Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2018-06-28
UD2018/01377/IU
UD2018/08739/IU
UD2018/10480/IU (delvis)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 2017/18:83, prop. 2017/18:1 utg.omr. 7, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95, prop. 2017/18:99 utg.omr. 7, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

VERKSAMHET

Sida ska bidra till att uppnå det av riksdagen fastställda målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sidas huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Tematisk redovisning av biståndsverksamheten

Sida ska i årsredovisningen lämna en övergripande redovisning av resultat av verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet. Sida ska lämna en redovisning av resultat för nedanstående områden:

 • Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer.
 • Global jämställdhet.
 • Miljö- och klimatmässig hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
 • Fredliga och inkluderande samhällen.
 • Inkluderande ekonomisk utveckling: produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och Global Deal, hållbart företagande samt fri och rättvis handel och hållbara investeringar.
 • Migration och utveckling.
 • Jämlik hälsa.
 • Utbildning och forskning.
 • Humanitärt bistånd.

Redovisningen ska ske med utgångspunkt från strategimål på respektive områden, med fokus på de vanligast förekommande målen.

Redovisningen ska omfatta biståndsverksamhet och effekter som denna bedöms ha bidragit till. Härutöver ska redovisningen omfatta bedömning och analys av måluppfyllelse. Myndigheten ska eftersträva en struktur för redovisningen som möjliggör kontinuitet.

Den svenska resursbasen

Sida ska stärka den svenska resursbasens engagemang i genomförandet av utvecklingssamarbetet. Svenska civilsamhällesorganisationers kompetens, erfarenheter och nätverk ska tillvaratas.

Sida ska göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter (andra myndigheters biståndsfinansierade verksamhet och tjänsteexport). Redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet samt en bedömning av verksamhetens resultat för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Sida ska därutöver föreslå åtgärder för att ytterligare engagera svenska förvaltningsmyndigheter i genomförandet av svenskt utvecklingssamarbete, inom ramen för både geografiska och tematiska strategier, liksom inom det multilaterala biståndet och EU:s utvecklingssamarbete.

Administrativa kontrollmoment vid bidragshantering

Sida ska redovisa hur myndigheten hanterar utbetalningar och återkrav av de medel för biståndsverksamhet som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om men Sida administrerar (bidrag från anslagsposter inom anslag 1:1). Av redovisningen ska särskilt framgå vilka administrativa kontrollmoment som finns.

Mobiliserat kapital och slutsatser rörande strategigenomförande

Sida ska redovisa utfall och mobiliserat externt kapital genom myndighetens garantiinstrument per strategi redovisat per region och land samt myndighetens slutsatser avseende strategigenomförandet.

Om informationssäkerhet

Sida ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Förvaltnings- och säkerhetskostnader

Sida ska redovisa förvaltningskostnader för biståndet, totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska härtill redovisa säkerhetskostnader i fält. 

Hållbar upphandling

Sida ska redovisa en plan för ökad tillämpning av miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar upphandling som beaktar ett jämställdhetsperspektiv i investeringsprojekt som Sida medverkar i bilateralt samt de åtgärder som vidtagits för att stärka den interna kompetensen kring upphandling och hållbar upphandling inom Sida.

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000)

Sida ska ge en samlad redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med Sveriges nationella handlingsplan på området.

Sjukfrånvaro

Sida ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjukfrånvaron vid myndigheten.

Bidrag till civilsamhällesorganisationer och tillämpning av garantier i biståndet

Sida ska redovisa totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida. Sida ska redovisa tillämpningen av garantier i biståndet genom redogörelse för antalet garantier liksom storleken på garantiåtagandena per strategistyrd verksamhet

Kostnader för viss metodutveckling och rådgivning, m.m.

