Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2018-02-22
S2018/01245/FS
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Värdebaserad prissättning och främjande av innovation

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska utveckla den värdebaserade prissättningen i syfte att säkerställa att läkemedel är kostnadseffektiva under hela livscykeln.

TLV ska när så är lämpligt med beaktande av myndighetens ansvarsområden främja innovation genom att främja användning av nya, innovativa och kostnadseffektiva läkemedel.

Värdebaserad prissättning och främjande av innovation

TLV ska redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit för att utveckla den värdebaserade prissättningen respektive för att främja innovation.

Omvärldsförändringar

TLV och Läkemedelsverket ska på ett enhetligt sätt rapportera om kort- och långsiktiga omvärldsförändringar inom sina verksamhetsområden.

Prognoser

TLV ska i Hermes redovisa prognoser för de anslag som myndigheten disponerar, med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för TLV att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av TLV beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör TLV även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

Upphandling

TLV ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och TLV rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya och ändrade uppdrag

 

1. Fortsatt försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

TLV ska under 2018 och 2019 fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, i enlighet med regleringsbrevet för 2017. TLV ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet med detta uppdrag. Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2018 och slutrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2019. TLV får för uppdragets genomförande använda 6 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende TLV.

2. Fortsatt uppföljning av läkemedelskostnader

TLV ska löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen (dnr S2013/06192/FS) i syfte att säkerställa att priserna sänks på ett sätt som motsvarar den överenskomna besparingen. Vidare ska TLV redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I det ingår också att särredovisa besparingen för varje genomförd omprövning. TLV ska därutöver redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av vidtagna åtgärder. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i den utsträckning som det är möjligt.

Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2018.

3. Prisjämförelsetjänst för tandvård

Regeringen har uppdragit åt TLV att, i samråd med Försäkringskassan, Folktandvården, Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Mot bakgrund av att en ny prisjämförelsetjänst förutsätter regeringens beslut om förordningsändringar ska TLV istället för det ursprungliga uppdraget, färdigställa och förbereda för en etablering av en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård, samt när regeringen så meddelar, införa och förvalta tjänsten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

4. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

TLV ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

5. Uppdrag att följa upp och redovisa besparingar från sidoöverenskommelser

TLV ska löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel. TLV:s redovisning ska utgöra underlag för fördelningen av återbäring mellan staten och landstingen enligt den överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. som tecknats mellan staten och SKL för år 2018 (S2018/00564/FS). Besparingen ska redovisas på en aggregerad nivå.

TLV ska senast den 30 juni 2018 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2018 och senast den 13 december 2018 redovisa en helårsprognos av besparingen baserat på vid tidpunkten tillgängligt utfall för 2018. TLV ska slutredovisa utfallet av besparingen som genererats under 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 mars 2019.

Tidigare givna, pågående uppdrag

 

1. Fortsatt verksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården

TLV ska fortsätta verksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som rekvireras till slutenvården, s.k. rekvisitionsläkemedel, i enlighet med regleringsbrevet för 2017.

2. Behandlingseffekt i klinisk vardag

TLV ska i enlighet med regleringsbrevet för 2017 genomföra två pilotstudier om behandlingseffekt i klinisk vardag. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

3. Uppföljning av cancerläkemedel

TLV ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en pilot i syfte att utveckla ett kvalitetsregister för uppföljning av läkemedelsanvändning inom cancerområdet på nationell nivå, i enlighet med regleringsbrevet för 2017. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018.  Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

4. Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

TLV ska bidra till genomförande av uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 mars 2017 (dnr S2017/01706/FS). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

5. Incitamentsmodeller för att främja utveckling av nya antibiotika 

TLV ska bidra till genomförande av uppdrag angående incitamentsmodeller för att främja utveckling av nya antibiotika, i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 19 oktober 2017 (dnr S2017/05730/FS). 

6. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik        2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland TLV, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförts och vilka resultat som har uppnåtts, enligt instruktion från Statskontoret.

7.  Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland TLV, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförts och vilka resultat som har uppnåtts, enligt instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket143 295
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)143 295

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.14 2983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2511 941
2018-02-2511 941
2018-03-2511 941
2018-04-2511 941
2018-05-2511 941
2018-06-2511 941
2018-07-2511 941
2018-08-2511 941
2018-09-2511 941
2018-10-2511 941
2018-11-2511 941
2018-12-2511 944
Summa143 295
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Anne Wisten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Statskontoret