Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2018-06-28
S2018/03827/RS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108, prop. 2017/18:435 utg.omr. 13, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet74 739
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)74 739
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län90 000
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)90 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor10 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)10 000
Disponeras av Socialstyrelsen189 800
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)189 800
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län500
ap.3Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)500
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län14 000
ap.1Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)14 000
Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten10 000
ap.6Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten (ram)10 000
Disponeras av Statens skolverk0
ap.23Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket (ram)0

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län får använda 14 000 000 kronor för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor i enlighet med regeringsbeslut II:15 den 18 december 2017 (S2017/07421/JÄM).

Uppdrag som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ska redovisas senast den 3 april 2018.

ap.3 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län får använda 500 000 kronor för uppdrag att bistå Jämställdhetsmyndigheten i arbetet med att bygga upp en väl fungerande organisation för uppdragen rörande prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål, i samband med att de tidigare tillfälliga nationella uppdragen om prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län och permanentas i Jämställdhetsmyndigheten. Upparbetad kunskap och erfarenhet från angivna nationella uppdrag ska tas till vara och arbetet ska bedrivas utan avbrott. Barnrättsperspektivet ska beaktas inom ramen för arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 december 2018.

Uppdrag som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ska redovisas senast den 3 april 2018.

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelserna får använda 90 000 000 kronor för uppdrag att inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med regeringsbeslut II:14 den 18 december 2017 (S2017/07420/JÄM).

Uppdrag som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ska redovisas senast den 3 april 2018.

ap.6 Jämställdhetsprojekt - del till Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten får använda 10 000 000 kronor för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Av medlen ska 3 000 000 kronor i första hand beviljas till projekt som stödjer arbete med pojkar, män och jämställdhet samt projekt som syftar till att motverka efterfrågan av sexuella tjänster. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Jämställdhetsmyndigheten för nya åtaganden.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Socialstyrelsen får använda 23 300 000 kronor under 2018 för att fördela medel till organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Medlen kan även bidra till att främja bredden av organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor ur olika perspektiv och att stödja kvinnor och flickor som utsatts för sådant våld.

Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2018 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2018 för att fortsätta stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. En redovisning ska lämnas senast den 30 juni 2019 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdrag som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor för fördelning under 2018 av särskilda stimulansmedel till länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) efter ansökan i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (S2016/00633/FST). Uppdrag som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ska redovisas senast den 30 september 2018.

Socialstyrelsen har tilldelats 4 000 000 kronor för att med utgångspunkt i Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag (Rapport 2017:6 Nationell telefonlinje för våldsutövare, en utredning av utövare) lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för att stödja utvecklingen av en pilotverksamhet med en stödtelefon för ej frihetsberövade män som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående. Socialstyrelsen ska följa länsstyrelsens arbete i syfte att tillvarata resultaten i Socialstyrelsens eget metodutvecklingsarbete rörande våldsutövare enligt regeringsbeslut II:5 den 23 februari 2017 (S2017/01221/JÄM). En delredovisning ska lämnas under 2019 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) vid en tidpunkt som Socialstyrelsen finner lämplig. Uppdraget slutredovisas senast den 16 december 2020.

Socialstyrelsen får använda 5 500 000 kronor för fortsatt uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 23 februari 2017 (S2017/01221/JÄM). Det fortsatta arbetet avser deluppdrag 5 en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck m.m., och deluppdrag 9 att ta fram metoder för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens behandlingsarbete med våldsutövare. Vidare omfattas uppdraget att ta fram förslag inom området socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård som kan tas in i en handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 23 november 2017 (S2017/06724/JÄM). Det uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2018. Deluppdrag 5 och 9 ska delredovisas senast den 30 mars 2018 och slutredovisas senast den 29 mars 2019 (deluppdrag 5) respektive den 31 mars 2020 (deluppdrag 9). Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget om förslag till en handlingsplan mot könsstympning av kvinnor och flickor ska redovisas senast den 30 mars 2018.