Sida ska redovisa kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

Upphandling som överstiger tröskelvärden

Sida ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Utgiftsprognoser 2018 - 2021

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

8 november

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska öka sin organisatoriska förmåga och effektivitet med särskilt avseende på att säkerställa flexibilitet i hanteringen av tidskritiska och resursintensiva insatser. Härtill ska myndigheten säkerställa ökad kapacitet till helhetsbedömningar och ökad förmåga till anpassning av myndighetens verksamhet vid förändrad omvärldskontext med utgångspunkt i villkoren i regeringens samlade styrning av biståndet.

3

Uppdrag

Genomförandet av vissa strategier

Sida ges i uppdrag att ansvara för genomförandet av utvecklingssamarbetet i enlighet med följande strategier och i enlighet med de villkor som framgår för varje strategi.

Resultatstrategin för globala insatser för socialt hållbar utveckling (2014-2017) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2018, eller till dess regeringen fattar beslut om ny strategi. Volymen för strategin ska år 2018 högst vara 1 420 miljoner kronor.

Resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd i Sydsudan (2014 – 2016) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2018 eller till dess regeringen fattat beslut om ny strategi. Inom ramen för utvecklingssamarbetet med Sydsudan ges Sida fortsatt i uppdrag att utvidga verksamheten till att också innefatta stöd till genomförande av fredsprocessen, med särskild betoning på kvinnors deltagande i fredsprocessen. Volymen för strategin ska år 2018 högst vara 120 miljoner kronor. 

Resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd till Zambia (2013 - 2017) förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2018, eller till dess regeringen fattar beslut om ny strategi. Volymen på för strategin till Zambia ska år 2018 vara högst 450 miljoner kronor.

Inom ramen för strategin för hållbar fred, och i fokusområdet för nationellt och lokalt stöd i avgörande skeden, inklusive i bortglömda konflikter, ska Sida under 2018 prioritera följande lokala situationer: Västsahara.

Bredare relationer

Sida ska redovisa vilka erfarenheter som gjorts inom ramen för projektet om övergången från långsiktigt utvecklingssamarbete till bredare relationer, som genomförs i pilotländerna Bangladesh, Kenya, Tanzania, Zambia och Bolivia. Sida ska också redovisa sina erfarenheter från liknande ansatser, samt ge förslag på hur dessa erfarenheter kan tas tillvara. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2018.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Inför Sveriges deltagande i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i juli 2018 ska Sida inkomma med konkreta exempel på genomförande relaterat till de globala mål som står i fokus vid högnivåforumet 2018 (mål 6 rent vatten och sanitet, mål 7 hållbar energi, mål 11 hållbara städer och samhällen, mål 12 hållbar konsumtion och produktion och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald). Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikedepartementet) senast den 15 mars 2018.

Bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer

Sida ska redovisa utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer; rapporteringen ska ske till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 mars respektive den 15 september 2018. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet ska Sida vidare rapportera om resultat och lärdomar från tidigare insatser, särskilt multi-bi, till de organisationer som berörs vid dessa samråd. 

Funktionshindersperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete

Sida ska, i dialog med Myndigheten för delaktighet, redovisa hur myndighetens insatser och uppföljning inom det internationella utvecklingssamarbetet inkluderar personer med funktionsnedsättning samt hur dessa insatser bidrar till uppfyllelse av fastslagna mål för Agenda 2030 där personer med funktionsnedsättning särskilt omnämns. En redovisning ska göras av de utvecklingsområden som identifieras och hur myndigheten avser att utveckla arbetet vidare. Ett jämställdhetsperspektiv bör belysas i redovisningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2018 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Socialdepartementet).

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sida ska redovisa myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster under 2017 i enlighet med beslut CBD XII/3 om resursmobilisering inom konventionen för biologisk mångfald som rör myndighetens ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet) senast den 1 september 2018.

Jämställdhetskonferens

Sida ska stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Svenska institutet i förberedelser, genomförande och uppföljning av en jämställdhetskonferens under våren 2018.

Bistånd rörande minhantering, m.m.

Sida ska redovisa en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig), insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandelsfördraget (ATT). Rapporteringen ska ske senast före utgången av februari 2018.

