Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2018-06-28
Fö2018/00880/MFU
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Försvarets materielverk
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Försvarets materielverk.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarets materielverk ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

Till grund för genomförandet ligger regeringens beslut av den 18 december 2017 om inriktningen för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2018 till och med 2020 (Fö nr 8). Försvarets materielverks huvudsakliga uppgifter framgår av förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Anskaffning av materiel

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa en uppföljning av pågående större anskaffningar.

Redovisningen ska inkludera:

  • en ekonomisk uppföljning av vad Försvarets materielverk fakturerat Försvarsmakten samt vad som utbetalats från Försvarets materielverk till leverantör/leverantörer för respektive anskaffning,
  • vilka leveranser per anskaffning som mottagits från leverantör/leverantörer respektive genomförts till Försvarsmakten samt
  • väsentliga avvikelser från Försvarsmaktens ursprungliga produktionsplan, inklusive ursprunglig ekonomisk ram.

Av redovisningen ska framgå hur materielprojekten utvecklats under 2018 i förhållande till Försvarets materielverks planering och Försvarsmaktens beställning enligt ovan.

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i målet att öka effektiviteten i materielförsörjningen i enlighet med regleringsbrev för 2018 avseende Försvarsmakten.

2. Genomförande av exportstöd

Försvarets materielverk ska aktivt använda exportfrämjande verksamhet som medel för att främja en kostnadseffektiv materielförsörjning och därmed bidra till krigsförbandens operativa förmåga. De av regeringen utpekade väsentliga säkerhetsintressena samt artillerisystemet Archer ska prioriteras särskilt.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en samlad bedömning av affärsmässigheten i exportstödsverksamheten. Av redovisningen ska framgå intäkter, kostnader och risker i samband med utveckling, vidmakthållande, försäljning och överlåtelse av materiel uppdelat per exportaffär. Myndigheternas respektive kostnader per genomförd och pågående försvarsexportaffär ska framgå av redovisningen.

3. Genomförande av logistiktjänster

Återrapportering

Försvarets materielverk ska för verksamheten avseende förråd, service och verkstäder redovisa upparbetningsgrad samt kostnad per prestationstyp avseende leveranser till Försvarsmakten. Redovisningen ska omfatta en sammanhållen analys över verksamhetens kvantitet och kvalitet samt tidsförhållanden i förhållande till Försvarsmaktens krav.

4. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Tillgänglighet och beredskap

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens materiel- och logistiktjänster har utformats och organiserats i syfte att i ökad grad möta Försvarsmaktens beredskaps- och tillgänglighetskrav.

5. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Materiel- och logistikförsörjning

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att reducera tekniska, affärsmässiga och ekonomiska risker i materiel- och logistikförsörjningen samt hur detta påverkat kostnads- och tidsmässiga förhållanden för materielanskaffningen.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har bistått Förvarsmakten för att avhjälpa identifierade omedelbara materielrelaterade brister framför långsiktig förmågeutveckling.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har tillämpat materielförsörjningsprinciperna. Redovisningen ska omfatta myndighetens bedömningsgrund för vald princip för respektive under året ingånget avtal avseende investeringar av väsentlig karaktär.

6. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Planering av materielinvesteringar

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens underlag till Försvarsmaktens framtagande av investeringsplan samt återrapportering förhåller sig till de krav som framgår av inriktningsbeslutet 2016-2020.

7. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Internationellt materiel- och logistiksamarbete

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka värderingar som varit vägledande för under året aktualiserade internationella materiel- och logistiksamarbeten, utifrån vad som framgår av inriktningsbeslutet.

8. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2018-2020: Exportstödjande verksamhet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en samlad bedömning av på vilket sätt den exportstödjande verksamheten har bidragit till Försvarsmaktens operativa förmåga.

Försvarets materielverk ska redovisa en samlad bedömning av på vilket sätt den exportstödjande verksamheten har bidragit till att stärka samverkande företags möjligheter att bibehålla en stark konkurrenskraftig teknologinivå och den kompetens som krävs för att underhålla och vidmakthålla Försvarsmaktens materielsystem.

9. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd för regeringen. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i Amerikas Förenta Stater.

10. Prognoser

Försvarets materielverk ska redovisa prognoser för 2018-2021 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den

17 jan,

16 feb,

2 maj,

29 juli och

8 nov.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

Verksamhetsuppföljning

Den 15 juni ska myndigheten kortfattat redovisa hur verksamheten har utvecklats med avseende på volym och kostnader.

2

Organisationsstyrning

11. Affärsmässighet och transparens

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet ålagda upphandlingsskadeavgifter, respektive belopp och totalt belopp. Försvarets materielverk ska även redovisa respektive bakomliggande upphandlingsärende och anledning till den ålagda avgiften.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten i upphandlingsverksamheten tillvaratar små och medelstora företags kompetens och möjligheter att på lika villkor kunna delta i upphandlingar och komma i fråga för beställningar. Redovisningen ska omfatta relevanta nyckeltal med avseende på inköpsvolym och antal leverantörer.

Försvarets materielverk ska redovisa de besparingar som har uppnåtts genom strategiskt inköpsarbete.

Försvarets materielverk ska redovisa hur metoden för strategiskt inköpsarbete kan breddas till ytterligare områden och därtill föreslå årliga mål för besparingar inom respektive område.

Försvarets materielverk ska redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens ansvarsområde samt vilken effekt åtgärderna har haft.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten, vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden, har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

12. Jämställdhetsintegrering

Försvarets materielverk ska genomföra den i oktober 2016 redovisade planen för jämställdhetsintegrering i myndighetens ordinarie verksamhet. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10).

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa genomförda åtgärder och väsentliga resultat i förhållande till myndighetens plan för jämställdhetsintegrering.

13. Miljökrav i upphandlande verksamhet

Försvarets materielverk ska i sin upphandlande verksamhet bidra till konsumtionsmönster av varor och tjänster som orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Försvarets materielverk ska utveckla sin upphandlande verksamhet så att miljökrav ställs vid ett högre upphandlat belopp i förhållande till det samlade upphandlingsvärdet avseende försvarsmateriel jämfört med föregående år.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten påverkat de nationella miljökvalitetsmålen genom sin upphandlande verksamhet. Försvarets materielverk ska även redovisa nyckeltalet upphandlat belopp där miljökrav ställts i förhållande till myndighetens sammanlagda upphandlingsvärde.

3

Uppdrag

14. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Försvarets materielverk ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

15. Klimatanpassning

Försvarets materielverk ska senast den 15 oktober 2018 redovisa de åtgärder som myndigheten vidtar för att analysera de effekter på myndighetens verksamhet som kommer av ett förändrat klimat och vilka åtgärder som vidtas för att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat.

16. Nedbrytning av intäkter och driftskostnader

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen för 2018 redovisa en nedbrytning av intäkter från avgifter för varor och tjänster per kund. Intäkter från Försvarsmakten ska även redovisas per stridskraft.

Försvarets materielverk ska redovisa övriga driftskostnader för de varor och tjänster som upphandlas per kund.

17. Övergång till ny finansiell styrmodell för materiel- och logistikförsörjningen

Med en precisering av regeringens beslut av den 2 november 2017 (Fö nr 3) ska Försvarets materielverk i budgetunderlaget för 2019 redovisa följande.

Försvarets materielverk ska utgå från att anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar delas in i följande anslagsposter som disponeras av Försvarets materielverk:

  • ap. 1 Leverantörsutgifter för leveranser
  • ap. 2 Försvarets materielverks direkta utgifter i materielprojekten

Ett beställningsbemyndigande ska vara knutet till anslagspost 1.

Försvarets materielverk får därutöver lämna förslag på kompletterande anslagsposter under anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar avseende anskaffning av materiel med mindre ekonomisk omfattning, höjda lagernivåer av beredskapsvaror i lager, anslagsfinansierade anläggningar eller förutsättningsskapande verksamhet inom materiel- och logistikförsörjningen. Förslag ska omfatta disposition och årliga belopp avdelade till anslagspost inom den beräknade ramen för anslaget.

Myndigheten ska vidare föreslå en plan för hur ännu icke anslagsredovisade statliga utgifter, vilka belastar eller planeras belasta Försvarets materielverks övriga kredit i Riksgäldskontoret, ska redovisas mot anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Förslaget ska tydliggöra framtida årsvis högsta belastning av den övriga krediten och dess succesiva minskning till en nivå som endast omfattar exportrelaterade behov och behov av förskottsbetalningar till leverantörer inom materielförsörjningen till Försvarsmakten.

Myndigheten ska även beräkna att Försvarets materielverks indirekta utgifter för ledning, verksamhetsplanering, lokaler, it, m.m. finansieras över ett nytt förvaltningsanslag. Budgetunderlaget ska omfatta en beräkning av förvaltningsanslagets årliga belopp och finansiering från andra anslag inom utgiftsområde 6. Försvarets materielverk får därtill lämna förslag på anslagspost för den del av förvaltningsanslaget som avser de indirekta utgifterna för verksamhet inom området test och evaluering.

Försvarets materielverk ska vidare, efter att ha inhämtat synpunkter från Försvarsmakten, senast den 1 oktober 2018 redovisa en plan för myndigheternas arbetssätt och samverkan inom materielförsörjningen. Arbetssättet ska följa den nya finansiella styrmodellen och processen för investeringar i försvarsmateriel, utgående från beskrivningen i betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:66), avsnitt 20.2. Planen ska inkludera en beskrivning av den årsvisa processen samt hur roll- och ansvarsfördelningen mellan myndigheterna genomförs.

18. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Regeringen har beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas (prop. 2014/15:109 , bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251).

Försvarets materielverk ska, med stöd av 4 och 6 §§  förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, ha krigsplacerat den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Myndigheten ska redovisa arbetet med att återuppta en sammanhängande planering för sin verksamhet och organisation vid höjd beredskap till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen

Av redovisningen ska även framgå hur Försvarets materielverk planerar för att Försvarsmaktens behov av varor och tjänster kan tillgodoses under höjd beredskap inklusive behovet av förändrade leverantörsavtal för sådan anskaffning.

19. Fortsatt arbete avseende försvarsförsörjningskoncept

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i uppdrag avseende ett försvarsförsörjningskoncept i enlighet med Försvarsmaktens regleringsbrev för 2018 med redovisning den 1 oktober 2018.

20. Försvarsmaterielrelaterad försörjningstrygghet

Försvarets materielverk ska den 1 oktober 2018 redovisa hur myndigheten använder sig av upphandlingsrättsliga möjligheter för att ställa krav på försörjningstrygghet vid anskaffning av materiel och tjänster utifrån vad som omfattas av Försvarsmaktens beställningar.

21. Samordning före, under och efter internationell verksamhet

Försvarets materielverk ska den 2 februari, den 27 april, den 6 augusti samt den 1 oktober 2018 lämna en skriftlig planering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför internationella möten (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör, överdirektör, försvarsmaterieldirektör eller Senior National Representative (SNR) deltar.

Redovisningen enligt ovan ska göras i enlighet med överenskommelse med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Försvarets materielverk ska redovisa hur samverkan skett med övriga myndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet i syfte att uppnå ett välavvägt svenskt deltagande. 

Försvarets materielverk ska lämna en kortfattad skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast en vecka efter genomfört internationellt möte (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör, överdirektör, försvarsmaterieldirektör eller Senior National Representative (SNR) deltagit. Rapport ska även lämnas inom en vecka för möten inom Exekutivkommittén för Sexnationerssamarbetet (LOI). Internationella affärs- och projektrelaterade möten (resor och besök) omfattas inte.

Försvarets materielverk ska senast den 30 oktober 2018 redovisa det planerade högnivådeltagandet på mässor för 2019.

