Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:13

2018-12-20
UD2018/21158/FH (delvis)
UD2018/21196/HI
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85, prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Kommerskollegium ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

3

Uppdrag

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Kommerskollegium ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, löpande lämna analysstöd och även i övrigt bistå regeringen och Regeringskansliet i arbetet med att ta fram svenska positioner inför och under de förhandlingar som äger rum som en följd av Storbritanniens beslut att träda ur Europeiska unionen.  Kommerskollegium ska inom ramen för uppgiften att informera myndigheter, näringslivet och allmänheten särskilt fokusera på information kopplat till Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Handelns och frihandelsavtalens koppling till svensk ekonomi och sysselsättning

Kommerskollegium ska fortsätta uppdraget från 2018 års regleringsbrev att analysera nyligen slutförhandlade frihandelsavtals möjliga effekter på svensk ekonomi, exempelvis förändringar i sysselsättning och företagande. Analysen ska redovisas i särskild ordning efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Moderna beredskapsjobb i staten

Kommerskollegium ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

15 februari

25 oktober

Äldre regeringsuppdrag som fortgår 2019

Kommerskollegium har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget. Kollegiet ska i sina årsredovisningar för 2017–2019 redovisa hur planen genomförs.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (A2016/00216/A och Fi2016/00386/ESA) att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning och nyanlända arbetssökande för praktik. Kollegiet ska senast den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har nåtts.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (S2017/01706/FS) att, inom ramen för myndighetens verksamhetsområde och i den utsträckning det är motiverat, bidra till en samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens samt verka för planens genomförande. Uppdraget löper t.o.m. 2020.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (UD2018/05303/HI) att göra en utredning om spelreglerna för data i EU:s digitala ekonomi. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium18 500
ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium (ram)18 500

Villkor för anslag 1:1

ap.10 Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Anslagsposten ska användas för att driva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden samt för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete i enlighet med myndighetens uppdrag såsom det framgår av förordningen med instruktion för Kommerskollegium. Medlen får även användas för expertstöd, metod- och kompetensutveckling, utvärdering, erfarenhetsredovisning och revision av handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Medlen ska användas i enlighet med handelsrelaterade delar av strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling. Medlen får även användas för relaterade förvaltningskostnader. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kommerskollegium ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium91 084
ap.1Kommerskollegium (ram)91 084

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Anslagsposten får användas för Kommerskollegiums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 4 550 000 kronor, varav 4 300 000 kronor avser Tillväxtverket och 250 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 4 550 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 7323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-259 132
2019-02-259 132
2019-03-259 132
2019-04-259 132
2019-05-259 132
2019-06-259 132
2019-07-259 132
2019-08-259 132
2019-09-259 132
2019-10-259 132
2019-11-259 132
2019-12-259 132
Summa109 584
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Ann Linde
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, PLAN, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen näringsutskottet, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket
Statskontoret