Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 8

2018-07-05
Fi2018/02509/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128, prop. 2017/18:1 utg.omr. 23, bet. 2017/18:MJU2, rskr. 2017/18:99, prop. 2017/18:99 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Kammarkollegiet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särskiljas och redovisas uppdelat i den utsträckning det är möjligt.

Myndigheten ska redovisa åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska redovisa de uppdrag i vilka regeringen beslutat att Kammarkollegiet ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört.

Prognoser

Myndigheten ska för 2018–2021 i Hermes redovisa prognoser för förvaltningsanslaget med tillhörande kommentarer. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

Upphandling

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 3 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet sker vid den tidpunkt då en myndighet har upphört, med utgångspunkt från upprättad årsredovisning.

3

Uppdrag

En tjänst för avrop avseende tolkförmedlingstjänster

Enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2017 ska myndigheten utveckla en tjänst för att underlätta avrop inom ramavtalsområdet för tolkförmedlingstjänster. Tjänsten ska möjliggöra uppföljning av tolktjänster och kunna identifiera de språkbehov som finns. Myndigheten ska senast den 17 september 2018 till regeringen (Justitiedepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) redovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider och eventuella avvikelser från den tidplan som myndigheten tidigare har redovisat.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Kammarkollegiet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Auktorisationsverksamheten

Myndigheten ska inom ramen för sitt ansvar enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsutbyte. Redovisning av uppdraget ska ske i årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet73 123
ap.1Kammarkollegiet (ram)73 123

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för Kammarkollegiets förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Resegarantinämnden, Statens skaderegleringsnämnd, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens överklagandenämnd.

Skadestånd

Sammanlagt högst 600 000 kronor får användas för ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, i de fall då någon annan myndighet inte ansetts ansvarig.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

Högst 1 000 000 kronor får föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.12 1573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)355 000
- varav ÖVRIGT355 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

För 2018 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 250 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

Kammarkollegiet får, för att täcka kostnader med anledning av återställande av Statens fastighetsverks byggnad Kasern II på Skeppsholmen, utnyttja ytterligare högst 50 000 000 kronor av det balanserade överskottet på det ovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret.

För 2018 får Kammarkolleget disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 5 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med utbetalning av medel från Viltvårdsfonden. Medlen från fonden ska användas för att främja viltvården och andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-255 994
2018-02-255 994
2018-03-255 994
2018-04-255 994
2018-05-255 994
2018-06-255 994
2018-07-256 194
2018-08-256 194
2018-09-256 194
2018-10-256 194
2018-11-256 194
2018-12-256 189
Summa73 123
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Verksamhet
Kapitalförvaltning6 6064 70059 00063 400-4 4006 906
Försäkringsverksamhet215 2790203 500203 5000215 279
Fordringsbevakning61930010 70011 200-500419
Registrering av trossamfund34401 1001 200-100244
Samordnade ramavtal30 32410 100111 000101 1009 90050 324
Summa253 17215 100385 300380 4004 900273 172
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Verksamhet
Stiftelserätt2552-19 605-2 5002 0006 890-4 890-26 995
Tolkar och översättare2552-81 115-14 1003 00016 630-13 630-108 845
Summa-100 720-16 6005 00023 520-18 520-135 840
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kammarkollegiet medges undantag från att i enlighet med 5 kap. 7 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag värdera statens aktier i Orio AB enligt kapitalandelsmetoden. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För försäkrings- och avvecklingsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. Om flera verksamheter avvecklas ska redovisningen för dessa vara sammanhållen.

Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos de avvecklade myndigheterna ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.

Anslagsposter som Kammarkollegiet disponerar för avvecklingsverksamhet får användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättningar.

Medel som deponeras hos Kammarkollegiet enligt resegarantilagen (2018:1218) ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

Allmänna arvsfonden
Myndigheten får under 2018 belasta Allmänna arvsfonden med högst 64 100 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av fondens
rätt samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Utöver detta får myndigheten belasta fonden med högst 2 000 000 kronor som ska regleras påföljande år. För förvaltning av fonden får myndigheten belasta högst 10 000 000 kronor. Kammarkollegiet ska redovisa prognoser för belastningen till regeringen (Socialdepartementet) i april, augusti och oktober 2018. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden och administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Prognoser avseende kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till Kammarkollegiet ska särredovisas.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Elena Roksmann
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet, MFI
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, OFA/KO och FMA/FPM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret