Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:10

2018-10-11
Ju2018/04606/PO
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Polismyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:92, prop. 2017/18:99 utg.omr. 4, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Polismyndigheten.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Polismyndigheten bidra till en sådan utveckling i hela landet. Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som helhet.

Polismyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. polislagen (1984:387) och förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Polismyndighetens styrning och uppföljning

Statskontoret gör bedömningen att Polismyndighetens styrning inte är tillräckligt samordnad och förankrad (Statskontoret 2017:10). Därmed får den interna styrningen inte fullt genomslag i verksamheten. Polismyndigheten ska därför redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ändamålsenlig styrning och uppföljning samt analysera och bedöma dess genomslag i verksamheten.

Därutöver ska Polismyndigheten till Regeringskansliet månatligen redovisa en uppföljning av ekonomi, verksamhet och personal samt statistik avseende utredningsverksamheten, uppskattningar av dödligt våld och skjutningar. Polismyndigheten ska också identifiera ett antal polisiärt relevanta indikatorer som tillsammans ger en bild av situationen i utsatta områden. Indikatorerna ska följas upp och redovisas till Regeringskansliet kvartalsvis. En uppföljning med en fördjupad analys för samtliga nämnda statistikdelar ska lämnas till regeringen (Justitidepartementet) senast den 20 september 2018 och avse perioden januari t.o.m. juni 2018.

Polismyndigheten ska under 2018 säkerställa att det finns på plats ett adekvat it-system för uppföljning.

Utsatta områden

Polismyndigheten ska beskriva de långsiktiga målen i arbetet med utsatta områden, riskområden samt särskilt utsatta områden och hur målen ska operationaliseras. Polismyndigheten ska särskilt redovisa vilket arbete som pågår för att riskområden inte ska utvecklas i en negativ riktning. Myndigheten ska också göra en bedömning av vilka polisiära åtgärder som krävs framöver i dessa områden. Narkotikaproblematiken och åtgärder mot denna ska särskilt beaktas i redovisningen.

Att polisiära insatser och brottsförebyggande arbete samordnas med andra aktörer har beskrivits som en framgångsfaktor i utsatta områden av Polismyndigheten. Myndigheten ska därför beskriva arbetet och vilka resultat detta har gett.

Med anledning av de höjda straffskalorna för grova vapenbrott som träder i kraft den 1 januari 2018 ska Polismyndigheten redovisa hur myndigheten säkerställer en snabb hantering av vapenanalysärenden vid Nationellt forensiskt centrum.

Brottsutredningsverksamheten

- Resultatet i brottsutredningsverksamheten

Polismyndigheten ska redovisa vilket arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och öka uppklaringen av brott, samt göra en bedömning av om vidtagna åtgärder har fått önskade effekter. Redovisningen ska inbegripa en analys av om utredningsverksamheten är ändamålsenligt resurssatt i förhållande till dels arbetsbelastning, dels fördelningen av brott i brottskatalogen.

- Förmågan att utreda grova våldsbrott

Skjutningar och andra grova våldsbrott är ett ökande problem, särskilt i utsatta områden. Utredningarna kräver omfattande resurser och specialkunskap. Polismyndigheten ska analysera och bedöma om utredningsverksamheten är organiserad och dimensionerad på rätt sätt för att omhänderta dessa grova brott. Vidare ska Polismyndigheten identifiera och redovisa vilka åtgärder som skulle kunna vidtas (både inom myndigheten och lagstiftningsmässigt) för att förbättra förutsättningarna för Polismyndigheten att utreda grova våldsbrott. Åtgärderna ska om möjligt prioriteras utifrån vilken betydelse de skulle ha för den brottsbekämpande förmågan. En redovisning ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 19 februari 2019.

- Åtgärder för att förbättra polisens arbete med att utreda våldtäkter och andra sexualbrott

Polismyndigheten ska redovisa resultatutvecklingen för ärenden gällande våldtäkt och andra sexualbrott, inklusive köp av sexuell tjänst, samt hur arbetet fortlöper med att utveckla myndighetens arbetsmetoder för att utreda dessa brott. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med bemötandefrågor, hur man säkerställer att arbetsmetoderna når ut i hela organisationen samt vilka resultat åtgärderna har lett till.

- Samverkan mellan Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gällande utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 29 mars 2019.

Brottsförebyggande och händelsestyrt arbete

Polismyndigheten ska analysera och bedöma om arbetet med medborgarlöften har lett till ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Polismyndigheten ska också analysera vilka brottsförebyggande resultat som uppnåtts genom metoden.

Polismyndigheten ska redovisa i vilken utsträckning det finns områdespoliser på lokalpolisområdesnivå och i vilken utsträckning dessa arbetar fredat med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Polismyndigheten ska analysera i vilken utsträckning det finns likvärdiga möjligheter att få akut hjälp från polisen över hela landet. Myndigheten ska också bedöma i vilken utsträckning ingripandepersonalen kan arbeta brottsförebyggande och vidta långtgående förstahandsåtgärder.

Bedrägeribrott och brott mot äldre

Polismyndigheten har vidtagit ett flertal åtgärder mot bedrägeribrott och brott mot äldre. Myndigheten ska redovisa och bedöma effekten av vidtagna åtgärder.

Ingripanden mot otillåtna bosättningar

Den 1 juli 2017 trädde nya regler för Kronofogdemyndighetens hantering av otillåtna bosättningar i kraft genom ändringar i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt ändringar i utsökningsbalken och i anslutande förordningar. Det nya regelverket om avlägsnande är ett komplement till polisens möjligheter att ingripa mot otillåtna bosättningar. Polismyndigheten ska följa upp och redogöra för hur myndighetens arbete vid ingripanden mot otillåtna bosättningar fortskrider efter regeländringarna.

Åtaganden inom EU

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom myndighetens verksamhetsområde för att genomföra rättsakter och relevanta överenskommelser, och därmed leva upp till de förpliktelser som Sverige har inom ramen för arbetet i Europeiska unionen. Myndigheten ska också redovisa vad som har gjorts för att dessa åtgärder ska få genomslag i hela verksamheten och därmed få avsedd effekt.

Intern tillsyn

Polismyndigheten ska, mot bakgrund av anslagsförstärkningar för intern tillsyn 2017, redovisa hur den interna tillsynen bedrivs med avsikten att stärka rättssäkerheten för enskilda. Av redovisningen ska framgå hur tillsynen kontrollerar att den verksamhet som granskas genomförs i enlighet med gällande rätt och likvärdigt över hela landet, på vilket sätt den bidrar till myndighetens utvecklingsarbete, hur den förhåller sig till annan pågående tillsyn inom området samt hur oberoendet i förhållande till myndighetens övriga verksamhet säkerställs.

Civilt försvar

Mot bakgrund av regeringens särskilda satsning på totalförsvaret i budgetpropositionen för 2018 ska Polismyndigheten utifrån sina tillskott redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att stärka planeringen för civilt försvar.

Internationell fred och säkerhet

Polismyndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla den strategiska verksamheten inom internationell fred och säkerhet i syfte att närmare koppla ihop den nationella och den internationella verksamheten.

Polismyndigheten ska

  • redovisa omfattningen av och kostnader för sitt bidrag till EU, FN och OSSE missioner och högkvarter samt kortfattat analysera vilka resultat deltagandet lett till, och
  • lämna en sammanhållen redovisning för svenska rättsvårdande myndigheters fortsatta arbete med att stärka ett sammanhållet rättskedjeperspektiv på områdena internationellt bistånd och internationell civil krishantering.

Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats.

De finansiella villkoren för Polismyndighetens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 5 Internationell samverkan och utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Kompetensförsörjning

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka andelen poliser som är kvinnor av det totala antalet poliser, andelen kvinnor i ledningskompetens och andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som vidtagits för att öka andelen kvinnor och andelen personer med utländsk bakgrund bland sökande och antagna till polisutbildningen.

Därutöver ska Polismyndigheten redovisa vilka fortsatta åtgärder myndigheten har vidtagit i arbetet med att bättre kunna förlägga arbetstiden utifrån verksamhetens behov.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

Polismyndigheten ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november.

3

Uppdrag

Gränskontroll och inre utlänningskontroll

Polismyndigheten ska under 2018 fortsätta att göra de prioriteringar som krävs för att kunna bedriva ordinarie gränskontroll vid yttre gräns under årets samtliga månader. Myndigheten ska därutöver även utveckla sin beredskap och förmåga att vid behov kunna bedriva en ändamålsenlig gränskontroll vid inre gräns.

Polismyndighetens arbete med kompetens- och it-utveckling avseende de inre utlänningskontrollerna ska fortsätta under 2018. Myndigheten ska säkerställa att kontrollerna bedrivs effektivt och rättssäkert med tillräckliga resurser. Polismyndigheten ska för Justitiedepartementet under året fortlöpande och på ett konkret sätt kunna redogöra för vilken reell utveckling som har skett på området.

Verkställighet av beslut om av- och utvisning

Polismyndigheten ska under 2018 fortsätta arbetet med att verkställa fler beslut än tidigare om av- och utvisning. Det är särskilt angeläget att Polismyndigheten verkställer beslut om utvisning på grund av brott. Myndigheten ska också fortsatt redovisa verkställighetsarbetet och hur man har säkerställt att detta arbete har skett värdigt, humant, effektivt, enhetligt och rättssäkert. Polismyndigheten ska därutöver kommentera sin ärendehantering på det sätt som framgår av regeringsbeslut Ju2013/8211/PO. En första delredovisning för perioden januari till och med mars ska lämnas senast den 27 april. En andra delredovisning för perioden april till och med juni ska lämnas senast den 27 juli och en tredje delredovisning avseende perioden juli till och med september ska lämnas den 26 oktober.

Under 2018 ska Polismyndigheten slutföra det arbete avseende utveckling av statistik om återvändande och förvar som uppdrogs åt myndigheten i föregående års regleringsbrev. Kontinuerliga avstämningar ska ske med Justitiedepartementet och uppdraget ska slutredovisas senast den 14 december 2018. Arbetet ska bedrivas i samråd med Migrationsverket och Kriminalvården.

Samtliga delar i uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet).

Genomförandet av PNR-direktivet

Polismyndigheten ska, som en följd av genomförandet av EU-direktivet (EU) 2016/681 om användande av passageraruppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism, senast den 25 maj 2018 ha inrättat en enhet för hantering av passageraruppgifter. Polismyndigheten ska senast den 1 mars 2018 redovisa hur inrättandet av enheten och myndighetens övriga arbete med genomförandet av direktivet fortlöper. Polismyndigheten ska vidare senast den 1 mars 2019 redovisa hur arbetet vid enheten utvecklats. Redovisningarna ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet).

Omfattning och utveckling av kriminella grupperingar i Sverige

Polismyndigheten ska ta fram en nationell modell för kartläggning av kriminella nätverk i landet. I modellen ska en bedömning av nätverkens storlek och kapacitet ingå. Modellen ska möjliggöra en nationell och regional kartläggning och ska kunna följas upp årligen. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2018 och slutredovisas senast den 1 oktober 2019.

Säkerställa insatsförmågan

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att resurser för att stärka Polismyndighetens insatsförmåga ska tillföras myndigheten. Polismyndigheten uppdras därför att fortsätta arbetet med att höja grundförmågan hos poliser i yttre tjänst genom att säkerställa att de har aktuell och fortlöpande utbildning för att förebygga och hantera terrorattentat och att det finns tillgång till rätt utrustning och vapen. Polismyndigheten ska också säkerställa att det finns tillgång till taktiska övningsplatser som motsvarar de behov myndigheten själv pekat ut. Därutöver ska Polismyndigheten säkerställa en förstärkt regional insatsförmåga över landet. Vidtagna åtgärder ska delredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2018 och slutredovisas senast den 1 oktober 2019.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Av förordning (2017:675) om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följer att det från och med den 1 januari 2018 inom Polismyndigheten ska finnas en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Polismyndigheten ska senast den 1 mars 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa hur arbetet fortlöper med samordningsfunktionen.

