Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2018-06-28
A2018/01419/ARM
A2018/01379/SV
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 14, bet. 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117, prop. 2017/18:199 utg.omr. 14, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november.

Krav på kollektivavtalsenliga villkor

Arbetsmiljöverket ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Återrapportering överföring av verksamhet

Arbetsmiljöverket ska i samråd med utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A2017:04)förbereda överförandet och inordnandet av den nationella funktionen för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv samt arbetet med kunskapssammanställningar till Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 oktober 2018.

3

Uppdrag

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 21 maj 2018 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikatorer:

-Antal dödsolyckor i arbetet per år

-Antal anmälda arbetsolyckor per år

-Antal anmälda arbetssjukdomar per år.

Regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj 2019 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundets redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet 2018.

Redovisningarna ska göras enligt följande nio mätbara prestationer:

  1. Antal regionala skyddsombud
  2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud
  3. Antal besökta arbetsställen
  4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning
  5. Rådgivning per telefon och e-post
  6. Utbildning internt
  7. Utbildning externt
  8. Utbildningskostnad
  9. Totalkostnad och bidrag.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Arbetsmiljöverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

UppdragBeslutRapportering
Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegreringRegleringsbrev för 2014, regleringsbrev för 201622/2 2018, årsredovisning för 2017, årsredovisning för 2018
Förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregler för att få konkurrensfördelar

Regleringsbrev för 2015, regleringsbrev för 2017

Årsredovisning för 2017, årsredovisning för 2018
Särskilda informationsinsatser, tillägg till uppdraget förstärkt tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregler för att få konkurrensfördelarÄndringsbrev för 2015Årsredovisning för 2017, årsredovisning för 2018
Utländska arbetstagare inom gröna näringenÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
MarknadskontrollÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Seminarieserie Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj för ett hälsosamt arbetslivÄndringsbrev för 2016

Årsredovisning för 2017

Kunskapssammanställning om nya sätt att organisera arbetetÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Tillsyn inom bemanningsbranschenÄndringsbrev för 20161/6 2018
Vägledning om gränslöst arbetslivÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Förstärkt tillsyn och genomförande av kommunikationsinsatser beträffande arbetstidÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017
Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgenÄndringsbrev för 2016Årsredovisning för 2017, årsredovisning för 2018
Urvalskriterium för tillsynÄndringsbrev för 2016, regleringsbrev för 2017Årsredovisning för 2017
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensS2017/01706/SFÅterrapporteras av Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk. Uppdraget löper till och med 2020
Återrapportering regional skyddsombudsverksamhetRegleringsbrev för 201715/5 2018
Förvaltning av registret för företag som utstationerar arbetstagareRegleringsbrev för 2017Årsredovisning för 2017
Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetslivRegleringsbrev för 2017Årsredovisning för 2017
Digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i SverigeA2017/01962/ARMÅterrapporteras av Svenska institutet 28/2 2018, 1/8 2018 och 1/9 2019
Metodutveckling för myndighetsgemensam kontrollA2017/02422/ARM31/1 2019 samt i samband med årsredovisning för 2018-2020

Informationsinsatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

De många initiativen inom #metoo har riktat uppmärksamheten mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher i samhället. Ytterligare insatser är nödvändiga för att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet. Arbetet med att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet är ett område som behöver stärkas. Myndigheten ska genomföra en informationsinsats med stöd till arbetsgivare i syfte att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket788 225
ap.1Förvaltningskostnader (ram)643 638
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)126 587
ap.3Medel för metodutveckling av myndighetssamverkan (ram)18 000

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Högst 10 000 000 kronor får användas för uppdrag avseende informationsinsatser med stöd till arbetsgivare för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 110 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) för stöd till deras deltagande i standardiseringsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 15 000 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna (LO, TCO, Saco) och Svenska Hamnarbetareförbundet för informations- och utbildningsinsatser i syfte att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. 

ap.3 Medel för metodutveckling av myndighetssamverkan

Arbetsmiljöverket får använda 3 000 000 kronor för metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, i enlighet med uppdrag A2017/02422/ARM. 

Arbetsmiljöverket ska betala ut 3 000 000 kronor till Polismyndigheten, 2 000 000 kronor vardera till Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket, 1 000 000 vardera till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jämställdhetsmyndigheten för metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, i enlighet med uppdrag A2017/02422/ARM. Medel som inte används ska återbetalas till Kammarkollegiet. 

Arbetsmiljöverket ska betala ut 3 000 000 kronor enligt förordningen (2018:   ) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Medel som inte används ska återbetalas till Kammarkollegiet. Arbetsmiljöverket ska senast den 20 maj till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en sammanställning av de redovisningar som lämnats enligt 13§ i förordningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.118 9273 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.220 00020 000

2019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)48 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)57 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2552 803
2018-02-2552 803
2018-03-2552 803
2018-04-2552 803
2018-05-2552 803
2018-06-2552 803
2018-07-2554 470
2018-08-2554 470
2018-09-2554 470
2018-10-2554 470
2018-11-2554 470
2018-12-2554 470
Summa643 638
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet693-2007 0007 0000493
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Viktoria Bergström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/SKA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Justitiedepartementet/PO
Justititedepartementet/SIM
Justitiedepartementet/Å
Kulturdepartementet/DISK
Socialdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/SF
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsförmedlingen
Diskrimineringsombudsmannen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Polismyndigheten
Skatteverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
LO
TCO
Saco
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenska Hamnarbetareförbundet