Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2018-09-27
S2018/05070/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 5:2
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Barnets rättigheter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 761
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)4 640
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)17 121
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera

Nedanstående organisationer och föreningar får rekvirera medlen från Kammarkollegiet för nedanstående verksamheter under följande villkor: Medlen ska användas under 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för slutrapport och rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

1. 1 000 000 kronor får användas av Karolinska universitetssjukhuset i enlighet med regeringens beslut den 20 november 2014 (dnr U2014/06482/JÄM) i syfte att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld samt för att genomföra ett utbildningsprogram för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2018.

2. 3 140 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringens beslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/03695/FST) för att ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Projektet ska slutredovisas senast den 1 december 2018.

3. 500 000 kronor har tilldelats Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringens beslut den 19 juli 2018 (dnr S2018/04066/FST) i enlighet med ansökan om medel för stöd och handledning till skolan för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp och kränkningar.

ap.2 Bidrag till myndigheter

1. 1 500 000 kronor har tilldelats Jämställdhetsmyndigheten i enlighet med uppdrag nr. 3 Samordning av arbete mot människohandel och exploatering av barn i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2018.

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2018. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut.

2. 1 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 7 under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017 för att ta fram en informationsskrift om att utreda barns behov av stöd och skydd i transnationella ärenden där barn utsatts för människohandel och/eller sexuella övergrepp.

3. 1 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 8 under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017 för att ta fram ett kunskapsstöd för samtal med barn.

4. 6 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut II:7 den 1 oktober 2015 (dnr S2015/06288/FST) för att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och andra områden. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018. 

5. 7 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut II:14 den 20 december 2016 (S2016/07874/FST) för att stödja kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter inom centrala verksamhetsområden, regeringsbeslut II:15 den 20 december 2016 (dnr S2016/07875/FST) för att stödja särskilt berörda statliga myndigheter i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i myndigheternas verksamhet och uppdrag nr. 2 i Barnombudsmannens regleringsbrev för 2018.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas under 2017  i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 15 september 2011 (dnr S2011/08072/FST) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
5:2 Barnets rättigheter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
5:2 Barnets rättigheter
ap.5ram
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialutskottet
Barnombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Karolinska universitetssjukhuset