Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2018-07-05
S2018/03699/SF
S2018/04034/SF
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
101 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 10 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Socialförsäkringen är en central del av det svenska välfärdssystemet. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har en viktig roll i att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Det gör myndigheten genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. Se förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsmiljön i staten ska vara god. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga sjukfrånvaro vid myndigheten.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Redovisningen av respektive uppdrag nedan ska hänvisa till regleringsbrevet för 2018 avseende ISF.

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Jämställdhetsanalys av handläggningen av arbetsskadeförsäkringen

ISF ska göra en jämställdhetsanalys av Försäkringskassans handläggning av arbetsskadeförsäkringen. I uppdraget ska ISF beakta det som anges i SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning, avsnitt 19.5. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2019.

Egenföretagare och tjänstepension

ISF ska kartlägga täckningsgraden när det gäller egenföretagare med privat pensionssparande som motsvarar tjänstepension. Analysen ska presenteras uppdelat på kvinnor och män, branschvis samt på inrikes- och utrikesfödda. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 7 maj 2018. Form och innehåll för delredovisningen bestäms i samråd med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2018. Uppdraget är en fortsättning på uppdraget Skillnader och spridning i pensionsutfall för kvinnor och män, som lämnades i regleringsbrevet för 2016.

Uppföljning av nya åldersgränser och ökad flexibilitet m.m. i föräldraförsäkringen

ISF ska analysera och följa upp regelverket för föräldrapenning som infördes för barn födda från och med 2014 avseende nya åldersgränser, uppdelning av dagtyper inom föräldrapenningen mellan föräldrarna, ökad flexibilitet m.m. En undersökning om vilka kunskaper föräldrar besitter om regelverket för föräldraförsäkring samt i vilken utsträckning föräldrar gör informerade val vid nyttjande av försäkringen ska i ett första led redovisas senast den 1 mars 2019. I ett andra led ska en analys göras av hur regelförändringen har påverkat uttagsmönster och fördelning av dagar mellan kvinnor och män. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 10 mars 2020.

Uppföljning av reform inom bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis

ISF ska följa upp reformen om införandet av ett nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis. I uppföljningen ska framför allt ekonomiska konsekvenser för enskilda som berörs av införandet av det nya särskilda bidraget analyseras tillsammans med övriga delar av reformen såsom att underhållsstöd vid växelvist boende avskaffas, inkomstgränserna och umgängesbidraget i bostadsbidrag höjs. Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) vid två tillfällen där den första redovisningen ska göras senast den 15 december 2020 och slutredovisas senast den 15 december 2022.

Uppföljning av Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU

ISF ska kartlägga och analysera Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. ISF ska granska hanteringen med avseende på effektivitet, likformighet och rättssäkerhet samt korrekt tillämpning av regelverken. Granskningen ska inkludera Försäkringskassans hantering i förhållande till enskilda försäkrade, berörda myndigheter, kommuner och landsting samt till andra medlemsstaters behöriga institutioner. Vid behov ska ISF ge förslag till åtgärder för att öka kvaliteten och effektiviteten i hanteringen. ISF ska samråda med Socialdepartementet vid planeringen av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Analys av tillämpningen av barnkonventionen

ISF ska analysera tillämpningen av barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i myndighetens tillsyns- och granskningsverksamhet. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand. ISF ska, utifrån myndighetens behov, erbjudas stöd, i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

ISF ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. 

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 17 januari
  • 16 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 8 november

Tidigare lämnade uppdrag

Jämställdhetsintegrering. (Syftet med uppdraget är att verksamheten på ISF ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen, skr. 2016/17:10)

Årsredovisningen för 2017 och 2018

Uppföljning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kvalitetsutvecklingsmodell

31 januari 2018

Uppföljning Försäkringskassans handläggning av familjeförmåner inom EU

1 februari 2018

Kontroller gränsöverskridande situationer

15 mars 2018

Uppföljning av Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

15 mars 2018

Uppdrag att studera skillnader i utträde från arbetsmarknaden mellan kvinnor och män, S2017/05942/SF (delvis)

1 maj 2018*

Uppdrag för ökad kunskap om social problematik i samband med sjukskrivningar

3 maj 2018

Utvärdering av steglös avräkning – sjukersättning

25 maj 2018

Uppdrag angående utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

12 oktober 2018 och 14 december 2018

Uppföljning av reform om underhållsbidrag och underhållsskyldighet

22 februari 2019

Effekter av uttag av tidsbegränsade tjänstepensioner

30 december 2019

*ISF ska redovisa Uppdrag att studera skillnader i utträde från arbetsmarknaden mellan kvinnor och män, S2017/05942/SF (delvis), senast den 2 maj 2018 i stället för senast den 1 maj 2018. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen67 647
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)67 647

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.12 0293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-255 637
2018-02-255 637
2018-03-255 637
2018-04-255 637
2018-05-255 637
2018-06-255 637
2018-07-255 637
2018-08-255 637
2018-09-255 637
2018-10-255 637
2018-11-255 637
2018-12-255 640
Summa67 647
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Esbjörn Åkesson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
socialförsäkringsutskottet
socialutskottet
Arbetsmiljöverket
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Konjunkturinstitutet
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting