Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Socialstyrelsen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och folkhälsa

1. Nationell källa för ordinationsorsak 

Socialstyrelsen ska fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak genom kontinuerlig uppdatering, kvalitetssäkring och utveckling av systemets terminologi och koder. Myndigheten ska under 2019 påbörja komplettering av ordinationsorsaker som i dag finns i källan och som kan härledas till produktresumé (SPC) med ordinationsorsaker som kan användas vid dokumentation av förskrivning av läkemedel som används utanför godkänd indikation, dvs. för andra sjukdomstillstånd än det som läkemedlet egentligen är regulatoriskt godkänt för. Utökningen ska avse vanligt förekommande förskrivningar som bygger på evidens eller beprövad erfarenhet, t.ex. vid förskrivning till barn och äldre. Arbetet ska göras i dialog med professionsföreträdare, t.ex. representanter för specialistföreningar. Socialstyrelsen ska också stödja bred implementering av den nationella källan för ordinationsorsak i vård- och omsorgsverksamheterna. I denna del av uppdraget ingår att fortsatt kommunicera nyttan med att använda den nationella källan för ordinationsorsak samt aktivt stödja testning och implementering av kodsystemet i vård- och omsorgsverksamheterna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 16 december 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.

2. Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen ska förvalta och utveckla samt tillgängliggöra ett samlat stöd till hälso- och sjukvården på patientsäkerhetsområdet med fokus på att minska vårdskadorna. Stödet ska särskilt fokusera på de allvarliga och de mest frekventa vårdskadorna. Utgångspunkten ska vara hälso- och sjukvårdens behov. Uppdraget ska samordnas av Socialstyrelsen och genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten och i samråd med Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg, E-hälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt övriga relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska analysera utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 2019. Om så behövs ska Socialstyrelsen inhämta uppgifter från SKL, landstingen, kommunerna och övriga myndigheter för att kunna bedöma utvecklingen på patientsäkerhetsområdet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 8 000 000 kronor under 2019 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

3. Prioriteringscentrum Linköpings universitet 

Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum Linköpings universitet under 2019. Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen har använts till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 20 Prioriteringscentrum.

4. Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag efter ansökan till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.

5. Nordiskt projekt om mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser

Socialstyrelsen ska ingå avtal med Nordiska ministerrådet om att genomföra ett projekt som handlar om hur mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser kan skapas. Socialstyrelsen ska även ta fram en projektplan för projektet samt ett mandat till en nordisk referensgrupp för projektet. Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik vid Nordiska ministerrådet har beslutat om en projektbeskrivning för ett sådant projekt samt har beslutat att erbjuda Socialstyrelsen att genomföra projektet.

6. Analys och prognos av läkemedelskostnader

Socialstyrelsen ska redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen. När det gäller läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska kostnader för läkemedel mot hepatit C som omfattas av den nationella processen för ordnat införande särredovisas. Socialstyrelsen inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska löpande ges möjlighet att följa prognosarbetet och lämna synpunkter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen senast den 30 april. Den uppdaterade prognosen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen, senast den 30 oktober.

Socialtjänst m.m.

1. E-hälsa

a) Utveckla e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen ska fortsätta utveckla nyckeltal för användningen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, samt följa upp och redovisa resultaten på Socialstyrelsens hemsida. Myndigheten ska även beskriva och analysera resultaten av uppföljningen av nyckeltalen för att identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och implementering av e-hälsa och välfärdsteknik. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 maj 2020.

b) IBIC

Socialstyrelsen ska verka för att den nationella modellen för enhetlig och strukturerad information kallad Individens behov i centrum (IBIC), införs i samtliga kommuner samt stödja kommunerna vid införandet och implementeringen av modellen i relevanta verksamheter. Uppdraget ska utföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg (Famna) och Vårdföretagarna. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 maj 2020.

För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 4 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

 

Övriga uppdrag

1. Prognoser

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2. Moderna beredskapsjobb i staten

Socialstyrelsen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret

3. Insatser utifrån minoritetspolitikens mål

Socialstyrelsen ska vidta insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i verksamheten. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Socialstyrelsen ska fortsatt utveckla den långsiktiga dialogen med de nationella minoriteterna. Vidare ska myndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan samt genomföra effektiva samråd med de nationella minoriteterna. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november 2019.

4. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Socialstyrelsen ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och Statens skolverk. Under 2019 är DO sammankallande myndighet. Socialstyrelsen ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Socialstyrelsen ska redovisa en bedömning av myndighetens uppnådda resultat i samband med årsredovisningen för 2019.

5. Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019 för att fortsätta stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. En redovisning ska lämnas senast den 30 juni 2020 till regeringen (Socialdepartementet). I redovisningen ska användningen av medlen framgå. Finansiering av uppdraget sker inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS. 

6 Kunskapslyft för barnets rättigheter

Socialstyrelsen ska utifrån identifierade utvecklingsområden fortsätta med ett systematiskt förändringsarbete för att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i verksamheten. I uppdraget ingår att redovisa de nya utvecklingsbehov som har identifierats, åtgärder som vidtagits för att möta dessa behov och de resultat som uppnåtts. Socialstyrelsen ingår i det kunskapslyft för barnets rättigheter som regeringen initierat och som pågår under perioden 2017–2019. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 april 2020.

7. Landstingens kostnader för försäkringsmedicinska utredningar

Socialstyrelsen ska genomföra en sådan rikstäckande kostnadsundersökning som avses i 10 § förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar. Undersökningen ska omfatta landstingens kostnader för utredningar, central administration och tolk. I uppdraget ingår även att ta ställning till hur de kostnader som landstingen har förhåller sig till de högsta beloppen i 11–13 §§ i angiven förordning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2020. Socialstyrelsen får senast den 31 oktober 2019 rekvirera högst 300 000 kronor från Försäkringskassan för uppdragets genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 9 Försäkringsmedicinska utredningar.

8. Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i uppdraget att ansvara för uppföljning och utbetalning avseende villkor 1, Kompetenssatsning i försäkringsmedicin, i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018. Socialstyrelsen ska även tillsammans med SKL fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019. Socialstyrelsen får för att genomföra detta uppdrag använda högst 10 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Medlen ska utbetalas 2020 för verksamhet som bedrivits 2019. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.

Tidigare givna uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev

Uppdrag

Regleringsbrev

Avrapporteringsdatum

Utbildningen för handläggare inom LSS

Regleringsbrev för 2016

årligen lämna en lägesrapport den 31 oktober och en slutrapport senast den
15 april 2019

Utse nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet

Regleringsbrev för 2016

årligen

Placeringsformen stödboende

Regleringsbrev för 2016

slutredovisning den
31 oktober 2019

Följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Regleringsbrev för 2017

den 14 juni 2019 redovisa samlade iakttagelser

Kunskapsstöd och utbildning om gränssättande åtgärder

Regleringsbrev för 2017

den 31 maj 2019

Vägledning om ansvar för vård vid psykisk ohälsa

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Integrerad vårdform och utveckling av specialiserad och differentierad institutionsvård

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Kunskapsstöd för säkrare bedömningar i fråga om umgänge för barn placerade enligt LVU

Regleringsbrev för 2017

den 15 februari 2019

Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen. De återrapporteringar av medel som avses är för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 30 april

Socialstyrelsen ska fortsatt följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag.

Regleringsbrev för 2017

årligen, den 31 maj

Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet

Regleringsbrev för 2018

den 15 december 2019

Läkemedelsgenomgångar

Regleringsbrev för 2018

den 28 februari 2019

Patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2018

den 30 april 2019

Landstingens handlingsplaner om patientmiljarden

Regleringsbrev för 2018

Uppdraget att sammanställa och analysera landstingens handlingsplaner ska slutredovisas senast den
31 mars 2022, med delredovisningar senast den 30 oktober 2019, 2020 och 2021. Uppdraget att ta fram ett kodverk för kontaktorsak ska redovisas senast den
1 februari 2019.

Nationella kunskapsstöd för psoriasis och epilepsi

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2020

Civilt försvar

Regleringsbrev för 2018

årligen, i samband med årsredovisningen

Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård

Regleringsbrev för 2018

den 31 oktober 2019, delredovisning den 15 januari 2019

Pilotenkät till tandvårdspatienter

Regleringsbrev för 2018

den 31 oktober 2019

Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2019

Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Regleringsbrev för 2018

den 30 juni 2019

Tilläggsuppdrag angående uppföljning av överenskommelse

Regleringsbrev för 2018

den 14 juni 2019

Specialistkompetenskurser inom ramen för läkares vidareutbildning

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2019

Informationssatsning om stöd och vård efter graviditeten

Regleringsbrev för 2018

slutredovisas senast den
28 februari 2021, samt delredovisas senast den
28 februari 2019 och 2020

Neonatalvård

Regleringsbrev för 2018

Kartläggning, behovsinventering och plan senast den 28 februari 2019 och redovisningen av kunskapsstöden senast den 31 maj 2020.

Förbereda implementering av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården

Regleringsbrev för 2018

den 15 juni 2019

Informationsinsats om donationsregistret hos Socialstyrelsen

Regleringsbrev för 2018

den 8 mars 2019

Kunskap om vård vid ätstörningar

Regleringsbrev för 2018

den 15 november 2019

Kartläggning av vuxna med adhd och dess konsekvenser

Regleringsbrev för 2018

den 15 juni 2019

Enkel, enhetlig och säker klagomålshantering

Regleringsbrev för 2018

Den fördjupade förstudien om Care opinion/”Tyck om vården” ska delredovisas senast den 1 februari 2019. Slutrapportering senast den 31 december 2019.

Pilotverksamhet med barnhälsovård

Regleringsbrev för 2018

den 28 februari 2019

Införande av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2019

Socialstyrelsen ska årligen redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen därutöver göra en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare inom samtliga specialiteter.

Regleringsbrev för 2018

årligen, den 28 februari

Hjälpmedel

Regleringsbrev för 2018

den 31 maj 2019

E-hälsa och välfärdsteknologi

Regleringsbrev för 2018

deluppdrag a. den 31 maj 2019

deluppdrag b. den 31 maj 2019

Fallprevention

Regleringsbrev för 2018

Slutredovisning senast den
1 mars 2021, delredovisningar senast den 29 maj 2019 och den 21 maj 2020.

Nationella strategin för demenssjukdom

Regleringsbrev för 2018

Slutredovisning senast den
1 juni 2022. Delredovisnig senast 1 juni 2020.

Webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter - fokus funktionsnedsättning

Regleringsbrev för 2018

den 15 februari 2021

Uppföljning av barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS

Regleringsbrev för 2018

den 28 februari 2019

Habiliteringsersättning

Regleringsbrev för 2018

den 1 juli 2019, den 1 juli 2020

Hemlöshet

Regleringsbrev för 2018

Slutredovisning senast den
1 juni 2022, med delredovisningar senast den
1 juni 2019, 2020 och 2021 avseende kommunernas användning av de tilldelade medlen.

Uppdrag om LVU

Regleringsbrev för 2018

deluppdrag a. den 14 februari 2020

deluppdrag b. den 1 juni 2019.

Anmälningar om misstanke om barn som fara illa eller riskerar fara illa som inte leder till utredning

Regleringsbrev för 2018

den 31 maj 2019

Tillämpningen av barnets rättigheter

Regleringsbrev för 2018

den 1 juni 2019

Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regleringsbrev för 2018

i samband med årsredovisningen för 2018

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Regleringsbrev för 2018

den 30 juni 2019

Stödtelefon för yrkesverksamma samt ej frihetsberövade personer som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående

Regleringsbrev för 2018

Under 2019 lämna en delredovisning vid en tidpunkt som myndigheten finner lämplig. Slutredovisning senast den 16 december 2020.

Intersex och könsdysfori

Regleringsbrev för 2018

Slutredovisning senast den
31 mars 2020, delredovisning senast den 31 mars 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen188 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen664 451
ap.1Förvaltningsmedel (ram)664 451

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.120 0833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav INVESTERING100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2555 371
2019-02-2555 371
2019-03-2555 371
2019-04-2555 371
2019-05-2555 371
2019-06-2555 371
2019-07-2555 371
2019-08-2555 371
2019-09-2555 371
2019-10-2555 371
2019-11-2555 371
2019-12-2555 370
Summa664 451
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-39 592-16 00018 50034 500-16 000-71 592
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Carita Nyyssölä Linde
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sametinget
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Nordiska ministerrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg
Vårdföretagarna