Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 4:2
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen742 309
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)89 850
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)63 297
ap.10Personligt ombud (ram)104 460
ap.11Habiliteringsersättning (ram)350 000
Disponeras av Kammarkollegiet10 755
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)10 755
Disponeras av Myndigheten för delaktighet2 200
ap.9del till MFD (ram)2 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län12 000
ap.12del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)12 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet250
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)250

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas under 2019 per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

1. 74 350 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning under 2019 till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilaga1 som beslutades den 21 december 2018.

2. 15 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 20 juni 2018 (dnr S2018/03798/FST). I Socialstyrelsens uppdrag ingår att för 2019 fördela 15 000 000 kronor till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Fördelningen av medel ska ske utifrån den fördelningsnyckel som anges i bilaga 2 som beslutades den 21 december 2018.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2019 för utbetalning i enlighet med förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. 

ap.4 Elektronisk kommunikation

19 494 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 för utbetalning i enlighet med förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation och 1 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

1. 300 000 kronor får användas av Statistiska centralbyrån under 2019 i enlighet med uppdrag nr 5 i myndighetens regleringsbrev för 2018 om att redovisa data för att möjliggöra uppföljning av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

2. 3 000 000 kronor får användas av Livsmedelsverket under 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 11 januari 2018 i ett uppdrag angående mat och måltider som fallprevention.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2019 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 25 903 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 för utbetalning till Synskadades Riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

2. 10 144 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7
(dnr S2012/05379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel använda 
125 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 12 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet (dnr S2012/05379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel använda 125 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

4. 9 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med uppdrag nr 3 om fallprevention under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

5. 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med uppdrag nr 4 om nationella strategin för demenssjukdom under avsnitt uppdrag/socialtjänst i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

6. 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med uppdrag nr 5 om webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter under avsnitt uppdrag/socialtjänst i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

7. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen 2019 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 24 maj 2018 i ett uppdrag att utveckla och sprida en modell för ett standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom.

ap.9 del till MFD

1. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2019 i enlighet med uppdrag nr. 1 gällande stödfunktion om service- och signalhundar i Myndigheten för delaktighets regleringsbrev för år 2019.

2. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2019 för arbetet med uppdrag nr. 1 i myndighetens regleringsbrev för 2018 om stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

3. 200 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2019 i enlighet med uppdrag II:6 från den 20 juni 2018 i ett uppdrag om att informera om tolktjänst i arbetslivet.

ap.10 Personligt ombud

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor och länsstyrelserna 3 000 000 kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet. Socialstyrelsen fördelar medlen till länsstyrelserna utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2019 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2019 års statsbidrag till kommunerna återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen 2020.

ap.11 Habiliteringsersättning

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2019 i enlighet med uppdrag nr 7 om habiliteringsersättning under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

ap.12 del till Länsstyrelsen i Örebro

Medlen får användas av Länsstyrelsen i Örebro län under 2019 i enlighet med uppdrag om Funktionshinderpolitik i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.5ram
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för delaktighet
Livsmedelsverket
Länsstyrelserna
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Synskadades Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting