Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2018-12-18
UD2018/20958/PLAN
UD2018/21020/EC
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 7 Kammarkollegiet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2018/19:UU1, rskr. 2018/19:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet7 400
ap.7Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet (ram)7 400

Villkor för anslag 1:11

ap.7 Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medlen avser insatser i eller i nära anslutning till Östersjöområdet i huvudsak i enlighet med regeringens strategier för samarbetet inom Östersjöregionen 2016-2020 samt för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland. Strategin för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland (2014-2018) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2019 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi.

Även insatser inom ramen för Östersjöstaternas råd, Barentssamarbetet, Arktiska rådet och Nordliga dimensionen kan göras.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.71 5001 000500
2027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

På regeringens vägnar
Margot Wallström
Kristian Lindvall
Kopia till

Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, PLAN, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret