Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2018-12-21
S2017/05980/FST
S2018/06066/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 4:7
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen890 351
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)38 925
ap.8Motverka våld mot kvinnor och barn (ram)84 000
ap.11Avgiftsfria ferieaktiviteter (ram)200 000
ap.13Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården (ram)500 800
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet155 245
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)155 245
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige12 800
ap.2Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 (ram)10 962
ap.6Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering (ram)1 838
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län16 000
ap.12del till Länstyrelsen i Örebro (ram)16 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 4:7

ap.2 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020

Medlen får användas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020, undertitel 004 Bidrag från fonden för dem som har det sämst ställt 2014–2020.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen får fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Utvecklingsmedel

1. 25 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med uppdrag nr. 8 om hemlöshet under Uppdrag/Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

2. 425 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med uppdrag om Placeringsformen stödboende under Uppdrag/Socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

3. 4 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 för genomförande av uppdragen nr. 10–13 om att stärka barns och ungas rätt vid tvångsvård under uppdrag/socialtjänst m.m i myndighetens regleringsbrev för 2017 och uppdrag nr. 9 om LVU under uppdrag/socialtjänst m.m i myndighetens regleringsbrev för 2018.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

1. 5 000 000 kronor får användas av Linköpings universitet under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 juni 2015 (dnr S2012/00275/FST) i ett uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Linköpings universitet ska lämna en särskild redovisning årligen över verksamheten senast den 1 mars till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2. 330 000 kronor får användas under 2019 av Östersjöstaternas råd för att täcka Sveriges del av de årliga kostnaderna för enheten för barnfrågor i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 10 mars 2016
(dnr S2016/07585/FST). Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2019. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 1 500 000 kronor får användas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 21 mars 2018 (dnr S2018/01952/FST) i ett uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

4. 750 000 kronor får användas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00535/FST) i ett uppdrag om öppenvård för unga lagöverträdare. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

5. 1 000 000 kronor får användas under 2019 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04675/FST) i ett uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

6. 900 000 kronor får användas under 2019 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 30 augusti 2018 (dnr S2018/04676/FST) i uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

7. 200 000 kronor får användas under 2019 av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 14 juni 2018 (dnr JU2018/03399/L2) i uppdrag om ökad kunskap i frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering

Medlen får användas av Svenska ESF-rådet i enlighet med förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Motverka våld mot kvinnor och barn

Medlen får användas under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (dnr 2016/00633/FST) i ett uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. Av dessa medel ska 50 000 000 kronor fördelas till kommunerna enligt bilaga till detta regleringsbrev. Av det belopp som respektive kommun och landsting rekvirerar får högst 25 procent användas för vikarier i samband med utbildning. Vidare ska 20 000 000 kronor fördelas lika till landstingen, 10 000 000 kronor fördelas kronor till ideella föreningar och stiftelser samt 500 000 kronor till Nationellt Centrum för Kvinnofrid, vid Uppsala Universitet. Socialstyrelsen får använda 3 500 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget. Finansiering för övriga delar av uppdragets genomförande under 2019 belastar utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län samt anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen får användas av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.11 Avgiftsfria ferieaktiviteter

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 del till Länstyrelsen i Örebro

1. 3 500 000 kronor får användas under 2019 av Länsstyrelsen i Örebro län för vidare fördelning till Länsstyrelsen i Stockholms län i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 12 oktober 2017 (dnr S2016/02758/FST) i ett uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. 

2. 4 000 000 kronor får användas under 2019 av Länsstyrelsen i Örebro län för vidare fördelning till övriga länsstyrelser i enlighet med uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare  i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019.

3. 7 500 000 kronor får användas under 2019 av Länsstyrelsen i Örebro län för vidare fördelning till övriga länsstyrelser i enlighet med uppdrag om föräldraskapsstöd i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården

1. 6 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 mars 2017 (dnr U2017/01236/GV) för uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

2. 4 000 000 kronor får användas av Statens skolverk under 2019 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 mars 2017 (dnr U2017/01236/GV) för uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2020. Vid sammatidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården.

3. 30 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med regeringsuppdrag II:1 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00535/FST) för uppdraget att stärka kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården vid sidan av bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården.

4. 360 800 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 18 januari 2018 (dnr S2016/04469/FST) för uppdraget att öka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 800 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.  

5. 100 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 18 januari 2018 (dnr S2018/00368/FST) i ett uppdrag att fördela statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.1ram
ap.10ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.64 7501 4503 30002021
ap.226 1008 30017 800
2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Linköpings universitet
Länsstyrelserna
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Svenska ESF-rådet
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Östersjöstaternas råd