Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2018-12-21
M2018/02934/S (delvis)
M2018/02812/Kl
M2018/02865/Kl m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. prop.2018/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. SMHI ska redovisa utfall inklusive träffsäkerhet inom myndighetens varningsverksamhet. Utvärdering av varningsverksamheten samt genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (dnr M2016/02197/Kl).

2. SMHI ska redovisa träffsäkerhet och genomfördra förbättringsåtgärder inom myndighetens väderprognos. Metod för redovisning av träffsäkerhet ska följa det förslag som myndigheten har redovisat (dnr M2016/02197/Kl).

3. SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I detta ska särskilt följande framgå:

  • vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning samt sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning,
  • en redovisning av SMHI:s arbete med stigande havsnivåer, klimateffekters påverkan på havsmiljön, vattenuttag samt åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter, och
  • en redovisning av hur samverkan har skett med andra myndigheter inklusive länsstyrelser samt kommuner.

3

Uppdrag

Prognoser

SMHI ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

SMHI ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur SMHI under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2016–2020

1. Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. SMHI ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (dnr A2016/00216/A och A2018/00925/A).

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2016–2020

2. Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. SMHI ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (dnr Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA).

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

3. Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177. SMHI ska senast den 31 januari 2019 och den 31 januari 2020 lämna en redovisning till regeringen (Miljö- och energidepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur SMHI har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas (dnr M2016/00090/Nm).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut248 115
ap.1SMHI (ram)248 115

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet10 000
ap.3Klimatanpassning - del till Lantmäteriet (ram)10 000
Disponeras av Statens geotekniska institut138 500
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)23 500
ap.8Klimatanpassning - Göta älv- del till SGI (ram)115 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap15 500
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)15 500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut122 750
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)122 750
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län30 000
ap.7Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)30 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende klimatrelaterade översvämningar, ras, skred, värmeböljor och skogsbränder.

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom ras- och skredriskkarteringar, karteringar av erosionsrisker, metodutveckling samt nyttiggörande och komplettering av material från utförda karteringar, för arbete enligt handlingsplanen för hållbart markbyggande samt för framtagande av handledning om naturanpassade erosionsskydd.

ap.3 Klimatanpassning - del till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för att ta fram en rikstäckande markmodell med täta och noggranna höjddata, vilket är ett viktigt planeringsunderlag för klimatanpassningsändamål. Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet. Anslaget får även användas för utgifter för investering i en ny teknisk lösning för lagring och tillhandahållande av höjddata.

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. I detta ingår att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, ta fram beslutsunderlag, information och publikationer samt delta i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och genomföra omvärldsbevakning.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för verksamhet vid det nationella expertrådet för klimatanpassning. Av dessa får högst 2 000 000 kronor användas för sekretariatet som ska bistå rådet.

Av anslagsposten får SMHI får betala ut högst 18 000 000 kronor till myndigheter för att inom sina ansvarsområden utveckla handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat. SMHI får även betala ut medel för arbete initierat inom Myndighetsnätverket för klimat-
anpassning samt till kommuner för deras deltagande i att utveckla handlingsplaner och verktyg. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Av anslagsposten får högst 6 000 000 kronor användas för finansiering av SMHI:s arbete med

  • uppbyggande av en expertfunktion om stigande havsnivåer i Sverige,
  • uppdaterade klimatscenarier och underlag om klimateffekters påverkan på havsmiljön,
  • kunskapsuppbyggnad och sammanställning av vattenuttag på avrinningsområdesnivå som underlag för regionala och lokala vattenförsörjningsplaner i samarbete med relevanta myndigheter och sektorer, samt
  • studie av åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter.

Underlagen ska syfta till att öka tillgången till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och landsting med anpassning till ett förändrat klimat.

Av de tilldelade medlen får 74 000 000 kronor användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro

Länsstyrelserna har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten får användas för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Örebro län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

ap.8 Klimatanpassning - Göta älv- del till SGI

Anslagsposten får användas dels för verksamheten vid delegationen för Göta älv, dels för utbetalning av bidrag för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred.

  • Högst 20 000 000 kronor får användas till verksamheten vid delegationen vid Göta älv. Delegationens arbete omfattar att samordna, prioritera och stödja insatser som minskar ras- och skredrisker längs Göta älv. I arbetet ingår också besiktning och kontroll av Göta älv och geotekniska utredningar.
  • Högst 2 000 000 kronor får användas för utgifter i samband med administration av bidraget för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för skred samt för uppföljning och utvärdering.
  • Resterande medel får fördelas som bidrag. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.17 4433 %0
1:10 Klimatanpassning
ap.1465Inget0
ap.2705Inget0
ap.3300Inget0
ap.53 682Inget0
ap.70Inget0
ap.83 450Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.880 00020 00020 00040 0002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2520 676
2019-02-2520 676
2019-03-2520 676
2019-04-2520 676
2019-05-2520 676
2019-06-2520 676
2019-07-2520 676
2019-08-2520 676
2019-09-2520 676
2019-10-2520 676
2019-11-2520 676
2019-12-2520 679
Summa248 115
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1SMHI
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 958
2019-02-251 958
2019-03-251 958
2019-04-251 958
2019-05-251 958
2019-06-251 958
2019-07-251 958
2019-08-251 958
2019-09-251 958
2019-10-251 958
2019-11-251 958
2019-12-251 962
Summa23 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet5 650-95080 20081 700-1 5003 200
Affärsverksamhet-1 582-91895 10095 200-100-2 600
Tjänsteexport1 842158123 700123 1006002 600
Summa5 910-1 710299 000300 000-1 0003 200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Kerstin Grönman
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Finansdepartementet, BA, OFA SFÖ
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Lantmäteriet
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens geotekniska institut
Statskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:6, 2018-12-21

Diarienummerförteckning

M2018/02934/S (delvis)
M2018/02812/Kl
M2018/02865/Kl
M2018/02687/Kl
M2018/02079/Kl