Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2018-06-28
S2018/03827/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:5
5 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121, prop. 2017/18:99 utg.omr. 9, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet27 731 100
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)27 731 100

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

I maj 2017 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2017 (dnr S2017/02911/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i januari 2018 avseende kostnader i november 2017 i enlighet med bilaga.

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2017 (dnr S2017/02911/FS) utbetala bidrag i februari 2018 avseende kostnader i december 2017 i enlighet med bilaga 2. Enligt överenskommelsen ska staten och landstingen dela på återbäringen som genererats av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingått inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel år 2017. Utbetalningen av bidrag har därför i bilaga 2 justerats ner med det belopp som prognostiseras som statens andel av besparingsbeloppet. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i februari.

Den 29 januari respektive 26 januari 2018 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2018 (dnr S2018/00564/FS). Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i mars och april 2018 avseende kostnader i januari och februari 2018 i enlighet med bilaga 3, kolumn Utbetalning mars (kr) respektive Utbetalning april (kr). Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i respektive månad. Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2017 (dnr S2017/02911/FS) har bidraget som ska utbetalas i mars minskats.

Regeringen beslutar att avsätta 10 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:6 från den 18 januari 2018 (dnr S2018/00564/FS) angående statens bidrag till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. 2018. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2018 för ersättning till E-hälsomyndigheten för kostnader för drift och utveckling av befintliga system för sortiments- och leveransinformation för dosdispenserade läkemedel (SOL-tjänsterna). Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna (dnr S2018/00564/FS). För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga 4.

I enlighet med överenskommelsen för 2018 (dnr S2018/00564/FS) ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen den första vardagen i varje månad med början i maj i enlighet med bilaga 5. I enlighet med 2017 års överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. (dnr S2017/02911/FS) har utbetalningen i maj slutjusterats för statens andel av återbäringen av 2017 års sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingått inom ramen för TLV:s ärendehandläggning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.21 386 555Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Ylva Kalin
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun