Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 4

2018-07-05
N2018/04062/SUN
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 23, bet. 2017/18:MJU2, rskr. 2017/18:99).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 21 december 2017 och 26 april 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivet anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet152 760
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)152 760

Villkor för anslag 1:15

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Av anslaget ska 10 000 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling.

2. Av anslaget får 1 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Sametinget för att fortsätta skapa möjlighet, inom ramen för livsmedelsstrategin, till nyetablering och diversifiering. Medlen ska betalas ut engångsvis. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2018.

3. Anslaget får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop. 2016/17:104). Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4. Av anslaget får högst 2 000 000 kronor användas för uppdraget till Upphandlingsmyndigheten att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster i enlighet med regeringens beslut den 7 juli 2016 (dnr N2016/04785/JM).

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.6045 7770
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.625 00025 000002019
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Anna Elworth
Kopia till

Statsrådsberdningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och ESA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk