Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:34

2018-12-20
Ju2018/05278/LP(delvis)
Ju2018/05029/PO
Ju2018/04473/PO m.fl.
Se bilaga 1
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Polismyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Polismyndighetens verksamhet för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Polismyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Polismyndigheten bidra till en sådan utveckling i hela landet. Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som helhet.

Polismyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. polislagen (1984:387) och förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Internationell fred och säkerhet

Polismyndigheten ska redovisa omfattningen av och kostnader för sitt bidrag till EU:s, FN:s och OSSE:s missioner och högkvarter samt kortfattat analysera vilka resultat deltagandet lett till.

Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats.

De finansiella villkoren för Polismyndighetens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 5 Internationell samverkan och utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Jämställdhetsintegrering

Polismyndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

Polismyndigheten ska månatligen redovisa en uppföljning av ekonomi, verksamhet, personal, statistik avseende utredningsverksamheten och skjutningar samt en uppskattning av antal fall av dödligt våld. Polismyndigheten ska också följa upp och kvartalsvis redovisa ett antal polisiärt relevanta indikatorer som tillsammans ger en bild av situationen i utsatta områden. En uppföljning med en fördjupad analys för samtliga nämnda statistikdelar ska lämnas senast den 30 september 2019 och avse perioden januari t.o.m. juni 2019. Samtliga redovisningar ska lämnas till regeringen (Justitidepartementet).

Verkställighet av beslut om av- och utvisning

Polismyndigheten ska redovisa och kommentera sin ärendehantering på det sätt som framgår av regeringsbeslut Ju2013/8211/PO. En delredovisning, för perioden januari till och med mars, ska lämnas senast den 26 april. En andra delredovisning, för perioden april till och med juni, ska lämnas senast den 26 juli och en tredje delredovisning, avseende perioden juli till och med september, ska lämnas senast den 25 oktober.

Samtliga redovisningar ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet).

Prognoser

Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 17 januari, den 15 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober.

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Polismyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Polismyndigheten ska, tillsammans med övriga RIF-myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som berörda myndigheter har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Moderna beredskapsjobb i staten

Polismyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Inköp och klassificireing av varor

Från och med den 1 januari 2019 ska Polismyndigheten med hjälp av fingerade uppgifter få göra inköp av varor som kan behöva klassificeras enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Inköpen ska ske på uppdrag av Läkemedelsverket respektive Folkhälsomyndigheten. Polismyndigheten får för uppdragens genomförande använda 500 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Polismyndigheten.

Pågående uppdrag och ännu inte redovisade återrapporteringar

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A). I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2019, den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Förmågan att utreda grova våldsbrott

Uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Internationella brottsnätverk

Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Uppdraget ska delredovisas senast den 25 januari 2019 och slutredovisas senast den 14 februari 2020 (Ju2018/00991/PO).

Trafik

Redovisning i årsredovisningen till och med 2020 av Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete inkl. kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Jämställdhetsintegrering

Redovisning av aktiviteter och resultat i årsredovisningen för 2018 (Ju2015/09812/LP (delvis)).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret

Uppdraget ska årligen redovisas i samband med årsredovisningen (Ju2015/09669/SSK).

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Polismyndigheten fick i regleringsbrevet för 2018 (Ju2017/09598/LP(delvis)) i uppdrag att arbeta med rättsväsendets informationsförsörjning, bedriva en förstudie avseende digital bevisning samt identifiera relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Polismyndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet

Med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) ska Polismyndigheten i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med de budgetunderlag som lämnas 2019. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Genomförandet av PNR-direktivet

Polismyndigheten har under 2018, som en följd av genomförandet av EU-direktivet (EU) 2016/681 om användande av passageraruppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism, inrättat en enhet för hantering av passageraruppgifter. Polismyndigheten ska senast den 1 mars 2019 redovisa hur arbetet vid enheten utvecklats (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten ska senast den 1 mars 2019 redovisa hur arbetet fortlöper med samordningsfunktionen (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Redovisa vidtagna åtgärder mot brott som hotar den fria åsiktsbildningen

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Åtgärder mot hatbrott

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Rapport avseende utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 29 mars 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Omfattning och utveckling av kriminella grupperingar i Sverige

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Säkerställa insatsförmågan

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

Förbättrad hantering av bidragsbrott

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring. Uppdraget redovisas gemensamt i en delredovisning senast den 21 oktober 2019 och en slutredovisning senast den 19 oktober 2020 (Ju2018/03037/KRIM).

Utvärdera den tidsbegränsade vapenamnestin 2018

Uppdraget ska slutredovisas senast den 2 december 2019 (Ju2017/05785/L4).

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Polismyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i norra Stockholm avseende ett snabbförfarande i brottmål. Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2019 (Ju2017/08090/DOM).

Stärkt kompetens för att bemöta personer med psykisk ohälsa

Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 juni 2020 (Ju2017/06176/PO).

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Det gemensamma treåriga uppdraget till Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket ska redovisas enligt regeringsbeslut (A2017/02422/ARM).

Sprängämnessäkerhet

Polismyndigheten ska årligen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

Resultatstrategi för internationell civil krishantering

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2014/56358/UD/SP).

Myndighetssamverkan vid internationell fredsfrämjande verksamhet

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2013/52812/UD/SP).

Åtgärder med anledning av Schengenutvärderingen

Uppdrag till Polismyndigheten Migrationsverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket att, inom ramen för uppföljningen av den Schengenutvärdering som genomfördes i Sverige 2017, upprätta en handlingsplan, genomföra åtgärder och återrapportera dessa till Regeringskansliet. Uppdraget ska genomföras i enlighet med de tidsramar som följer av artikel 16 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 (Ju2018/00780/PO).

Nationell rapportör för människohandel

Polismyndigheten har i uppdrag att vara nationell rapportör i frågor som rör människohandel (prop. 2010/11:77).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polismyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten26 337 660
ap.1Polismyndigheten (ram)26 290 525
ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar (ram)47 135
Disponeras av Kammarkollegiet1 060
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 060

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polismyndigheten

Anslaget får användas för utgifter avseende Polismyndighetens verksamhet. Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också, i begränsad utsträckning, tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför Polismyndigheten men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet och för att finansiera samverkan med universitet och högskolor rörande polisverksamheten.

Polismyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Polismyndigheten ska betala totalt 214 196 900 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Medlen ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under 2019 ska Polismyndigheten betala 75 000 000 kronor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som ersättning för den prövningskapacitet som rekryteringsmyndigheten tillhandahåller i antagningsprocessen för polisutbildningen. Medlen ska betalas efter fakturering från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet).

Anslagsposten ska användas för att finansiera minst tre sambandsmän med särskild inriktning mot återvändandefrågor.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Medel får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör Polismyndigheten.

ap.5 del till Avdelningen för särskilda utredningar

Medlen ska finansiera verksamheten vid Avdelningen för särskilda utredningar i Polismyndigheten.

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten108 000
ap.1Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden (ram)108 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden

Medlen får användas för utgifter avseende verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för inre säkerhet. Medlen får också användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 011 Bidrag från fonden för inre säkerhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polismyndigheten
ap.1788 7153 %0
ap.403 %0
ap.51 4143 %0
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.1114 00070 00035 0009 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infrianden i tabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 350 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 614 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polismyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 194 805
2019-02-252 194 805
2019-03-252 194 805
2019-04-252 194 805
2019-05-252 194 805
2019-06-252 194 805
2019-07-252 194 805
2019-08-252 194 805
2019-09-252 194 805
2019-10-252 194 805
2019-11-252 194 805
2019-12-252 194 805
Summa26 337 660
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polismyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polismyndigheten
1:1 ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-546 568-46 00028 00074 000-46 000-638 568
Passhantering-42 538-128 000584 000708 000-124 000-294 538
Nationella ID-kort85 766-8 000107 000111 000-4 00073 766
Summa-503 340-182 000719 000893 000-174 000-859 340
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0021 00021 00000
Utbildning av ordningsvakter-92 281-23 7008 35832 058-23 700-139 681
Kontroll av väktarhundar-1 4614536832345-1 371
Forensisk undersökning-2 2681835 6155 432183-1 902
Summa-96 010-23 47235 34158 813-23 472-142 954
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811003000300300
Tillståndsgivning25110070 000070 00070 000
Summa0070 300070 30070 300
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Polismyndigheten får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras640 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras710 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polismyndigheten medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Eva Zimmerman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/ES/KH/FN
Försvarsdepartementet/MFU
Socialdepartementet/JÄM/FS
Finansdepartementet/BA/OFA/ESA/FMA
Kulturdepartementet/D/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Finansinspektionen
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Transportstyrelsen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:34, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2018/05278/LP(delvis)
Ju2018/05029/PO
Ju2018/04473/PO
Ju2018/04278/PO
Ju2018/03443/PO
Ju2018/03127/PO
Ju2018/03101/PO
Ju2018/03077/PO
Ju2018/02866/PO
Ju2018/01905/PO
Ju2018/01248/PO
Ju2018/01137/PO
Ju2017/08572/PO
Ju2017/08530/PO