Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2018-12-18
UD2018/20959/IU(delvis)
UD2018/20998/EC
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten15 000
ap.22Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)15 000

Villkor för anslag 1:1

ap.22 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Medlen avser samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke-spridningsområdet, inom strålskydds- och beredskapsområdet samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina och Vitryssland. Medlen avser också samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet och icke-spridningsområdet i Georgien samt inom icke-spridningsområdet och strålskydd i Moldavien.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien, Moldavien och Vitryssland.

Av anslagsposten får högst 3 750 000 kronor användas för förvaltningskostnader.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC)  riktlinjer. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.224 0003 2495002512023
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedning internrevisionen
Utrikesdepartementet EU, NIS, PLAN, IU, RS
Finansdepartementet BA
Miljö- och energidepartementet Ke
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete