Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2018-05-24
U2018/02386/BS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 4:4 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån11 690
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)11 690
Disponeras av Kammarkollegiet3 353
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)3 013
ap.4Indikatorsprogrammet OECD-INES (ram)340
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.2Nationell utbildningsstatistik (ram)6 000

Villkor för anslag 4:4

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

För finansiering av de kostnader som uppkommit på grund av växelkursförändringar, och för att genomföra Sveriges deltagande i OECD:s indikatorsprojekt Indicators of Education Systems,
överförs 20 000 kronor från anslagsposten 3 till anslagsposten 4.

Medel under anslagsposten i övrigt får betalas ut efter beslut av regeringen.

ap.4 Indikatorsprogrammet OECD-INES

Kammarkollegiet ska snarast utbetala 31 272 euro
till OECD för Sveriges deltagande i OECD:s indikatorsprojekt Indicators of Education Systems enligt underlag från Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.1336Inget0
ap.2165Inget0
ap.3129Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Åsa Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån