Statens maritima och transporthistoriska museer för att lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg samt för utveckling av museiverksamhet inom myndigheten.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Jakob Kihlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/BT SUBT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
Trafikverket
Riksförbundet Sveriges museer