Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2018-12-21
A2018/02003/A
A2018/01994/SV
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 för budgetåret 2019  (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 303
ap.1Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (ram)3 000
ap.2Bidrag till kurskostnader (ram)5 303

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

1. Kammarkollegiet ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet ska användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet och anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.

ap.2 Bidrag till kurskostnader

1. Kammarkollegiet ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet ska användas för kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
ap.112 0003 0003 0006 0002023
ap.221 2125 3035 30310 6062023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Marwin Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet/GV
Näringsdepartementet/RT
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten