Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2018-08-30
Fi2018/02966/BATOT
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 1:14 (utg.omr. 02), och 1:2 (utg.omr. 26)
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128, prop. 2017/18:1 utg.omr. 26, bet. 2017/18:FiU4, rskr. 2017/18:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet223 142
ap.1Vissa medlemsavgifter (ram)1 277
ap.3EIPA (ram)595
ap.4Kapitaltillskott till AIIB (ram)221 270

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Vissa medlemsavgifter

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgifter i Bruegel och i Europarådets utvecklingsbank. Avgifterna beräknas för 2018 uppgå till 99 609 respektive 27 580 euro. 

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgifterna ska ske enligt de betalningsunderlag från Europarådet och Bruegel som Regeringskansliet (Finansdepartementet eller Utrikesdepartementet) eller Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

ap.3 EIPA

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgift i European Institute of Public Administration (EIPA). Avgiften för 2018 uppgår till 55 000 euro.

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgiften ska ske enligt betalningsunderlag direkt från EIPA eller de betalningsunderlag som Regeringskansliet (Finansdepartementet) tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

ap.4 Kapitaltillskott till AIIB

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges kapitaltillskott 2018 till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) om 25 200 000 US-dollar.

Kammarkollegiets betalning ska ske skyndsamt och vara AIIB tillhanda senast den 10 januari 2018. Betalning ska i övrigt ske enligt betalningsunderlag från banken (se bilaga).

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:2

Oförutsedda utgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2Oförutsedda utgifter (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Oförutsedda utgifter

Utbetalning från anslaget ska ske enligt beslut som regeringen fattar i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.160Inget0
ap.30Inget0
ap.422 137Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.21 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Kammarkollegiet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.250
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA 1, BA TOT, SSA VS, FMA FPM
Näringsdepartementet/NV FJR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksbanken
Riksgäldskontoret