Handelsrelaterade insatser

Sida ska redovisa utfall och prognoser för genomförandet (volym och inriktning, till och med år 2019) samt analys av fördelningen av handelsrelaterade insatser. Redovisningen ska skickas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 mars 2018. 

Forum för utvecklingsfinansiering

Sida ska under 2018 dels bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i förberedelser, genomförande och uppföljning av Sveriges deltagande i Forum för utvecklingsfinansiering i april 2018, dels bistå i förberedelsearbetet inför toppmötet om finansiering av de globala målen för hållbar utveckling i september 2018.

Ordförandeskapet i Gröna klimatfonden

Sida ska under 2018 stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) under det svenska ordförandeskapet i den Gröna klimatfonden.

Fristående garantier

Sida ges i uppdrag att förvalta säkerhetsreserven för fristående garantier. Sida ska även göra riskbedömningar. Detta gäller trots vad som föreskrivs i 18 och 19 §§ i förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete. Härutöver ska Sida beträffande fristående garantier tillse att Riksgäldskontoret för Sidas räkning inför varje bokslut gör bedömningar av utestående fordringar, åtaganden och risk för skadefall.   

Enligt vad som anges under rubriken 5.1 Låneram och krediter har Sida, om säkerhetsreserven inte är tillräcklig för att täcka de skador som garantiverksamheten ger upphov till, rätt till en obegränsad upplåning hos Riksgäldskontoret. Sida ska placera säkerhetsreserven på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret.

Uppdraget gäller t.o.m. den 31 december 2018 eller till dess att regeringen beslutar annat.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Sida ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Sida har i uppdrag att bidra till arbetet inom ramen för uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens (S2017/01706/FS). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

2. Uppdrag att anordna en internationell konferens om kapacitetsutveckling på skatteområdet

Sida har i uppdrag att, tillsammans med Skatteverket, anordna en internationell konferens om kapacitetsutveckling på skatteområdet (UD2017/17524/IU). Uppdraget ska redovisas inom ramen för strategirapporteringen för resultatstrategin för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014 - 2017 och motsvarande kommande strategi för 2018 - 2022.

3. Uppdrag att redovisa förslag hur garantiinstrumentet kan bidra till det biståndspolitiska målet

Sida har i uppdrag i myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2017 att redovisa förslag hur garantiinstrumentet kan komplettera och underlätta mobilisering av additionella finansiella resurser (UD2017/17971/IU). Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.

4. Jämställdhetsintegrering

Sida har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

5. Uppdrag att nå miljömålen

Sida har i uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (M2015/02633/Mm). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen fram t.o.m. 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete68 000
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)68 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete39 918 213
ap.1Humanitära insatser (ram)4 150 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)150 000
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 825 000
ap.6Asien (ram)2 150 000
ap.7Latinamerika (ram)650 000
ap.9Afrika (ram)6 800 000
ap.13Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer (ram)910 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 300 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 340 000
ap.26Hållbar fred (ram)415 000
ap.28Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 (ram)670 000
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)3 550 000
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)10 300 000
ap.32Forskningssamarbete (ram)920 000
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)1 268 213
ap.34Hållbar utveckling (ram)3 520 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen på respektive anslagspost ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande styrdokument.

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Villkor för anslagsposterna:  

ap.1ap.2ap.5ap.6ap.7
ap.9ap.13ap.17ap.23ap.26
ap.28ap.32ap.34

 

 • För en ökad flexibilitet av det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga totalt beslutat belopp i samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad, undantaget strategin för kapacitetsutveckling och utbyten avseende avtal som ingås under budgetåret 2018. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.
 • I de fall en garantitagare bedöms sakna förutsättningar att betala avgifter för en garanti kan medel från anslaget användas för att subventionera premier och avgifter för garantier i enlighet med förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete, i syfte att uppnå full kostnadstäckning.
 • Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. 

ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer

Medel om högst 75 000 000 kronor ska användas i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016-2020 (UF2015/6529/UD/FMR).

ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Följande stöd för 2018 får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 13 december 2017 (UD2017/20475/IU).

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Internationella utvecklingsfonden (IDA)

2 281 100 000

UD2017/16687/GA

Internationella utvecklingsfonden (IDA) MDRI

214 210 000

UD2017/16688/GA

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) MDRI

88 216 255

UD2017/16690/GA

Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF)

660 664 144

UD2017/16693/GA

Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)

128 792 000

UD2017/16696/GA

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)

100 000 000

UD2017/16698/GA

Högst 5 061 250 Unit of Accounts (UA) av bidraget för 2018 får utbetalas till Afrikanska utvecklingsbanken  (AfDB) GCI-VI efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärendet för organisationsstödet UD2017/16709/GA.

Högst 208 000 Unit of Accounts (UA) av kapitalhöjningen för 2018 får utbetalas till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) med anledning av Sydsudans medlemskap efter rekvisition. Diarienummer för ärendet UD2017/16711/GA.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Följande stöd för 2018 får utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 13 december 2017 (UD2017/20475/IU), den 21 mars (UD2018/05046/IU) och den 28 juni (UD2018/10772/IU). 

Organisation

Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet

Gavi vaccinalliansen (GAVI)

350 000 000

UD2017/14383/FN

Internationella Rödakorskommittén (ICRC)

90 000 000

UD2017/13124/KH

Internationella Rödakorsfederationen (IFRC)

70 000 000

UD2017/13125/KH

FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women)

134 000 000

UD2017/14391/FN

FN:s samlade program mot hiv och aids (UNAIDS)

314 000 000

UD2017/14393/FN

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)

35 000 000

UD2017/14394/FN

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

616 000 000

UD2017/14400/FN

FN:s barnfond (UNICEF)

650 000 000

UD2017/14401/FN

FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC)

75 000 000

UD2017/14402/FN

FN:s fredsbyggande fond (PBF)

190 000 000

UD2017/14390/FN

FN:s organ för katastrofriskreducering (UNISDR)

40 000 000

UD2017/13128/KH

FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA)

175 000 000

UD2017/13129/KH

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

630 000 000

UD2017/14398/FN

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA)

470 000 000

UD2017/13130/KH

FN:s avdelning för politiska frågor (UNDPA)

18 000 000

UD2017/14381/FN

FN:s flyktingorgan (UNHCR)

870 000 000

UD2017/13126/KH

FN:s fond för katastrofbistånd (CERF)

695 000 000

UD2017/13122/KH

Världslivsmedelsprogrammet (WFP)

760 000 000

UD2017/13131/KH

Gröna klimatfonden (GCF)

600 000 000

UD2017/15792/GA

Anpassningsfonden (AF)

135 000 000

UD2017/15800/GA

Globala miljöfaciliteten (GEF)

360 075 000

UD2017/15794/GA

Globala Fonden (GFATM)

850 000 000

UD2017/14388/FN

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm)

18 410 000

UD2017/14385/FN

Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF)

135 000 000

UD2017/15803/GA

Sustainable Energy for All (SEFORALL)

25 000 000

UD2017/15806/GA

Montrealprotokollet (MLF)

25 000 000

UD2017/15795/GA

Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA)

55 000 000

UD2017/15854/FMR

FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR)

65 000 000

UD2017/16066/FMR

Advisory Centre on WTO Law (ACWL)

3 500 000

UD2017/11983/HI

Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC)

13 200 000

UD2017/14317/IU

WTO Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF)

19 200 000

UD2017/11979/HI

United World College

7 000 000

UD2017/14403/FN

The European Centre for Development Policy Management (ECDPM)

6 000 000

UD2017/14647/IU

European Endowment for Democracy

12 000 000

UD2017/15853/FMR

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

7 600 000

UD2017/13118/KH

International Crisis Group (ICG)

7 000 000

UD2017/13120/KH

Centre for Humanitarian Dialog (CHD)

13 000 000

UD2017/13115/KH

Interpeace

12 000 000

UD2017/13121/KH

Dag Hammarskjölds minnesfond

22 000 000

UD2017/14404/FN

UN Global Pulse

10 000 000

UD2017/14405/FN

UN Development Operations Coordination Office (UNDOCO)

25 000 000

UD2017/14407/FN

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

3 000 000

UD2017/11464/HI

Joint Fund for Agenda 2030

160 000 000

UD2018/08585/FN

Högst 140 579 505 euro av bidraget för 2018 får utbetalas till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2017/14535/AF.