Med ändring av regeringsbeslut II:5 från den 23 februari 2017 ska deluppdrag 8 Utveckling av standardiserade bedömningsmetoder om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsutövande, till innehållet omfatta följande: Socialstyrelsen ska analysera och föreslå hur relevant kunskapsstöd kan utvecklas för socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens arbete att upptäcka och beskriva utsatthet för våld samt att bedöma stödbehov och risken för upprepat våld i hederskontext. Med utgångspunkt i bedömningsmetoderna FREDA ska Socialstyrelsen även utreda förutsättningarna för att utveckla motsvarande metoder för socialtjänstens arbete med våldsutövare, inklusive i hederskontext. Deluppdrag 8 ska redovisas senast den 29 mars 2019. Övriga i regeringsbeslut II:5 från den 23 februari 2017 givna uppdrag ska redovisas senast den 30 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas. 

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda högst 5 000 000 kronor, varav 1 500 000 kronor får användas för att i samråd med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO vid Stockholms läns landsting, Statens skolverk, Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Jämställdhetsmyndigheten, genomföra utbildningsinsatser med koppling till den digitala plattformen. Av medlen ska 3 500 000 kronor utbetalas till Stockholms läns landsting för att fortsatt utveckla den digitala plattformen Youmo, riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 14 april 2016 (S2016/02759/JÄM). Utvecklingsarbetet gäller bland annat de delar som handlar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2019.

Uppdrag som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ska redovisas senast den 3 april 2018.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12. 

Regeringen beslutar avsätta 2 000 000 kronor för att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld och att genomföra ett ubildningsprogram för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med personer som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld, detta i enlighet med regeringens beslut IV:1 från den 20 november 2014 (U2014/06482/JÄM). Totalt avsätter regeringen 3 000 000 kronor för uppdraget varav 1 000 000 kronor belastar anslag 5:2, ap. 1, under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Karolinska universitetssjukhuset får rekvirera medlen under följande villkor: Medlen ska användas under 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbreven för respektive anslag. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 1.

Karolinska universitetssjukhuset ska redovisa det i regeringens beslut IV:1 från den 20 november 2014 (U2014/06482/JÄM) tidigare givna uppdraget att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld. Resultatet av arbetet ska i enlighet med vad som anges i regeringsbeslut II:4 från den 20 december 2016 (S2016/07756/RS) redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 april 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Regeringen beslutar att avsätta 500 000 kronor för att stödja projektet om Kunskapsspridning genom modellkommuner. Avsikten är att ytterligare stärka arbetet med jämställdhetsintegrering hos deltagande kommuner i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 1 april 2015 (S2015/01255/JÄM). Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen under följande villkor: Medlen ska användas under 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2019.  Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2019. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 1.

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet. Uppföljningen ska göras i enlighet med regeringsbeslut II:14 från den 22 juni 2016 om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2016-2020 (S2016/04472/JÄM) samt regeringskanslibeslut från den 4 juli 2016 (FA2016/00907/PROT). För uppdragets genomförande får SCB använda högst 250 000 kronor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2019. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 25 april 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder.

Statistiska centralbyrån (SCB) ska redovisa uppdraget att ta fram indikatorer för de nya jämställdhetspolitiska delmålen Jämställd utbildning och Jämställd hälsa (skr. 2016/17:10) som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 20 februari 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 20 februari 2018.

Statistiska centralbyrån (SCB) ska redovisa uppdraget att genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 25 april 2018. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2018.

Göteborgs universitet ska i enlighet med det i regeringsbeslut IV:2 från den 18 december 2014 (U2014/07490/JÄM) tidigare givna uppdraget att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 april 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 april 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget att genomföra en konferens inför toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017 som tidigare angetts i regleringsbrev för 2017, avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 februari 2018. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 20 februari 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 20 februari 2018.

Brottsoffermyndigheten ska som angetts i tidigare regeringsbeslut II:5 från den 9 november 2017 (S2017/06350/JÄM), redovisa det givna uppdraget att sprida boken Liten och tillhörande handledning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 30 april 2018. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

Sveriges Kommuner och Landsting ska i enlighet med vad som tidigare angetts i regeringsbeslut II:3 från den 19 januari 2017 (S2017/00322/JÄM), om en överenskommelse som avser att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor, redovisa resultatet av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt.

