Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2018-10-11
Ju2018/04604/KRIM
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kriminalvården
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Kriminalvården.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Kriminalvården bidra till en sådan utveckling.

Kriminalvårdens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården.

1

Mål och återrapporteringskrav

Med utgångspunkt i Kriminalvårdens författningsenliga uppgifter ska myndigheten redovisa en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna har fullgjorts och målen för verksamheten uppnåtts. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen analys av verksamhetens utveckling. En särskild redovisning ska göras avseende klienter under 21 år.

Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag.

Återfallsförebyggande arbete

Kriminalvården ska genom sitt återfallsförebyggande arbete bidra till samhällets samlade insatser för att förebygga brott. En individuellt utformad verkställighetsplan i kombination med en målinriktad och effektiv samverkan med andra aktörer är en förutsättning för detta.

Kriminalvården ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med att utveckla verkställighetsplaneringen. Av redovisningen ska framgå hur förändringarna har främjat den enskilde klientens möjligheter till en sammanhållen och ändamålsenlig verkställighet.

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten inom ramen för de olika verksamheterna har utvecklat samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer. En särskild redovisning ska göras avseende samverkan med organisationer i det civila samhället.

Mänskliga rättigheter

Kriminalvården ska redovisa resultatet av myndighetens fortsatta arbete med att utveckla och utöka de isoleringsbrytande åtgärderna för klienter i häkte. Inom ramen för detta ska Kriminalvården redovisa hur ett utökat samarbete med Åklagarmyndigheten samt andra relevanta myndigheter och aktörer i det civila samhället har bidragit eller planeras bidra till minskad isolering av häktade.

Kriminalvården ska, i enlighet med regeringsuppdrag som denna dag beslutas, särskilt redovisa förslag på åtgärder för att förbättra situationen för barn som frihetsberövas.

Kriminalvården ska härutöver redovisa på vilket sätt myndigheten generellt arbetar för att inom verksamheten uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter utifrån Sveriges internationella åtaganden. Kriminalvården ska också synliggöra hur myndigheten arbetar för att förebygga och motverka diskriminering.

Säkerhet

Säkerheten inom Kriminalvården ska vara väl anpassad för att möta de faktiska behoven. Myndigheten ska förvalta och utveckla sin förmåga att leva upp till kraven på en väl anpassad säkerhet.

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten samlat följer upp inrapporterade incidenter i myndighetens incidentrapporteringssystem i syfte att säkerställa en trygg miljö för såväl klienter som personal oavsett kön.

Kriminalvården ska också redovisa hur myndigheten säkerställer att incidentrapporteringen sker på ett likvärdigt och rättvisande sätt inom de olika verksamheterna och över hela landet.

Intern tillsyn

Kriminalvården ska redovisa hur myndighetens arbete med intern tillsyn har bedrivits under året. Av redovisningen ska framgå över vilka områden tillsyn har utövats, hur myndigheten har tagit om hand de brister som har konstaterats samt hur åtgärderna bedöms stärka rättsäkerheten för enskilda. Vidare ska av redovisningen framgå hur tillsynsverksamhetens oberoende i förhållande till myndighetens övriga verksamhet säkerställs respektive hur tillsynsverksamheten förhåller sig till annan pågående tillsyn på området.

Överförande av straffverkställighet

Kriminalvården ska bidra till ett effektivt förfarande avseende överförande av straffverkställighet. Myndigheten ska redovisa följande.

  • Åtgärder som vidtagits för att säkerställa en kvalitetssäkrad och systematisk uppföljning av enskilda ärenden. Målet ska vara att kunna följa ärenden från initiering till faktiskt överförande.
  • Åtgärder som vidtagits för att säkerställa en effektiv handläggning.

Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning

Kriminalvården ska i myndighetens prognoser i maj, juli och november särskilt redovisa hur arbetet med att verkställa beslut om avvisning och utvisning har fortlöpt. Av redovisningen ska framgå hur volymerna har utvecklats i förhållande till samma period föregående år.

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att säkerställa att verkställigheterna genomförs på ett värdigt, humant och rättssäkert sätt.

Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit tillsammans med Polismyndigheten och Migrationsverket för att uppnå enhetlighet i rapporteringen av statistik för återvändande och förvar. Kontinuerliga avstämningar ska ske med Justitiedepartementet.

Internationell civil krishantering

Kriminalvården ska redovisa myndighetens verksamhet inom internationell civil krishantering i enlighet med regleringsbrev för 2018 avseende anslag 1:1, utgiftsområde 7.

Kriminalvården ska också redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med Sveriges nationella handlingsplan på området.

Sjukfrånvaro

Kriminalvården ska redovisa effekterna av de åtgärder som vidtagits i syfte att minska sjuktalen vid myndigheten, om effekterna motsvarar myndighetens förväntan på utvecklingen och, om inte, vilka ytterligare åtgärder myndigheten planerar att vidta för att minska sjukfrånvaron.

Statsbidrag

Kriminalvården ska redovisa vilka organisationer som mottagit statsbidrag från myndigheten under 2018, inklusive bidragsbeloppet till varje organisation.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen.

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november

Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Prognoskommentarer lämnas även i särskild bilaga till Justitiedepartementet.

Prognoserna ska även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7.

3

Uppdrag

Transporter av frihetsberövade

Kriminalvården ska redovisa vidtagna åtgärder och de ytterligare åtgärder som planeras för övertagande av transporter av frihetsberövade från Polismyndigheten. Av planen ska framgå myndighetens uppskattning av antalet transporter som kan utföras, transporternas karaktär och konsekvenser för myndigheten. Framtagandet av planen ska ske i samråd med berörda myndigheter, bl.a. Polismyndigheten och Statens institutionsstyrelse. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) i samband med budgetunderlaget för 2019.

Polismyndigheten har fått i uppdrag att i samband med budgetunderlaget för 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att processen för Kriminalvårdens övertagande av transporter genomförs på ett sådant sätt att det över tid upprätthålls en väl fungerande transportverksamhet.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Kriminalvården ska

  • tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen,
  • i samverkan med övriga RIF-myndigheter, i den utsträckning det är relevant för myndigheten, delta i en förstudie avseende digital bevisning, och
  • analysera och identifiera vilka relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden samt utreda i vilken mån tjänsten kan användas för att brottsutsatta ska kunna följa och få fortlöpande statusuppdateringar kring sitt ärende. Brottsoffermyndighetens kunskap vad gäller brottsutsattas behov ska inhämtas.

Polismyndigheten ska samordna förstudien. Av förstudien ska framgå hur digital bevisning kan hanteras på ett standardiserat sätt inom rättskedjan samt vilka steg som behöver vidtas för en övergång till digital hantering. Åklagarmyndighetens pågående uppdrag (Ju2017/06937/KRIM) kring det europeiska e-Evidencesystemet ska beaktas.

Ovanstående uppdrag ska gemensamt redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2019. I förekommande fall ska även realiserade nyttohemtagningar samt eventuella avvikelser och orsaker till dessa redovisas.

Därutöver ska RIF-myndigheterna till den 1 oktober 2018 redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) vilka gemensamma utvecklingsinsatser, där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja, som myndigheterna avser att genomföra under 2019 och dess planerade nyttohemtagning.

Utvecklad statistik avseende häktning och restriktioner

I syfte att på ett tydligare sätt kunna följa häktningstider och användningen av restriktioner över tid ska Kriminalvården tillsammans med Åklagarmyndigheten utveckla statistiken avseende häktning och restriktioner. Målet är att skapa en återkommande systematisk redovisning av kvalitetssäkrade uppgifter avseende den sammanlagda häktestiden samt meddelade restriktioner, i avvaktan på att digitaliseringen av rättskedjan (RIF) är fullt ut implementerad.

Kriminalvården ska bistå Åklagarmyndigheten i arbetet med att redovisa total häktningstid i exakt antal dagar för enskilda ärenden.

Åklagarmyndigheten och Kriminalvården ska gemensamt ta fram en rutin som möjliggör en mer detaljerad uppföljning av meddelade restriktioner. I detta ingår att i enskilda ärenden kunna följa användningen av olika typer av restriktioner under häktningstiden. Denna del av uppdraget ska redovisas i en gemensam rapport som lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 12 oktober 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Kriminalvården ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

1. Förstärkta insatser i arbetet med utslussning

Kriminalvården har i uppdrag att utveckla och förstärka myndighetens arbete med utslussning i syfte att öka klienternas förutsättningar att inte återfalla i brott (Ju2015/09899/KRIM). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018.

2. Utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism

Kriminalvården har i uppdrag att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejkande extremism inom myndigheten (Ju2016/06988/KRIM och Ju2017/08663/KRIM). Uppdragen ska delredovisas senast den 2 april 2018 och 2019. Slutredovisning ska lämnas senast den 2 april 2020.

3. Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Kriminalvården har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, i norra Stockholm genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål (Ju2017/08090/DOM). Försöksverksamheten ska starta senast den 31 januari 2018 och pågå till och med den 31 december 2019.

4. Jämställdhetsintegrering

Kriminalvården har sedan 2013 i uppdrag att bedriva arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 206/17:10). Kriminalvården ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018. Kriminalvården ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

5. Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet

Med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) ska Kriminalvården i samverkan med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Polismyndigheten samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med budgetunderlagen. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

6. Praktikplatser för arbetssökande med funktionsnedsättning

Kriminalvården har i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (A2016/00216/A och A2017/00238/A). Redovisningar ska lämnas till Statskontoret den 1 april 2018 och den 15 januari 2019.

7. Praktikplatser för nyanlända arbetssökande

Kriminalvården har i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2016/00386/ESA). Redovisningar ska lämnas till Statskontoret den 1 april 2018 och den 15 januari 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården8 648 702
ap.1Kriminalvården (ram)8 648 702

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för bidrag till Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbud, för ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän.

2. Från anslaget får högst 15 000 000 kronor användas för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 

3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska betala 29 403 550 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1259 4613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 497 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)850 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25720 725
2018-02-25720 725
2018-03-25720 725
2018-04-25720 725
2018-05-25720 725
2018-06-25720 725
2018-07-25720 725
2018-08-25720 725
2018-09-25720 725
2018-10-25720 725
2018-11-25720 725
2018-12-25720 727
Summa8 648 702
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Arbetsdrift00120 000150 000-30 000-30 000
Terapiverksamhet/Praktisk arbetsträning003 10003 1003 100
Tjänsteexport3060000306
Summa3060123 100150 000-26 900-26 594
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet/praktisk arbetsträning

För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen gäller att avgifterna ska delfinansiera verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet/praktisk arbetsträning

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten/den praktiska arbetsträningen får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas mot anslaget 1:6 Kriminalvården.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras110 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till Brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Vanessa Bonsib
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Åklagarmyndigheten
Övervakningsnämnderna