Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2018-11-15
S2018/05420/FST
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 4:7
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121, prop. 2017/18:99 utg.omr. 9, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen1 465 726
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)65 100
ap.8Motverka våld mot kvinnor och barn (ram)84 000
ap.13Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården (ram)500 000
ap.1Avgiftsfri simundervisning (ram)300 000
ap.11Avgiftsfria ferieaktiviteter (ram)450 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet26 159
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)26 159
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige12 800
ap.2Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 (ram)10 883
ap.6Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering (ram)1 917
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län19 500
ap.12del till Länstyrelsen i Örebro (ram)19 500
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet4 280
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980
ap.10Till Regeringskansliets disposition (ram)2 300

Villkor för anslag 4:7

ap.1 Avgiftsfri simundervisning

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsuppdrag II:12 från den 18 december 2017.

ap.2 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020

Medlen får användas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020, undertitel 004 Bidrag från fonden för dem som har det sämst ställt 2014–2020.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen får fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

ap.4 Utvecklingsmedel

1. 25 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 8 om hemlöshet under uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

2. 1 700 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 i enlighet med uppdrag om Placeringsformen stödboende under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

3. 2 400 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 22 oktober 2015 (dnr S2015/06822/FST) i ett uppdrag att inrätta en svarsfunktion för kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingsituationen.

4. 11 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 för genomförande av uppdragen (nr. 9–13) för att stärka barns och ungas rätt vid tvångsvård under socialtjänst m.m. i myndighetens regleringsbrev för 2017 och uppdrag nr. 9 om LVU under socialtjänst m.m. i myndighetens regleringsbrev för 2018.

5. 25 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:14 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03930/FST) om uppdrag att genomföra utbildningsinsatser inom socialtjänsten för att förebygga våldsproblematik.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

1. 5 000 000 kronor får användas av Linköpings universitet under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 juni 2015 (dnr S2012/00275/FST) i ett uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Linköpings universitet ska lämna en särskild redovisning årligen över verksamheten senast den 1 mars till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2. 26 520 euro får användas under 2018 av Östersjöstaternas råd för att täcka Sveriges del av de årliga kostnaderna för enheten för barnfrågor i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 10 mars 2016
(dnr S2016/07585/FST). Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 600 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 10 mars 2016 (dnr S2015/08126/FST) om medel för att genomföra en undersökning av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för slutrapport och rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

4. 400 000 kronor får användas av Statens institutionsstyrelse under 2018 i enlighet med uppdrag nr. 3 i myndighetens regleringsbrev för 2017 i ett uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på myndighetens ungdomshem och LVM-hem. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. 

5. 595 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 19 januari 2017 (dnr S2014/03297/FST) om medel för att genomföra en försöksverksamhet med samverkansteam. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i villkor för bidrag som finns tillgängliga på regeringens webbsida (sök på bidragsblanketter).

6. 1 500 000 kronor har tilldelats Statens berednining för medicinsk och social utvärdering i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 21 mars 2018 i ett uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering

Medlen får användas av Svenska ESF-rådet i enlighet med förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Motverka våld mot kvinnor och barn

Medlen får användas under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (dnr 2016/00633/FST) i ett uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. Av dessa medel ska 50 000 000 kronor fördelas till kommunerna enligt bilaga till detta regleringsbrev. Av det belopp som respektive kommun och landsting rekvirerar får högst 25 procent användas för vikarier i samband med utbildning. Vidare ska 20 000 000 kronor fördelas lika till landstingen, 10 000 000 kronor fördelas kronor till ideella föreningar och stiftelser samt 500 000 kronor till Nationellt Centrum för Kvinnovetenskap, vid Uppsala Universitet. Socialstyrelsen får använda 3 500 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget. Finansiering för övriga delar av uppdragets genomförande under 2018 belastar utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen får användas av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.10 Till Regeringskansliets disposition

1. 300 000 kronor får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) under 2018 för avvecklingskostnader för samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården (regeringsbeslut II:2 från den 28 augusti 2014 (S2014/06314/FST)).

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.11 Avgiftsfria ferieaktiviteter

1. 200 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:13 från den 18 december 2017.

2. 250 000  000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:11 från den 18 december 2017.

ap.12 del till Länstyrelsen i Örebro

1. 7 500 000 kronor får användas under 2018 av Länsstyrelsen i Örebro för vidare fördelning till övriga länsstyrelser i enlighet med uppdrag nr. 65 om föräldraskapsstöd i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2018.

2. 4 000 000 kronor får användas under 2018 av Länsstyrelsen i Örebro för vidare fördelning till övriga länsstyrelser i enlighet med uppdrag nr. 63 om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare  i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2018.

3. 4 500 000 kronor får användas under 2018 av Länsstyrelsen i Örebro för vidare fördelning till övriga länsstyrelser i enlighet med uppdrag nr. 57 om ensamkommande barn som försvinner i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2018.

4. 3 500 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Örebro under 2018 för vidare förmedling till Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 12 oktober 2017 (dnr S2016/02758/FST) i ett uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. 

ap.13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården

1. 500 000 kronor får användas av Skolverket, 300 000 kronor av Socialstyrelsen och 200 000 kronor av Specialpedagogiska skolmyndigheten under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 16 februari 2017 (dnr U2017/00617/S) för uppdraget att anpassa en modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga.

2. 3 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 mars 2017 (dnr U2017/01236/GV) för uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

3. 7 000 000 kronor får användas av Skolverket under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 mars 2017 (dnr U2017/01236/GV) för uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2019. Vid sammatidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården.

4. 440 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 16 februari 2017 (dnr S2016/06969/FST) för att i enlighet med ansökan stödja utvecklingen inom socialtjänsten av digitalt stöd inom den sociala barn- och ungdomsvården.

5. 700 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 16 mars 2017 (dnr S2016/06973/FST) för att i enlighet med ansökan bedriva ett utvecklingsarbete för ändamålsenlig dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården.

6. 7 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 30 april 2015 (dnr S2015/03337/FST) och regeringsbeslut II:19 från den 5 november 2015 (dnr S2015/06908/FST) för genomförande av uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 500 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

7. 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 30 juni 2016 (dnr S2016/03820/FST) för ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten inom Uppsala kommun.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.10Inget0
ap.20Allt0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Allt0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.14ram
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Linköpings universitet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Svenska ESF-rådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Östersjöstaternas råd