För att finansiera samordningsfunktionen under 2018 disponerar Polismyndigheten 5 000 000 kronor på anslagspost 4 under anslaget 1:11 Finansinspektionen, utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Polismyndigheten ska ha möjlighet att redovisa statistik i enlighet med vad som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849. Detta ska beaktas vid myndighetens framtagande av nytt it-stöd för finanspolissektionen.

Stärkt förmåga att bekämpa människohandel

Polismyndigheten ska identifiera och redogöra för vilka åtgärder som myndigheten vidtar för att stärka förmågan att bekämpa människohandel i hela landet. Uppdraget ska i relevanta delar genomföras i samverkan med de aktörer som verkar inom ramen för det nationella metodstödsteamet (NMT). Uppdraget och redovisningen ska inkludera åtgärder som rör utveckling av såväl det operativa arbetet som kompetenshöjande insatser. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 juni 2018 och slutredovisas senast den 14 december 2018.

Redovisa vidtagna åtgärder mot brott som hotar den fria åsiktsbildningen

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att bekämpa brott som hotar den fria åsiktsbildningen och i vilken utsträckning det finns likvärdiga möjligheter för förtroendevalda, journalister och andra grupper att få hjälp i hela landet. Myndigheten ska analysera vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till eller bedöms komma att leda till. Vidare ska redovisningen innehålla en beskrivning av hur myndigheten avser att fortsätta utveckla arbetet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 29 mars 2019.

Åtgärder mot hatbrott

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att bekämpa hatbrott, med särskilt fokus på transpersoner och utsatta EU/EES-medborgare. Av redovisningen ska vidare framgå hur myndigheten arbetar för att säkerställa ett gott bemötande av transpersoner, i synnerhet transpersoner utsatta för hatbrott. Myndigheten ska analysera vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till eller bedöms komma att leda till. Vidare ska redovisningen innehålla en beskrivning av hur myndigheten avser att fortsätta utveckla arbetet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 29 mars 2019.

Samverkan med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Polismyndigheten ska använda Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i rekryteringsprocessen för polisutbildningen. Under 2018 ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 800 utbildningsplatser till polisutbildningen under höstterminen 2018 och därefter 1 000 utbildningsplatser per termin fr.o.m. 2019.

Polismyndigheten ska vidta åtgärder för att öka effektiviteten i antagningsprocessen till polisutbildningen enligt de förslag som redovisats till regeringen den 15 november 2017. Arbetet ska genomföras med stöd av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten. Polismyndigheten ska senast den 1 oktober 2018 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa vidtagna åtgärder samt åtgärder som planeras.

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Polismyndighetens arbete med civilt försvar bedrivs med utgångspunkt i regeringens planeringsanvisningar och det särskilda ansvar myndigheten har enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Planeringen för civilt försvar måste ske utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med relevanta offentliga aktörer samt innefatta åtgärder för bland annat stärkt säkerhetsskydd och robusthet inom myndighetens egen verksamhet. I arbetet med civilt försvar ska särskilt följande områden prioriteras:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
  • Översyn av tillämpbarhet och eventuella behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas inom ramen för uppdraget Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Polismyndigheten ska

  • tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen,
  • i samverkan med övriga RIF-myndigheter bedriva en förstudie avseende digital bevisning,
  • analysera och identifiera vilka relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden och utreda i vilken mån tjänsten kan användas för att brottsutsatta ska kunna följa och få fortlöpande statusuppdateringar kring sitt ärende. Brottsoffermyndighetens kunskap vad gäller brottsutsattas behov ska inhämtas.

Polismyndigheten ska samordna förstudien. Av förstudien ska framgå hur digital bevisning kan hanteras på ett standardiserat sätt inom rättskedjan samt vilka steg som behöver vidtas för en övergång till digital hantering. Åklagarmyndighetens pågående uppdrag (Ju2017/06937/KRIM) kring det europeiska e-Evidencesystemet ska beaktas.

Ovanstående uppdrag ska gemensamt redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2019. I förekommande fall ska även realiserade nyttohemtagningar samt eventuella avvikelser och orsaker till dessa redovisas. Därutöver ska RIF-myndigheterna till den 1 oktober 2018 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) vilka gemensamma utvecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja som myndigheterna avser att genomföra under 2019 och dess planerade nyttohemtagning.

Transporter av frihetsberövade

Polismyndigheten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att processen för Kriminalvårdens övertagande av transporter genomförs på ett sådant sätt att det över tid upprätthålls en väl fungerande transportverksamhet. Polismyndigheten ska inför redovisningen samråda med Kriminalvården.

Kriminalvården har fått i uppdrag att i samband med budgetunderlaget redovisa vidtagna åtgärder och de ytterligare åtgärder som planeras för övertagande av transporter av frihetsberövade från Polismyndigheten.

Samlad polisforskning

Polisverksamheten ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet, med forskning som en viktig komponent. I dag bedrivs forskning som kan kopplas till polisens verksamhet på flera universitet och högskolor i landet. Polismyndigheten får därför i uppdrag att vidta åtgärder för att koppla verksamheten tydligare till kunskap och beprövad erfarenhet, exempelvis genom samverkan med universitet och högskolor. Polismyndigheten uppdras också att vid behov bidra till Brottsförebyggande rådets projekt att göra en sammanställning över polisforskningen i Sverige.

Avhopparverksamhet

Polismyndigheten ska senast den 15 maj 2018 lämna en redovisning av vilka organisationer som erhållit bidrag och vad bidragsmedlen har använts till.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer.

Polismyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag och ännu inte redovisade återrapporteringar

Kustbevakningens operativa stöd till Polismyndigheten

Polismyndigheten och Kustbevakningen ska gemensamt lämna förslag på hur Kustbevakningen operativt kan stödja Polismyndigheten vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet (Ju2017/06643/SSK). Uppdraget ska redovisas senast den 26 januari 2018.

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Polismyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i norra Stockholm avseende ett snabbförfarande i brottmål. Försöksverksamheten ska starta senast den 31 januari 2018 och pågå till och med den 31 december 2019 (Ju2017/08090/DOM).

Förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar

Regeringskansliet ska informeras om hur arbetet fortlöper senast den 1 februari 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.(Ju2017/06645/PO).

Ett stärkt säkerhetsskyddsarbete

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) senast den 22 februari 2018 (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Mina meddelanden

Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2017 (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Trafik

Redovisning i årsredovisningen till och med 2020 av Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete inkl. kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Jämställdhetsintegrering

Redovisning av aktiviteter och resultat i årsredovisningarna för 2017 och 2018 (Ju2015/09812/LP (delvis)).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret

Uppdraget ska årligen redovisas i samband med årsredovisningen (Ju2015/09669/SSK).

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Polismyndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Utveckla arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder avseende finanspolissektionen, samt bedöma effekterna av dessa i samband med årsredovisningen för 2017 (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Det gemensamma treåriga uppdraget till Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket ska redovisas enligt regeringsbeslut (A2017/02422/ARM).

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet

Med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) ska Polismyndigheten i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med budgetunderlagen för 2018 och 2019. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap senast den 1 mars 2018 (Ju2017/05787/SSK).

Illegala vapen och explosiva varor

Polismyndigheten ska skapa förutsättningar för att ytterligare kunna motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor inom landet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2018 (Ju2015/09349/PO).

Rapport avseende utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 29 mars 2018 (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2018 och den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Nationell strategi för integrerad gränsförvaltning

Uppdrag till Polismyndigheten, Migrationsverket, Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Säkerhetspolisen. Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2018 (Ju2017/04885/PO). 

Identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn

Polismyndigheten ska redovisa uppdaget senast den 15 april 2018 (Ju2016/06827/PO).

Överföring av vissa uppgifter som rör djur till länsstyrelserna

Uppdraget ska delredovisas den 1 maj och slutredovisas senast den 1 oktober 2018 (Ju2017/08526/L4).

Arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslighet ska stärkas

Uppdraget till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska redovisas senast den 15 maj 2018 (Ju2017/08661/PO).

Åtgärder på kompetensförsörjningsområdet

Uppdraget ska redovisas senast den 23 maj 2018 (Ju2017/06177/PO).

Utvärdera den tidsbegränsade vapenamnestin 2018

En delredovisning ska lämnas senast den 15 juni 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 2 december 2019 (Ju2017/05785/L4).

Stärkt kompetens för att bemöta personer med psykisk ohälsa

Uppdraget ska delredovisas senast den 25 oktober 2018 och slutredovisas senast den 11 juni 2020 till Regeringskansliet (Ju2017/06176/PO).

Ytterligare förstärkt samverkan mellan Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i det brottsutredande arbetet

Uppdraget ska slutredovisas senast tre månader efter att insatsen har avslutats (Ju2017/01056/PO).

Nationell rapportör för människohandel

Polismyndigheten har i uppdrag att vara nationell rapportör i frågor som rör människohandel (prop. 2010/11:77).

Sprängämnessäkerhet

Polismyndigheten ska årligen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

Resultatstrategi för internationell civil krishantering

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2014/56358/UD/SP).

Myndighetssamverkan vid internationell fredsfrämjande verksamhet

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2013/52812/UD/SP).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polismyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten24 715 064
ap.1Polismyndigheten (ram)24 668 270
ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar (ram)46 794
Disponeras av Kammarkollegiet1 060
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 060

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polismyndigheten

Anslaget får användas för utgifter avseende Polismyndighetens verksamhet. Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också, i begränsad utsträckning, tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför Polismyndigheten men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet och för att finansiera samverkan med universitet och högskolor rörande polisverksamheten.

Polismyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Polismyndigheten ska betala totalt 208 700 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Medlen ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under 2018 ska Polismyndigheten betala 67 000 000 kronor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som ersättning för den prövningskapacitet som rekryteringsmyndigheten tillhandahåller i antagningsprocessen för polisutbildningen. Medlen ska betalas efter fakturering från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet).

Anslagsposten ska användas för att finansiera minst tre nya sambandsmän med särskild inriktning mot återvändandefrågor.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Medel får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör Polismyndigheten.

ap.5 del till Avdelningen för särskilda utredningar

Medlen ska finansiera verksamheten vid Avdelningen för särskilda utredningar i Polismyndigheten.

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten81 000
ap.1Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden (ram)81 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden

Medlen får användas för utgifter avseende verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för inre säkerhet. Medlen får också användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 011 Bidrag från fonden för inre säkerhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polismyndigheten
ap.1732 6443 %0
ap.403 %0
ap.51 4043 %0
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.1170 00068 00050 00052 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infrianden i tabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 300 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 614 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polismyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-252 042 923
2018-02-252 042 923
2018-03-252 042 923
2018-04-252 042 923
2018-05-252 042 923
2018-06-252 042 923
2018-07-252 076 256
2018-08-252 076 256
2018-09-252 076 256
2018-10-252 076 256
2018-11-252 076 256
2018-12-252 076 246
Summa24 715 064
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polismyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polismyndigheten
1:1 ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-495 921-50 00030 00080 000-50 000-595 921
Passhantering95 615-119 000586 000709 000-123 000-146 385
Nationella ID-kort96 540-8 00099 000107 000-8 00080 540
Summa-303 766-177 000715 000896 000-181 000-661 766
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0025 00025 00000
Utbildning av ordningsvakter-67 398-18 0008 00026 000-18 000-103 398
Kontroll av väktarhundar-1 403-112200300-100-1 615
Forensisk undersökning-2 451-1364 4004 500-100-2 687
Summa-71 252-18 24837 60055 800-18 200-107 700
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811001 63001 6301 630
Tillståndsgivning25110071 000071 00071 000
Summa0072 630072 63072 630
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Polismyndigheten får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras550 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras710 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polismyndigheten medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Eva Zimmerman
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Justitiedepartementet/KRIM
Näringsdepartementet/SUBT
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO
Statsrådsberedningen, internrevisionen