Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2018-12-21
A2018/02008/ARM
A2018/01994/SV (delvis)
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 14, bet. 2018/19:AU2, rskr. 2018/19:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Arbetsmiljöverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Inspektionsverksamheten

Arbetsmiljöverket ska redovisa resultat för inspektionsverksamheten i form av antal förrättningar, förelägganden, förbud, åtalsanmälningar och uttagna sanktionsavgifter. 

Jämställdhetsintegrering

Arbetsmiljöverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 • 17 januari
 • 15 februari
 • 2 maj
 • 29 juli
 • 25 oktober.

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 21 maj 2019 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikatorer:

 • Antal dödsolyckor i arbetet
 • Antal anmälda arbetsolyckor
 • Antal anmälda arbetssjukdomar.

Regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2020 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundets redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet 2019.

Redovisningarna ska göras enligt följande nio mätbara prestationer:

 1. Antal regionala skyddsombud
 2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud
 3. Antal besökta arbetsställen
 4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning
 5. Rådgivning per telefon och e-post
 6. Utbildning internt
 7. Utbildning externt
 8. Utbildningskostnad
 9. Totalkostnad och bidrag.

Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten

Arbetsmiljöverket har under 2016-2018 haft i uppdrag att fördela särskilda medel för uppdragsforskning med relevans för myndighetens tillsynsverksamhet, med tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv. Arbetsmiljöverket ska i en slutrapport till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 20 maj 2019 redovisa den huvudsakliga inriktningen av forskningen och hur Arbetsmiljöverket planerar att tillvarata forskningsresultaten i myndighetens tillsynsverksamhet. 

Moderna beredskapsjobb i staten

Arbetsmiljöverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutÅterrapportering
Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegreringRegleringsbrev för 2014, regleringsbrev för 2015, regleringsbrev för 2016Årsredovisning för 2018
Förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregler för att få konkurrensfördelarRegleringsbrev för 2015, regleringsbrev för 2017Årsredovisning för 2018
Särskilda informationsinsatser, tillägg till uppdraget om förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregler för att få konkurrensfördelarÄndringsbrev för 2015Årsredovisning för 2018
Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgenÄndringsbrev för 2016I samband med årsredovisning för 2018
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018A2016/00217/A15 januari 2019 
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 Fi2016/00386/ESA15 januari 2019
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensS2017/01706/FSÅterrapporteras av Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk. Uppdraget löper till och med 2020
Digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i SverigeA2017/01962/ARM, A2018/00336/ARMÅterrapporteras av Svenska institutet den 15/1 2019
Metodutveckling för myndighetsgemensam kontrollA2017/02422/ARMI samband med årsredovisningarna för 2018-2020
Återrapportering regional skyddsombudsverksamhetRegleringsbrev för 201820 maj 2019
Krav på kollektivavtalsenliga villkorRegleringsbrev för 2018Årsredovisning för 2018
Uppdrag till Arbetsmiljöverket om lokalisering av viss verksamhetA2018/00160/ARM14 juni 2019
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/A1 april 2019. 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESA1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserierKu2018/00557/DISK1 april 2019
Uppdrag om redogörelse för Arbetsmiljöverkets verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrateginA2018/01347/ARMI samband med årsredovisning för 2018
Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tidA2018/01350/ARMI samband med årsredovisning för 2019, i samband med årsredovisning för 2020
Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbeteA2018/01348/ARMI samband med årsredovisning för 2019, i samband med årsredovisning för 2020
Informationsinsatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivetÄndringsbrev för 2018Årsredovisning för 2018

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket767 594
ap.1Förvaltningskostnader (ram)638 007
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)111 587
ap.3Medel för metodutveckling av myndighetssamverkan (ram)18 000

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 110 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) för stöd till deras deltagande i standardiseringsverksamheten.

ap.3 Medel för metodutveckling av myndighetssamverkan

Arbetsmiljöverket får använda 3 000 000 kronor för metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, i enlighet med uppdrag A2017/02422/ARM. 

Arbetsmiljöverket ska senast den 31 mars 2019 betala ut 3 000 000 kronor till Polismyndigheten, 2 000 000 kronor vardera till Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket, 1 000 000 vardera till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jämställdhetsmyndigheten för metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, i enlighet med uppdrag A2017/02422/ARM. Arbetsmiljöverket ska meddela mottagande myndigheter hur ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket ska betala ut 3 000 000 kronor enligt förordningen (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Medel som inte används ska återbetalas till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2020 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en sammanställning av de redovisningar som lämnats enligt 13 § i förordningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.119 0363 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.120 00020 000

2020
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)54 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)60 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2553 167
2019-02-2553 167
2019-03-2553 167
2019-04-2553 167
2019-05-2553 167
2019-06-2553 167
2019-07-2553 167
2019-08-2553 167
2019-09-2553 167
2019-10-2553 167
2019-11-2553 167
2019-12-2553 170
Summa638 007
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet-2593006 0006 000041
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Viktoria Bergström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/OFA/ESA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Socialdepartementet/SF
Socialdepartementet/Jäm
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetareförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)