Högst 70 677 euro av bidraget till ökenkonventionen (UNCCD) får utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet UD2017/15799/GA.

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet respektive Miljö- och energidepartementet) fattar. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 13 december 2017 (UD2017/03562/IU), den 21 mars (UD2018/05046/IU) och den 28 juni (UD2018/10772/IU).

ElectriFI50 000 000UD2018/02904/GA
Blue Action Fund (BAF)30 000 000UD2018/08726/GA

ap.34 Hållbar utveckling

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 199 090
ap.1Sida (ram)1 199 090

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1415 0003 %0
ap.24 5003 %0
ap.554 7503 %0
ap.664 5003 %0
ap.719 5003 %0
ap.9204 0003 %0
ap.1327 3003 %0
ap.1739 0003 %0
ap.2340 2003 %0
ap.2612 4503 %0
ap.2820 1003 %0
ap.30106 5003 %0
ap.31310 5003 %0
ap.3227 6003 %0
ap.3337 8963 %0
ap.34105 600Allt0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.135 1323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Biståndsverksamhet
1:1 ap.141:1 ap.34100 %
1:1 ap.151:1 ap.34100 %
1:1 ap.161:1 ap.34100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.14ram
ap.15ram
ap.16ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3164 00060 00032 00016 0002027
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1370 000270 000100 00002028
ap.2295 000103 250103 25088 5002028
ap.55 600 0001 792 0001 624 0002 184 0002028
ap.64 600 0001 702 0001 426 0001 472 0002028
ap.71 100 000495 000352 000253 0002028
ap.910 500 0004 725 0003 465 0002 310 0002028
ap.131 050 000525 000370 000155 0002028
ap.171 800 000900 000630 000270 0002028
ap.232 100 000945 000651 000504 0002028
ap.26600 000210 000210 000180 0002028
ap.28900 000405 000315 000180 0002028
ap.3023 278 0003 917 8584 469 85814 860 3582028
ap.3129 306 0008 797 8817 239 23512 090 2432028
ap.321 600 000640 000540 000420 0002028
ap.33486 000383 74543 80002028
ap.345 700 0002 565 0001 938 0001 197 0002028
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet. De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingår rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)27 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
- varav ÖVRIGT12 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

 • En obegränsad kredit för infriande av garantier som ställts ut av myndigheten enligt 18 § förordningen (2009:320) om finansiering av
  utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete. Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och
  Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

Garantier

 • Sida får under 2018 ställa ut statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 12 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd). Garantiavtal där externt kapital mobiliseras, under en längre tid än strategiperioden, omfattas inte av ovanstående begränsning av avtalslängd. Mot bakgrund av Sveriges åtagande inom Agenda 2030 ska Sida arbeta med att mobilisera externt kapital genom effektivt utnyttjande av garantiramen för att komplettera relevanta anslagsposter.

 • Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, övriga ränteinkomster.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2597 591
2018-02-2597 591
2018-03-2597 591
2018-04-2597 591
2018-05-2597 591
2018-06-2597 591
2018-07-25102 258
2018-08-25102 258
2018-09-25102 258
2018-10-25102 258
2018-11-25102 258
2018-12-25102 254
Summa1 199 090
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Garantiverksamhet, administration7 162012 00012 00007 162
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ansvarar för redovisning av ägarandelar i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), Internationella finansbolaget (IFC), Multilaterala investeringsorganet (MIGA) och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC).

Sida ansvarar för redovisning av statens garantiåtaganden avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalet.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Johan Frank
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF, AME, ASO, EC, EKO, ES, EU, FH, FMR, FN, GA, HI, KH, KOM, MENA, NIS, RS
Försvarsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet-BA, IA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd (UD2013:1)
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statskontoret
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket