Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2018-12-21
M2018/02934/S (delvis)
M2018/00254/Nm
M2018/00563/Nm m.fl.
Se bilaga 1
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Havs- och vattenmyndigheten
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Havs- och vattenmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Genomförande av FN:s hållbarhetsmål

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt avseende införandet av en landningsskyldighet.

Ekosystembaserad fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att en ekosystembaserad fiskförvaltning blir en integrerad del i att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen.

Genomförandet av spårbarhetssystemet

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur genomförandet av det nya spårbarhetssystemet för fiskeri- och vattenbruksprodukter fortskrider. Redovisningen ska fokusera på hur genomförandet förhåller sig dels till spårbarhetskraven i förordning (EG) nr 1224/2009, dels till En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/2017:104) vars målsättning är att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja. Redovisningen ska också innehålla en redogörelse av dialogen med berörda aktörer.

3

Uppdrag

Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2019. Av redovisningen ska framgå hur medlen använts inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslag 1:11 har gett upphov till. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2020.

Medelsanvändning miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2019. Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som Havs- och vattenmyndigheten förfogar över. Uppdraget redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2020.

Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 september 2019. 

Marin pedagogik

Havs- och vattenmyndigheten ska bidra till att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik. I uppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt från lokal nivå, och myndigheter för att identifiera behov av insatser samt ta fram efterfrågat kunskapsmaterial. Unescos pågående arbete inom marin pedagogik ska beaktas. Uppdragets genomförande och förslag till fortsatt arbete, inklusive förslag som stärker insatser på lokal nivå, ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 september 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

- den 17 januari

- den 15 februari

- den 2 maj

- den 29 juli

- den 25 oktober 2019

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:11

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket145 000
ap.1Åtgärder för havs- och vattenmiljö - Avloppsrening- del till NV (ram)145 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län90 000
ap.3Åtgärder för havs- och vattenmiljö - del till Lst (ram)82 000
ap.4Åtgärder för havs- och vattenmiljö - Planeringsunderlag och tillsyn avlopp - del till lst (ram)8 000
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten914 565
ap.2Åtgärder för havs- och vattenmiljö (ram)914 565

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Åtgärder för havs- och vattenmiljö - Avloppsrening- del till NV

Anslagsposten får användas i enlighet med förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester samt förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Anslagsposten får även användas för arbete vid Naturvårdsverket.

ap.2 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

1. Högst 74 800 000 kronor får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa får högst 34 800 000 kronor betalas ut som bidrag till länsstyrelserna enligt den fördelningsnyckel som beslutas av Havs- och vattenmyndigheten efter samråd med länsstyrelserna.

Resterande medel får betalas ut som bidrag enligt följande:

- högst 17 000 000 kronor till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter

- högst 15 000 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

- högst 6 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning.

2. Högst 160 000 000 kronor får användas för bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). Medel får även betalas ut till länsstyrelserna för arbete avseende samma ändamål samt för kommunikation och deras administration av bidraget. 

3. Högst 10 000 000 kronor får användas för arbete med kunskapsinhämtning, kartläggning och uppföljning av insatser mot internbelastning i sjöar och kustvatten, insatser för återcirkulering av näringsämnen (t.ex blå fånggrödor) samt omhändertagande av förlorade fiskeredskap (t. ex spökgarn).

4. Minst 9 000 000 kronor ska användas för att utveckla åtgärdsarbetet mot övergödning, vilket ska omfatta dels

- 8 000 000 kronor i bidrag till länsstyrelser för att underlätta och stödja arbetet med åtgärdssamordning mot övergödning i avrinningsområden, dels 

- att i pilotområden analysera vilka incitament som krävs för att de åtgärder som behövs mot övergödning ska komma till stånd, i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda aktörer.

5. Högst 50 000 000 kronor får användas till insatser för ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marint skyddade områden. Medlen får användas för kunskapshöjande insatser samt för särskild uppföljning i marint skyddade områden. Minst 30 000 000 kronor ska utbetalas som bidrag till länsstyrelserna för att slutföra ärenden gällande marint områdesskydd och stärka arbetet med bevarandeplaner, särskilt i nya objekt.

6. Högst 3 000 000 kronor får användas för arbete med och insatser för att stärka vatten- och marin pedagogik.

7. Ett belopp om 30 000 000 kronor ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter samt till restaurering och biologisk återställning inom ramen för vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Av dessa får högst 25 000 000 kronor fördelas ut till länsstyrelserna för förstärkt arbete med tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter enligt fördelningsnyckel som beslutas av Havs och vattenmyndigheten i samråd med länsstyrelserna.

8. Ett belopp om 5 000 000 kronor ska utbetalas till Göteborgs universitet för Havsmiljöinstitutet.

9. Högst 8 000 000 kronor får användas för utveckling av selektiva och skonsamma redskap i samverkan med fiskenäringen och Sveriges lantbruksuniversitet.

10. Högst 2 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella fiskesekretariatet (FishSec). Bidraget ska användas till vetenskapsbaserad kunskapsspridning i frågor som Sverige driver internationellt, bl.a. beståndsvård, minimimått, fiskemetoder och liknande åtgärder för att uppnå ett hållbart fiske. Medlen betalas ut mot rekvisition. Användningen av medlen ska redovisas enligt Havs- och vattenmyndighetens anvisningar.

11. Anslagsposten får användas för kostnader i samband med förberedelser och genomförande av Internationella havsforskningsrådets vetenskapskonferens 2019.

12. Anslagsposten får användas för medfinansiering av EU-medel och medlemskap i internationella organisationer.

13. Anslagsposten får användas för arbete enligt havsmiljöförordningen (2010:1341).

14. För förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården får stöd till företag lämnas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Havs- och vattenmyndigheten.

15. Ett belopp om 50 000 000 kronor får särskilt användas till att förstärka det regionala arbetet i Östersjön och Västerhavet samt för ytterligare åtgärder mot övergödning, mikroplaster och sjöfartens miljöpåverkan.

16. Ett belopp om 25 000 000 kronor får efter beslut av regeringen användas till investering i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

ap.3 Åtgärder för havs- och vattenmiljö - del till Lst

Anslagsposten får användas för arbete vid länsstyrelserna enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Länsstyrelserna fördelar medlen i dialog med Havs- och vattenmyndigheten.

ap.4 Åtgärder för havs- och vattenmiljö - Planeringsunderlag och tillsyn avlopp - del till lst

1. Ett belopp om 7 000 000 kronor ska användas som bidrag till länsstyrelserna för deras arbete med tillsyn och tillsynsvägledning av avloppsreningsverk och enskilda avlopp.

2. Ett belopp om 1 000 000 kronor ska användas som bidrag till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter för att tillgängliggöra planeringsunderlag för kommuner och lokala aktörer för att utveckla åtgärdsarbetet mot övergödning.

1:15

Havs- och vattenmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten246 654
ap.1 Havs- och vattenmyndigheten (ram)246 654

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

Anslagsposten får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsutgifter.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:15 Havs- och vattenmyndigheten
ap.17 3993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.1100 00045 00055 00002021
ap.2335 000175 00085 00075 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende "Infriade åtaganden" är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)115 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Havs- och vattenmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2520 555
2019-02-2520 555
2019-03-2520 555
2019-04-2520 555
2019-05-2520 555
2019-06-2520 555
2019-07-2520 555
2019-08-2520 555
2019-09-2520 555
2019-10-2520 555
2019-11-2520 555
2019-12-2520 549
Summa246 654
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.006 5006 50000
Uppdragsverksamhet
Avgifter enligt avgiftsförordningen §4 m.m.003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714005000500500
Övrig offentligrättslig verksamhet2552002502525
Övriga inkomster av statens verksamhet2811002502525
Summa005500550550
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

För sådan verksamhet som kräver medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Karolina Skog
Malin Rinnan
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/USTYR, GA
Socialdepartementet/JÄM, SF
Finansdepartementet/ESA, SFÖ, BA, OFA
Utbildningsdepartementet/FORS, UH, AI
Näringsdepartementet/ FJR, FÖF, HL, JM, KRS, MRT, PBB, RTS, SK, SUBT, SUN
Kulturdepartementet/KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Göteborgs universitet
Kammarkollegiet
Kustbevakningen
Linnéuniversitetet
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska Unescorådet
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Umeå universitet
Verket för innovationssystem

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:7, 2018-12-21

Diarienummerförteckning

M2018/02934/S (delvis)
M2018/00254/Nm
M2018/00563/Nm
M2018/00643/Nm
M2018/00572/Nm
M2018/01542/Nm
M2018/01623/Nm
M2018/02472/Nm