Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2018-12-20
N2018/05855/SUN
N2018/05837/KLS(delvis)
N2018/01134/SUN m.fl.
Se bilaga 1
Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Vinnova ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Insatser för att främja innovation i offentlig verksamhet

Vinnova ska redovisa vilka insatser som genomförts för att stödja offentlig sektors innovationsarbete och förnyelse. Redovisningen ska innehålla resultat av insatserna samt viktiga lärdomar som kan dras från arbetet.

3

Uppdrag

1. Utvärderingar

Vinnova ska genomföra minst två utvärderingar av genomförda insatser. De insatser som utvärderas ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i utvärderingen. Vinnova ska föra dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser om vilka insatser som utvärderas och metoder för detta. Utvärderingarna ska omfatta resultat och, där så är möjligt, effekter av stödet från myndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

2. EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa och analysera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Rapporten ska understödja regeringens arbete med EU:s forsknings- och innovationssamarbete. Rapporten ska därför redovisa och analysera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på relevanta datakategorier. En särskild rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 23 april 2020.

3. Stöd till inkubation

Vinnova ska, inom ramen för myndighetens ansvar att lämna stöd till inkubation (dnr N2013/03474/FIN), redovisa resultatet av insatserna. En särskild rapport avseende helåret 2018 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2019.

4. Förlängt uppdrag avseende Brexit

Vinnovas och Vetenskapsrådets gemensamma uppdrag om att analysera förutsättningar för internationellt forsknings- och innovationssamarbete vid ett utträde av Storbritannien ur Europeiska unionen (dnr N2016/07637/IFK) förlängs på så sätt att uppdraget avrapporteras löpande fram till den 15 maj 2019 i syfte att möjliggöra en analys av de slutliga utträdesvillkoren.

5. Moderna beredskapsjobb

Vinnova ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

6. Prognoser

Vinnova ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

 den 17 januari,

 den 15 februari,

 den 2 maj,

 den 29 juli, och  

 den 25 oktober.

I bilaga 2 redovisas Vinnovas pågående uppdrag. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem239 552
ap.1Verket för innovationssystem (ram)239 552

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 978 155
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 978 155
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande35 000
ap.3Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (ram)35 000
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd1 750
ap.2Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (ram)1 750
Disponeras av Vetenskapsrådet26 850
ap.5Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet (ram)26 850
Disponeras av Statens energimyndighet18 500
ap.4Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet (ram)18 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten får användas för utgifter för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystem och programanknutna utgifter så som utvärderingar, beredningsarbete, revision, informationsinsatser, verksamhetsrelaterade it-system, konferenser, resor och seminarier.

Vinnova ska använda minst:

  • 600 miljoner kronor för strategiska innovationsområden,
  • 105 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet och 12,9 miljoner kronor för att koordinera och finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete,
  • 150 miljoner kronor för att underlätta etablering, användande, tillgängliggörande och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer, t.ex. vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB eller andra kvalificerade huvudmän,
  • 60 miljoner kronor för insatser kopplade till universitets och högskolors forskning och forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i samverkan med det omgivande samhället,
  • 30 miljoner kronor för en utökad satsning på verifiering av forskningsresultat och projekt,
  • 15 miljoner kronor för innovationsinsatser inom området tillgänglighetsdesign, samt
  • 10 miljoner kronor för innovationsinsatser för standardisering.

Av anslaget ska minst 45 miljoner kronor användas för miljö- och klimatinsatser enligt uppdrag 2 och 3 i regeringens beslut den
17 december 2015 i ärende N2015/08872/IF.

Av anslaget ska 20 miljoner kronor användas till insatser inom det immaterialrättsliga området enligt regeringens beslut den 17 mars 2016 i ärende N2016/02167/IF.

Av anslaget ska minst 20 miljoner kronor användas för riktade insatser för social innovation enligt uppdrag 4 i regeringens beslut den 20 december 2016 i ärende N2016/07981/IFK. 

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till RISE Research Institutes of Sweden AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.2 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

ap.3 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

ap.4 Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 2,5 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

ap.5 Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 9,6 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.17 1863 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.187 307Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 379 0001 600 000679 000100 0002023
ap.360 00030 00020 00010 0002023
ap.21 0004004002002023
ap.550 00017 00017 00016 0002023
ap.410 0004 0004 0002 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2519 963
2019-02-2519 963
2019-03-2519 963
2019-04-2519 963
2019-05-2519 963
2019-06-2519 963
2019-07-2519 963
2019-08-2519 963
2019-09-2519 963
2019-10-2519 963
2019-11-2519 963
2019-12-2519 959
Summa239 552
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Försvarsdepartementet, MFU
Socialdepartementet, JÄM, SAM och SF
Finansdepartementet, BA, DF, FPM och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F och UH
Miljö- och energidepartementet, EE och KE
Arbetsmarknadsdepartementet, ARM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Konkurrensverket
Luftfartsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Trafikanalys
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Vetenskapsrådet
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
RISE Research Institutes of Sweden AB
Sveriges export- och investeringsråd

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 6, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

N2018/05855/SUN
N2018/05837/KLS(delvis)
N2018/01134/SUN
N2018/02700/IFK
N2018/05510/SUN
N2018/05558/SUN