Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2018-09-06
U2018/03701/S
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg. omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Av myndighetens redovisning ska framgå verksamheter och kostnader uppdelade på verksamhets- och skolformer. All individbaserad statistik ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska

  • redovisa och analysera behovet av specialpedagogisk kompetens hos förskollärare och lärare utifrån myndighetens arbete med råd och stöd till huvudmän,
  • redovisa resultatet av myndighetens arbete när det gäller att fler elever, såväl flickor som pojkar, ska nå kunskapskraven i specialskolan,
  • redovisa och analysera kostnadsutvecklingen för specialskolan samt kostnadsutvecklingen per elev, och
  • redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoser lämnas senast:

den 17 januari,

den 16 februari,

den  2 maj,

den 29 juli, och

den 8 november.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Stödmaterial för en tillgänglig lärmiljö

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska analysera och lämna förslag på vilket stödmaterial som är nödvändigt för att alla huvudmän, rektorer och förskolechefer ska kunna ta del av den kunskap som behövs om hur man organiserar resurser och kompetens i förskolan och skolan för att skapa en ur olika perspektiv tillgänglig lärmiljö som innebär att alla barn och elever ges möjlighet till en hög grad av delaktighet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 21 december 2018.

Stöd till föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i samverkan med Statens skolverk och Socialstyrelsen kartlägga det stöd som finns till föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur det kan användas inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasie- och gymnasiesärskola. Myndigheten bör vid behov ta fram en vägledning eller annat stödmaterial.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 21 december 2018.
 

Kunskapslyft för barns rättigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som identifierats och hur dessa kan tas tillvara i myndighetens verksamhet. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten722 806
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)722 806

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anslaget får användas för Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för produktionsstöd för läromedelsframställning och visst internationellt samarbete.

Återbetalda medel från bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten11 000
ap.2Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition (ram)11 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition

För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra kompetensut-
vecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och same-
skolan (U2018/02959/S) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten med 10 000 000 kronor.

För utgifter med anledning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2018/03106/S) får Specialpedagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten med 1 000 000 kronor.

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten69 232
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)69 232

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

1:11

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten17 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)17 525

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

1:20

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten163 418
ap.1Särskilda insatser inom skolområdet (ram)163 418

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Särskilda insatser inom skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Myndigheten får belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Medel får användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.121 6843 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.20Inget0
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.10Inget0
1:11 Bidrag till vissa studier
ap.10Inget0
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
ap.134 00034 000

2019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)72 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2560 234
2018-02-2560 234
2018-03-2560 234
2018-04-2560 234
2018-05-2560 234
2018-06-2560 234
2018-07-2560 234
2018-08-2560 234
2018-09-2560 234
2018-10-2560 234
2018-11-2560 234
2018-12-2560 232
Summa722 806
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Specialskola m.m.517-72 000310 000308 0002 000-69 483
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor och för bedrivandet av förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem inom specialskolan lämnas enligt förordningen om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

Myndigheten får enligt 32 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter där avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Leif Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Socialdepartementet, enheten för familj och sociala tjänster, jämställdhetsenheten
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Centrala studiestödsnämnden
Folkbildningsrådet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Stockholms universitet
Överklagandenämnden för studiestöd
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades Riksförbund