Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2018-03-21
Ku2018/00698/DISK
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag (prop. 2017/18:1 utg.omr. 1, bet. 2017/18:KU1, rskr. 2017/18:74). Med ändring av beslut den 22 februari 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivet anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor42 950
ap.3Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet (ram)4 500
ap.15Värna demokratin - MUCF (ram)15 000
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)350
ap.4Valdeltagande – skolval 2018 (ram)6 500
ap.9Valdeltagande - stöd till organisationer och kommuner (ram)10 000
ap.21Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet (ram)6 600
Disponeras av Kammarkollegiet107 100
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)21 370
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)15 000
ap.20Värna demokratin - del till Kammarkollegiet (ram)23 730
ap.12Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2018 års val (ram)30 000
ap.18Säkerhetshöjande åtgärder (ram)12 000
ap.19Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (ram)5 000
Disponeras av Brottsförebyggande rådet100
ap.27Värna demokratin - PTU (ram)100
Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund12 700
ap.28Värna demokratin - SST (ram)2 000
ap.13Valdeltagande – SST (ram)700
ap.17Säkerhetsmedel (ram)10 000
Disponeras av Socialstyrelsen500
ap.7Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen (ram)500
Disponeras av Kriminalvården1 400
ap.6Allmänna val och dem - del till Kriminalvården (ram)1 400
Disponeras av Statens institutionsstyrelse500
ap.8Allmänna val och dem - del till Statens institutionsstyrelse (ram)500
Disponeras av Skatteverket386 340
ap.5Allmänna val och dem - till skatteverket (ram)156 340
ap.1Ersättning till länsstyrelserna för valkostnader i samband med de allmänna valen 2018 (ram)35 000
ap.16Statsbidrag för förtidsröstning (ram)195 000
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut3 800
ap.2Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (ram)3 800
Disponeras av Barnombudsmannen500
ap.10Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Barnombudsmannen (BO) (ram)500

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Ersättning till länsstyrelserna för valkostnader i samband med de allmänna valen 2018

Medlen får användas av länsstyrelserna för deras medverkan vid de allmänna valen 2018.

ap.2 Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Medlen får användas av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i enlighet med beslut Ku2016/01373/D för att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige.

ap.3 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att fördela medel till organisationer inom det civila samhället som vill upprätta lokala resurscenter för demokratisk delaktighet i områden med ett lågt valdeltagande och i områden med en svag demokratisk delaktighet i övrigt i enlighet med förordningen (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter. Myndigheten får använda högst 350 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.4 Valdeltagande – skolval 2018

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av skolval i samband med de allmänna valen 2018. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.5 Allmänna val och dem - till skatteverket

Anslagsposten får användas för Valmyndighetens utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

Medlen får även användas för investeringar i ett nytt it-system för valadministrationen.

ap.6 Allmänna val och dem - del till Kriminalvården

Medlen får användas av Kriminalvården för att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten, i enlighet med beslut Ju2016/06988/KRIM och Ju2017/08663/KRIM. Kriminalvården får för uppdragets genomförande använda 1 400 000 kronor under 2018.

ap.7 Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2018 för att fortsatt stödja socialtjänsten i dess arbete mot våldsbejakande extremism, i enlighet med beslut Ku2016/02295/D. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även genomföra en kartläggning av hälso- och sjukvårdens erfarenheter av våldsbejakande extremism. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2018.

ap.8 Allmänna val och dem - del till Statens institutionsstyrelse

Medlen får användas av Statens institutionsstyrelse för att fortsätta genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen, i enlighet med beslut Ku2016/02296/D. Statens institutionsstyrelse får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2018.

ap.9 Valdeltagande - stöd till organisationer och kommuner

Medlen får användas för fördelning av stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018. Verksamheten ska inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga områden med lågt valdeltagande i tidigare val. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.10 Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Barnombudsmannen (BO)

Medlen får användas av Barnombudsmannen för att bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till konfliktområden i terrorismsyfte, i enlighet med beslut Ku2016/02294/D. Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2018.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken.

Göteborgs universitet (SOM-institutet) ska ta fram ta fram indikatorer om befolkningens deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin att redovisas i rapporten Svenska demokratitrender. För ändamålet får Göteborgs universitet använda 270 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast 1 oktober 2018. Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 31 maj 2019.

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation i samband med de allmänna valen 2018. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medel använda 800 000 kronor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast 1 oktober 2018. Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning för 2019. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Myndigheten för tillgängliga medier. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 1 mars 2019.

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Särskilda medel till partierna för informationsinsatser inför 2018 års val

Kammarkollegiet ska betala ut bidrag till riksdagspartierna för informationsinsatser inför de allmänna valen 2018. Med medlen ges partierna ökade möjligheter att nå ut till grupper av röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande fördelning:

 

Socialdemokraterna6 613 650 kronor
Moderaterna5 431 050 kronor
Sverigedemokraterna3 821 050 kronor
Miljöpartiet2 903 150 kronor
Centerpartiet2 783 950 kronor
Vänsterpartiet2 723 150 kronor
Liberalerna2 677 350 kronor
Kristdemokraterna2 546 650 kronor
Summa29 500 000 kronor

Partierna får medlen utbetalda engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 26 mars 2018. Slutredovisning ska ske senast den 14 december 2018 till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

500 000 kronor får efter beslut av regeringen (Kulturdepartementet) användas för uppföljning och utvärdering av användningen av de särskilda medlen till partierna för informationsinsatser inför valet 2018.

För medlen gäller för övrigt vad som följer av de allmänna villkoren för bidrag till föreningar, stiftelser med flera.

ap.13 Valdeltagande – SST

Medlen får användas för att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser inför de allmänna valen 2018. Närmare anvisningar anges i regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Myndigheten för stöd till trossamfund.

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen får användas för åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Av medlen ska:

  • 3 500 000 kronor användas av Uppsala universitet i enlighet med regeringens beslut den 18 maj 2017(Ku2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK).
  • 4 000 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2017 (Ku 2017/00707/DISK). Ytterligare 1 000 000 kronor tillförs i syfte att möjliggöra en förstärkning av uppdraget i enlighet med ansökan (Ku2018/00401/DISK).
  • 3 000 000 kronor användas av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i enlighet med regeringens beslut den 8 juni 2017 (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK).
  • 1 500 0000 kronor användas av Folkbildningsrådet i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01154/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 november 2018. Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Folkbildningsrådet ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i respektive beslut (Ku2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK; Ku 2017/00707/DISK; Ku2017/01154/DISK) senast senast den 1 april 2019. Sveriges kommuner och landsting ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i  beslut (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK) senast den 1 september 2019.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.15 Värna demokratin - MUCF

MUCF får använda 15 000 000 kronor för att fördela enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin. MUCF får använda högst 1 500 000 kronor för administrativa kostnader för genomförandet av uppdraget.

ap.16 Statsbidrag för förtidsröstning

195 000 000 kronor ska betalas ut till kommuner i enlighet med Förordning (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige.

ap.17 Säkerhetsmedel

Medlen får användas av Myndigheten för stöd till trossamfund för utbetalningar av bidrag till att förbättra säkerheten i församlingens lokaler i enlighet med 12 § 4 i förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

ap.18 Säkerhetshöjande åtgärder

Medlen får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.19 Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Medlen får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.20 Värna demokratin - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till arbete med att värna demokratin.

Göteborgs universitet har i uppdrag att utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekrytering av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Göteborgs universitet får använda medel för uppdraget att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, inklusive rasism och främlingsfientlighet, i skolorna, inklusive stöd till lärare, fritidspersonal och socialarbetare. Arbetet ska vara vetenskapligt förankrat och framför allt ta sikte på unga människor som befinner sig i eller i gränslandet till våldsbejakande extremistiska miljöer, inklusive rasism och främlingsfientlighet. Göteborgs universitet ska i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i relevanta delar inhämta synpunkter från det nationella centrum mot våldsbejakande extremism som regeringen inrättar vid Brottsförebyggande rådet fr.o.m. den 1 januari 2018. Göteborgs universitet får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1, anslagspost 20 Värna demokratin – del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Göteborgs universitet ska slutredovisa uppdraget, inklusive hur samverkan med det nationella centret har fungerat, och hur medlen använts, inklusive en ekonomisk redovisning, i en separat rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2019.

Linnéuniversitetet får använda 1 000 000 kronor under 2018 för att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister, i enlighet med beslut Ku2017/01562/D. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet). Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 februari 2019. 

Brottsoffermyndigheten får använda 1 500 000 kronor under 2018 för att ta fram ett utbildnings-och informationsmaterial för att stödja deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat. Utbildnings- och informationsmaterialet ska kunna användas av myndigheter, organisationer och enskilda personer. Syftet är att materialet ska utgöra stöd till enskilda personer. Det ska även bidra till att yrkesverksamma och det civila samhället bättre ska kunna stödja personer som blir, eller riskerar att bli, utsatta för hot och hat. Detta i enlighet med beslut Ku2017/01674/D. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 februari 2019. Brottsoffermyndigheten ska slutredovisa uppdraget inklusive en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet) senast den 2 oktober 2019.

Länsstyrelsen i Dalarnas län får använda 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01428/DISK) om att utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker med fokus på rasism och extremism. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Redovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut den 24 november 2016 (Ku2016/02633/DISK).

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.21 Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet

MUCF får använda 6 000 000 kronor för att fördela enligt förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. MUCF får använda högst 600 000 kronor för kostnader för administration av bidraget.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av MUCF för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.27 Värna demokratin - PTU

Brottsförebyggande rådet (Brå) får använda 100 000 kronor under 2018 för arbete med Politikernas trygghetsundersökning som avser mellanvalsåret 2016, i enlighet med beslut Ku2016/01675/D.

ap.28 Värna demokratin - SST

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får använda 800 000 kronor för att skapa en utvidgad och fördjupad dialog med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även användas för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.

Vidare får SST använda 800 000 kronor för myndighetens uppdrag med att stärka det interreligösa arbetet samt genomföra en kompetensinsats för trossamfundsledare.

Slutligen får SST använda högst 400 000 kronor för medverkan i FOI:s uppdrag att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda, i enlighet med beslut Ku2016/01373/D och Ku2016/01622/LS.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.511 590Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.230Inget0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Christina Hammarstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Uppsala universitet
Sveriges kommuner och landsting