22. Internationella överenskommelser och avtal

Försvarets materielverk ska senast den 27 april 2018 redovisa förhandlingsläget för de mellanstatliga överenskommelser där det finns ett bemyndigande från regeringen, som har fattats före den 31 december 2015. Redovisningen ska också omfatta en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser som har ingåtts under 2017.

Försvarets materielverk ska senast den 27 april 2018 redovisa arbetsläget där myndigheten har ett bemyndigande att förhandla generella säkerhetsskyddsavtal och projektsäkerhetsskyddsavtal med andra länder.

23. Merutnyttjande av maritima resurser

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i uppdrag om merutnyttjande av maritima resurser med redovisning senast i samband budgetunderlaget för 2019 i enlighet med regleringsbrev för 2018 avseende Försvarsmakten.

24. Europeiska försvarsindustriprogrammet

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i uppdraget att redovisa förslag till en process för att identifiera möjliga svenska bidrag till det Europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIDP) med redovisning senast den 14 september 2018 i enlighet med regleringsbrev för 2018 avseende Försvarsmakten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk91 559
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)47 538
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)14 071
ap.3Exportrelaterad verksamhet (ram)29 950

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för att bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd till regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för arbete med en nationell certifieringsordning för it-säkerhet i produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan, genomföra certifieringstjänster samt vara signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

ap.3 Exportrelaterad verksamhet

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för tillhandahållande av exportrelaterad verksamhet. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Försvarsexportmyndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
ap.11 4293 %0
ap.24233 %0
ap.39013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)685 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)18 500 000
- varav ÖVRIGT18 500 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-257 631
2018-02-257 631
2018-03-257 631
2018-04-257 631
2018-05-257 631
2018-06-257 631
2018-07-257 631
2018-08-257 631
2018-09-257 631
2018-10-257 631
2018-11-257 631
2018-12-257 618
Summa91 559
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
1:11 ap.3Exportrelaterad verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsbelagd verksamhet
Försvarslogistik212 780-57 00019 670 00019 670 0000155 780
Tjänsteexport00130 000130 00000
4 § avgiftsförordningen (exkl. tjänsteexport)000000
Summa212 780-57 00019 800 00019 800 0000155 780
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

För myndighetens verksamhet avseende test och evaluering ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för andrahandsuthyrning av lokaler.

3. Det ackumulerade överskottet ska bland annat kunna användas för att finansiera omställningskostnader avseende ändrade ansvarsförhållanden inom materiel- och logistikförsörjningen som beskrivit i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utgiftsområde 6).

4. Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportstödjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet.

5. Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttittel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

6. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

7

Övriga inkomster

Villkor

1. Under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar har beräknats 422 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetala till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får efter närmare inriktning från Försvarsmakten disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr Inkomster från royalties som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om i vilken utsträckning dessa inkomster ska disponeras av myndigheten eller till vilken inkomsttitel inkomsterna ska föras. Försvarets materielverk ska i årsredovisningen redovisa de inkomster som myndigheterna disponerar i form av viten, skadestånd och räntor hänförlig till kommersiella avtal samt royalties.

3. Försvarets materielverk får disponera inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret.

2. Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas som inte avkastningspliktigt statskapital.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Försvarets materielverk ska för avtal om export redovisa kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Beloppet ska utgöra kostnadsbidrag för utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E, vilket ska komma Försvarsmakten till godo, samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar. Av redovisningen ska framgå hur stor kostnadsdelning totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

2. Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, samt royalty till staten, se Övriga inkomster, punkt 2.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Mårten Levin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet, L5
Utrikesdepartementet, URH, FMR, ES, NIS
Försvarsdepartementet, SI, MFI, ESL, RS
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, ESA, SFÖ, OU
Miljö- och energidepartementet, KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Inspektionen för strategiska produkter
Kommerskollegium
Exportkreditnämnden
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sveriges akademikers centralorganisation SACO
Sveriges ingenjörer