Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
IV:1

2018-04-19
SB2018/00717/FCK
Svenska institutet för europapolitiska studier
Box 55
101 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:71).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier.

1

Mål och återrapporteringskrav

Spridning av analyser och underlag

Svenska institutet för europapolitiska studier ska genom bland annat ökad användning av digitala verktyg i högre grad göra sina analyser och utbildningar tillgängliga och anpassade för myndighetens målgrupper. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att nå dessa mål.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 januari
16 februari
2 maj
29 juli
8 november

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Informationssäkerhet

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt §19-20 förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

EU:s framtidsdiskussion

Svenska institutet för europapolitiska studier ska analysera för Sverige viktiga aspekter med anledning av EU:s framtidsdiskussion. 
Myndigheten ska, med fokus på EU:s framtidsdiskussion, ta fram rapporter och genomföra seminarier i olika delar av landet.

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att belysa EU:s framtidsfrågor och för att öka delaktigheten kring diskussionen om dessa frågor.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Statsrådsberedningen) senast den 28 februari 2019.

Utbildningar anpassade efter målgrupp

Svenska institutet för europapolitiska studier ska verka för att fler förtroendevalda och offentliganställda på nationell, regional och lokal nivå deltar i myndighetens utbildningar, anpassade för de olika behoven som dessa grupper har.

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att fler förtroendevalda och offentliganställda på olika nivåer i hela landet har kunnat delta i myndighetens utbildningar. Myndigheten ska även redovisa hur dessa utbildningar har anpassats efter målgrupp.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Statsrådsberedningen) senast den 28 februari 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Svenska institutet för europapolitiska studier ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier19 263
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)19 263
Disponeras av Kammarkollegiet2 800
ap.10EU-information - del till Kammarkollegiet (ram)2 800
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor1 000
ap.4EU-information - del till MUCF (ram)1 000
Disponeras av Universitets- och högskolerådet4 000
ap.2EU-information - del till Universitets- och högskolerådet (ram)4 000
Disponeras av Linnéuniversitetet1 200
ap.3EU-information - del till Linnéuniversitetet (ram)1 200

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.2 EU-information - del till Universitets- och högskolerådet

Högst 2 000 000 kronor får användas för att genomföra kunskapshöjande åtgärder kring de möjligheter som finns till praktiktjänstgöring och anställning inom EU:s institutioner, byråer och organ.

Högst 2 000 000 kronor får användas för utbildningar för lärare och skolledare som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige.

ap.3 EU-information - del till Linnéuniversitetet

Medlen får användas för utbildning för yrkesverksamma journalister som syftar till att höja kunskapen om hur beslut fattade på EU-nivå och beslut fattade i ett medlemsland är länkade.

ap.4 EU-information - del till MUCF

Medlen får användas för utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen.

ap.10 EU-information - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.18113 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
9:1 ap.79:1 ap.2100 %
9:1 ap.99:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.7ram
ap.9ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 700
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-251 605
2018-02-251 605
2018-03-251 605
2018-04-251 605
2018-05-251 605
2018-06-251 605
2018-07-251 605
2018-08-251 605
2018-09-251 605
2018-10-251 605
2018-11-251 605
2018-12-251 608
Summa19 263
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Utbildning
Utbildning001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenska institutet för europapolitiska studier får disponera avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Svenska institutet för europapolitiska studier kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement per utbildning bifogas.

 

På regeringens vägnar
Ann Linde
Helena Onn
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Konstitutionsutskottet
Kammarkollegiet
Universitets- och högskolerådet
Linnéuniversitetet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret