Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2018-08-23
A2018/01199/A
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Svenska ESF-rådet ska genomföra det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 i enlighet med de målsättningar som anges i det operativa programmet. Svenska ESF-rådet ska i arbetet särskilt prioritera insatser avseende nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska i sina utlysningar även främja strategisk metodutveckling kopplad till lokala överenskommelser om fördjupad samverkan som har tecknats mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Svenska ESF-rådet ska vidare säkerställa ett väl fungerande genomförande av det nationella socialfondsprogrammet med en omfattning som budgeterade och beräknade anslagsmedel möjliggör.

 

Utgiftsprognoser och annan ekonomisk information

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018 redovisa utgiftsprognoser avseende 2018–2021. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.  

2. Svenska ESF-rådet ska den 17 januari, den 16 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 8 november 2018 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2018–2021 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, fördelat på respektive anslagspost och programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m. per år under 2018–2021, med undantag för undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 17 januari och den 2 maj.  

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 1, 2 och 3.

-Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 per år under 2018–2021. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 17 januari och den 2 maj.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2018–2021 under det inom utgiftsområde 9 upptagna anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposterna 2 och 6. Prognoserna ska lämnas till Socialdepartementet.

Resultatindikatorer

Svenska ESF-rådet ska senast den 29 mars, den 29 juli och den 8 november 2018 redovisa utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning med avseende på bl.a. aktivitets- och resultatindikatorer som anges i det operativa programmet. I detta sammanhang ska Svenska ESF-rådet även redovisa antalet projekt som har koppling till ett annat eller flera andra EU-program, eller andra finansieringsverktyg, i syfte att samordna insatserna. Denna redovisning ska ske med fördelning på respektive EU-program och finansieringsverktyg.

Offentlig upphandling

Svenska ESF-rådet ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Svenska ESF-rådet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Svenska ESF-rådet ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete under 2015–2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Svenska ESF-rådet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Regionalt tillväxtarbete

Svenska ESF-rådet ska redovisa vad myndigheten har genomfört och planerar att genomföra för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020 med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 27 april 2018.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige119 685
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)119 685

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020, det nationella programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt 2014–2020 och det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013.     

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 523 500
ap.1Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)1 129 500
ap.2Sysselsättningsinitiativet för unga (ram)157 500
ap.3Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)236 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för revision av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 7 000 000 kronor.   

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 001 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020. 

 

ap.2 Sysselsättningsinitiativet för unga

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av medel som finansieras av övrigt bidrag från EU-budgeten för sysselsättningsinitiativet för unga.

2. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 002 Övrigt bidrag för sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2020.

ap.3 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av delvis statlig medfinansiering av beslutade projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning och programområde 2 Öka övergångarna till arbete, samt av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader, inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning.

2. Utbetalningarna för programområde 1 Kompetensförsörjning får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 834 020 000 kronor med avseende på det s.k. huvudsakliga anslaget för programområdet enligt det berörda operativa programmet.

3. Utbetalningarna för programområde 2 Öka övergångarna till arbete får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 556 013 000 kronor med avseende på det s.k. huvudsakliga anslaget för programområdet enligt det berörda operativa programmet. 

4. Utbetalningarna av nationell medfinansiering av tekniskt stöd avseende strukturfondspartnerskapens kostnader får sammanlagt för programperioden 2014–2020 uppgå till högst 16 823 000 kronor. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.111 9683 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.156 475Inget0
ap.27 875Inget0
ap.311 825Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
1:6 (2015) Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.1 (2015)ram

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.1 (2015)ram
ap.3 (2015)ram
ap.4 (2015)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.13 055 0001 072 7581 090 535891 7072023
ap.3768 000269 682274 151224 1672023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-259 974
2018-02-259 974
2018-03-259 974
2018-04-259 974
2018-05-259 974
2018-06-259 974
2018-07-259 974
2018-08-259 974
2018-09-259 974
2018-10-259 974
2018-11-259 974
2018-12-259 971
Summa119 685
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Inbetalade medel från Europeiska kommissionen avseende det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 ska redovisas mot inkomsttitel 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013.

 

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Inger Wijkström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och EA
Näringsdepartementet/RTS och HL
Socialdepartementet/FST
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket