Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 6

2018-12-21
N2018/05918/SUN
N2018/05911/KLS (delvis)
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:7

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket32 778
ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat är renar och fiske samt ersätta inträffade sådana skador (ram)32 778
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten20 000
ap.3Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffade sådana skador (ram)20 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat är renar och fiske samt ersätta inträffade sådana skador

Naturvårdsverket ska fördela medlen under anslagsposten som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska använda medlen inom länet för bidrag eller ersättning enligt 11–11c och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724) och enligt förordningen om statligt stöd att mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador. Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna. Naturvårdsverket ska samla uppgifter om statligt stöd som varje år lämnas för att förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap av länsstyrelserna enligt viltskadeförordningen (2001:724), för årlig rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen (enligt kommissionens beslut den 27 juli 2016 C[2016] 4770 final med ärendenummer SA.43972), samt uppgifter om totala summan stöd av mindre betydelse som varje år lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador inom anslaget.

ap.3 Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffade sådana skador

1. Havs- och vattenmyndigheten ska fördela 15 000 000 kronor till länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska använda medlen inom länet för ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 och 11 d §§ viltskadeförordningen. Medlen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna. Myndigheten ska samla uppgifter om stöd som varje år lämnas som ersättning för skada på fisk och fiskeredskap av länsstyrelserna för vidare rapportering till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) som en del av den årliga rapporteringen av statligt stöd och stöd av mindre betydelse till Europeiska kommissionen, enligt 11 d § i viltskadeförordningen, lagen (2013:388) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

2. Av anslagsposten ska 5 000 000 kronor användas för medfinansiering av förebyggande åtgärder mot skador i fisket orsakade av säl inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet i enlighet med 4 kap. 22 och 23 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Medlen ska utbetalas till Statens jordbruksverk efter rekvisition.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:7 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.10Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Miljö- och energidepartementet, NM och MM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Riksgäldskontoret