Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
IV:1

2018-12-20
SB2018/01738/FCK
Svenska institutet för europapolitiska studier
Box 55
101 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 1, bet. 2018/19:KU1, rskr. 2018/19:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier.

3

Uppdrag

EU:s framtidsdiskussion

Svenska institutet för europapolitiska studier ska senast den 28 februari 2019 redovisa till regeringen (Statsrådsberedningen) vilka åtgärder som under 2018 har vidtagits för att belysa EU:s framtidsfrågor och för att öka delaktigheten kring diskussionen om dessa frågor.

Utbildningar anpassade efter målgrupp

Svenska institutet för europapolitiska studier ska senast den 28 februari 2019 redovisa till regeringen (Statsrådsberedningen) vilka åtgärder som under 2018 har vidtagits för att fler förtroendevalda och offentliganställda på olika nivåer i hela landet har kunnat delta i myndighetens utbildningar. Myndigheten ska även redovisa hur dessa utbildningar har anpassats efter målgrupp.

Moderna beredskapsjobb i staten

Svenska institutet för europapolitiska studier ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier19 458
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)19 458
Disponeras av Kammarkollegiet1 870
ap.10EU-information - del till Kammarkollegiet (ram)1 870
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor2 000
ap.4EU-information - del till MUCF (ram)2 000
Disponeras av Universitets- och högskolerådet4 000
ap.2EU-information - del till Universitets- och högskolerådet (ram)4 000
Disponeras av Linnéuniversitetet1 200
ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet (ram)1 200

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.2 EU-information - del till Universitets- och högskolerådet

Högst 2 000 000 kronor får användas för att genomföra kunskapshöjande åtgärder kring de möjligheter som finns till praktiktjänstgöring och anställning inom EU:s institutioner, byråer och organ.

Högst 2 000 000 kronor får användas för utbildningar för lärare och skolledare som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige.

ap.3 EU-information - del till Linnéuniversitetet

Medlen får användas för utbildning för yrkesverksamma journalister som syftar till att höja kunskapen om hur beslut fattade på EU-nivå och beslut fattade i ett medlemsland är länkade.

ap.4 EU-information - del till MUCF

Medlen får användas för utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen.

ap.10 EU-information - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.15833 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 622
2019-02-251 622
2019-03-251 622
2019-04-251 622
2019-05-251 622
2019-06-251 622
2019-07-251 622
2019-08-251 622
2019-09-251 622
2019-10-251 622
2019-11-251 622
2019-12-251 616
Summa19 458
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25100
2019-02-25100
2019-03-25100
2019-04-25100
2019-05-25100
2019-06-25100
2019-07-25100
2019-08-25100
2019-09-25100
2019-10-25100
2019-11-25100
2019-12-25100
Summa1 200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Utbildning
Utbildning001 1002 500-1 400-1 400
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenska institutet för europapolitiska studier får disponera avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Svenska institutet för europapolitiska studier kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement per utbildning bifogas.

 

På regeringens vägnar
Ann Linde
Marcus Nordmeyer
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV, UF, UH
Kulturdepartementet/D
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Kammarkollegiet
Linnéuniversitetet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet