Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2018-12-21
N2018/05897/SUBT
N2018/05888/KLS(delvis)
N2018/01429/SUBT
Trafikanalys
113 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Trafikanalys.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1. Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Trafikanalys pågående uppdrag.

2. Prognoser

Trafikanalys ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

3. Korttidsprognos över den svenska fordonsflottans utveckling

Trafikanalys ska senast den 30 april 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska fordonsflottan förväntas utvecklas över tid.

4. Moderna beredskapsjobb i staten

Trafikanalys ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys64 987
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)64 987
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.1Trafikanalys - Maritim strategi (ram)4 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet rörande de maritima näringarna. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas av Trafikanalys för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter. Medel på anslagsposten omfattar även myndighetens kostnader för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.103 %0
ap.21 9493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-255 416
2019-02-255 416
2019-03-255 416
2019-04-255 416
2019-05-255 416
2019-06-255 416
2019-07-255 416
2019-08-255 416
2019-09-255 416
2019-10-255 416
2019-11-255 416
2019-12-255 411
Summa64 987
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Luftfartsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statskontoret
Trafikverket
Transportstyrelsen