Regeringen beslutar att avsätta 20 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som staten och Sveriges Kommuner och Landsting har ingått, regeringsbeslut II:5 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00440/JÄM), och som avser insatser för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen och bilagan Ekonomisk redovisning för Sveriges Kommuner och Landsting, se bilaga 2.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för våldsförebyggande insatser som bidrar till jämställdhet inom förskolan och skolan, samt utvärdering och uppföljning av dessa insatser. Arbetet ska bl.a. tillvarata kunskaper och rekommendationer från Skolverkets rapport om programmet Mentorer i våldsprevention, i syfte att bidra till att samla framgångsfaktorer i skolans systematiska kvalitetsarbete med jämställdhet och våldsförebyggande insatser för barn och elever i förskola och skola. Insatserna ska vidare innefatta våldsförebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet ska samordnas med det arbete som SKL redan utför i enlighet med målområde 3 i den överenskommelse som staten och Sveriges Kommuner och Landsting har ingått och som avser insatser för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 2018–2020, regeringsbeslut II:5 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00440/JÄM). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medlen utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 1 till regleringsbrev för budgetår 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda högst 2 000 000 kronor för att förstärka tidigare givet uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13, ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF. Av medlen avser 1 000 000 kronor ytterligare insatser med koppling till den digitala plattformen Youmo.se samt förstärkning av vägledningen Youmo i praktiken, för att spegla det utvecklingsarbete av Youmo.se som sker under 2018. Återstående medel ska utbetalas till Inera AB, som driver Youmo.se, för att utveckla Youmo.se i de delar som gäller hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier och lagstiftning på området, däribland sexköpslagstiftningen. I övrigt gäller de villkor som anges för det tidigare givna uppdraget. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 30 april 2019. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

5 000 000 kronor har tilldelats Jämställdhetsmyndigheten i regeringsbeslut II:8 från den 15 mars 2018 (dnr S2018/01831/JÄM) för att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

375 000 kronor har tilldelats Östersjöstaternas råd, the Council of the Baltic Sea States (CBSS) i regeringsbeslut II:2 från den 29 mars 2018 (dnr S2018/01096/JÄM) för att förbättra förutsättningarna för arbete med människohandelsoffer i Östersjöregionen. 

800 000 kronor har tilldelats Plattformen Civila Sverige mot människohandel i regeringsbeslut II:3 från den 19 april 2018 (dnr S2018/01526/JÄM) för stödinsatser till personer utsatta för människohandel. 

6 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut II:6 från den 7 juni 2018 (dnr S2018/03516/JÄM) för att inom vård och omsorg fortsatt stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). 

8 000 000 kronor har sammantaget tilldelats Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket i regeringsbeslut II:3 från den 14 juni 2018 (dnr S2018/03696/JÄM) för att ta fram en plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer m.m.

500 000 kronor har tilldelats Linköpings universitet i regeringsbeslut II:11 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03927/JÄM) för att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter. 

500 000 kronor har tilldelats Jämställdhetsmyndigheten i regeringsbeslut II:10 från den 28 juni 2018 (dnr S2018/03926/JÄM) för att inventera effektiva arbetssätt för attitydförändring och beteendeförändring gällande könsstympning av flickor och kvinnor och sprida dessa till relevanta aktörer. 

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket

Statens skolverk ska i enlighet vad som tidigare angetts i regeringsbeslut II:5 från den 1 april 2015 (S2015/02414/JÄM) redovisa uppdraget att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2018.

 

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Myndigheterna ska i Hermes redovisa prognoser för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.230Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.5ram
ap.9ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.8100 000100 000

2019
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Astrid Hofslagare
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS/FST/SAM
Finansdepartementet/BA/OFA FSÖ/K
Utbildningsdepartementet/S/UH/UF
Kulturdepartementet/DISK
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen/Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Brottsoffermyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
länsstyrelserna
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Statistiska centralbyrån
Göteborgs universitet
Karolinska universitetssjukhuset
Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Statens skolverk
Sveriges Kommuner och Landsting
Stockholms läns landsting (Ungdomsmottagningen UMO)