Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2018-06-28
Ku2018/01451/DISK
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor52 618
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)14 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)9 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)29 000
Disponeras av Kammarkollegiet18 101
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)6 000
ap.10Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (ram)12 101
Disponeras av Socialstyrelsen2 000
ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (ram)2 000
Disponeras av Forum för levande historia200
ap.4Åtgärder mot rasism m.m. (ram)200

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Högst 320 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ska senast den 1 juni 2018 redogöra för hur bidraget använts samt om möjligt en bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

ap.4 Åtgärder mot rasism m.m.

Forum för levande historia ska utbetala 200 000 kronor till Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (RWA)efter rekvisition. Medlen får användas för bidrag till ett pris till Raoul Wallenbergs minne i syfte att synliggöra kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om rasism och liknande former av fientlighet. Av bidraget ska 100 000 kronor utgöra prissumman och högst 100 000 kronor användas för administrativa kostnader. Forum för levande historia ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen använts.

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder för att motverka diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden samt för att säkra hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Anslagsposten avser finansiering av uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen (DO) att tillsammans med Arbetsmiljöverket (AV) ta fram en gemensam digital plattform för information med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet (Ku2018/00556/DISK och Ku2018/00557/DISK). För uppdraget får DO 2 500 000 kronor och AV 1 000 000 kronor.

Anslagsposten avser finansiering av bidrag till Malmö mot Diskriminering med 500 000 kronor för att genomföra verksamhet som ökar och sprider kunskap om diskriminering på bostadsmarknaden (Ku2018/00517/DISK).

Anslagsposten avser finansiering med 1 000 000 kronor för uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett kunskapsstöd riktat till hälso- och sjukvårdens profession om vård och behandling samt eftervård och uppföljning vid intersexuella tillstånd (S2018/03510/FS).

Anslagsposten avser finansiering av uppdragen till Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Statens skolverk att vara strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (Ku2018/01457/DISK, Ku2018/01458/DISK och U2018/02964/S). Var och en av myndigheterna får 333 000 kronor för uppdraget.

Medlen får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Socialstyrelsen får använda högst 100 000 kronor för administrativa kostnader.

ap.10 Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Anslagsposten får användas för utgifter inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Av medlen ska:

  • 2 700 000 kronor användas av Forum för levande historia i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK) om att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ytterligare 650 000 kronor tillförs i syfte att möjliggöra en förstärkning av uppdraget.
  • 3 300 000 kronor användas av Forum för levande historia i enlighet med regeringens beslut den 29 januari 2015 (Ku2015/00319/KA) och den 30 juni 2016 (Ku2016/01672/DISK) om utbildningsinsats om rasism i historien och i dag. Redovisning ska ske i samband med redovisningen av myndighetens uppdrag om att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2016/02633/DISK). 
  • 1 000 000 kronor användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01669/DISK) om att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-organisationer. Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 20 december 2016 (Ku2016/02859/DISK). I slutredovisningen ska det ingå en ekonomisk redovisning.
  • 1 000 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01428/DISK) om att utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism. Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK).
  • 1 200 000 kronor användas av Statens medieråd i enlighet med regeringens beslut den 16 mars 2017 (Ku2017/00785/DISK) för att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement. Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK).
  • 500 000 kronor användas av Sametinget i enlighet med regeringens beslut den 24 maj 2017 (Ku2017/01389/DISK) om att kartlägga förekomsten av rasism mot samer i Sverige i dag.
  • 150 000 kronor användas av Forum för levande historia i enlighet med regeringens beslut den 27 april 2017 (Ku2017/01194/DISK) om att genom samordning och finansiering i förmedlingen av utställningen Vi är romer bidra till romskt medskapande. Ytterligare 600 000 kronor tillförs för visning av utställningen i Norrbottens museum. Av dessa medel får Forum för levande historia använda högst 150 000 kronor för adminstrativa kostnader.
  • 1 000 000 kronor användas av Brottsförebyggande rådet i enlighet med regeringens beslut den 9 november 2017 (Ku2017/02333/DISK).

Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 november 2018.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa prognoser för åren 2018–2021 för de anslag de disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari

2 maj

8 november.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.6ram
ap.7ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.29 2989 298

2019
ap.314 00214 002

2019
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/UF
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Forum för levande historia
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens skolverk
Statens medieråd
Socialstyrelsen