Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2018-12-20
UD2018/21158/FH (delvis)
UD2018/21188/HI
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 336
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)31 336

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till Sveriges Standardiseringsförbund.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition, utbetala medlen till Sveriges Standardiseringsförbund med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2019.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges Standardiseringsförbunds verksamhet för budgetåret 2019.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till standardiseringen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Mikael Lesko
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, PLAN, RS
Finansdepartementet BA, OFA/KO
Näringsdepartementet FLF, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
ITS Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen
SEK Svensk Elstandard
SIS Swedish Standards Institute
Sveriges Standardiseringsförbund