Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:14

2018-11-22
U2018/04189/UH
U2018/04469/UH
Malmö universitet
205 06 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Malmö universitet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Malmö universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden


Malmö universitet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

I årsredovisningen ska högskolan redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har universitetet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 53 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet935 565
ap.1Takbelopp (ram)935 565

Villkor för anslag 2:29

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet236 817
ap.3Basresurs (ram)236 817

Villkor för anslag 2:30

ap.3 Basresurs

Malmö universitet bemyndigas att under 2018 bilda ett holdingbolag knutet till Malmö universitet och besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 1 500 000 kronor i enlighet med budpetpropositionen 2018.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet75 872
ap.26Tandvårdscentral (ram)75 872

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25104 022
2018-02-25104 022
2018-03-25104 022
2018-04-25104 022
2018-05-25104 022
2018-06-25104 022
2018-07-25104 022
2018-08-25104 022
2018-09-25104 022
2018-10-25104 022
2018-11-25104 022
2018-12-25104 012
Summa1 248 254
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:29 ap.1Takbelopp
2:30 ap.3Basresurs
2:65 ap.26Tandvårdscentral

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Simon Boström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer