Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2018-02-22
S2018/01247/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:6
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet6 966 830
ap.1Professionsmiljarden (ram)1 000 000
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)28 500
ap.4Tillgänglighet (ram)40 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)80 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)2 150
ap.8Swecare (ram)1 500
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)60 000
ap.16Åtgärder för en bättre cancervård (ram)500 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)217 680
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.23Insatser i primärvården för kvinnors hälsa (ram)130 000
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.29Ordnat införande och strukturerad uppföljning (ram)40 000
ap.33Förlossningsvård och kvinnors hälsa (ram)1 400 000
ap.7Personalsatsning (ram)2 000 000
ap.9Patientmiljarden (ram)1 000 000
ap.10Barnhälsovård (ram)137 000
ap.12Ersättning för sterilisering vid könsbyte (ram)134 000
ap.14Ärendehantering Läkemedelsverket (ram)10 000
ap.17Livmoderhalscancerscreening (ram)141 000
ap.21Läkemedel och miljö (ram)5 000
ap.22Totalförsvarsöverenskommelse (ram)40 000
Disponeras av Socialstyrelsen81 030
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.20Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.28Till Socialstyrelsens disposition (ram)56 715
ap.30Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen (ram)14 000
ap.24Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg (ram)3 000
Disponeras av Försäkringskassan174
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)174
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket20 000
ap.32Apotek (ram)20 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten24 252
ap.31Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten (ram)15 500
ap.34Ersättning till smittbärare (ram)8 752

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Professionsmiljarden

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 9 mars 2017 (dnr S2017/01565/FS) angående uppdrag att följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt ingått för åren 2017-2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04992/FS) angående uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Universitetskanslersämbetet får använda 3 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04992/FS) angående uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Länsstyrelsen i Stockholms län får använda 2 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 22 juni 2017 (dnr S2017/03737/FS) angående uppdrag om att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

7 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med upprätthållande av funktioner för e-recept över landsgränser. 

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. 

 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

 

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 1 juni 2017 (dnr S2017/03366/FS) angående uppdrag att upphandla en funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Regeringen beslutar att avsätta 7 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:9 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07519/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för stärkt nationell struktur samt stärkt nationell samordning inom området sällsynta diagnoser. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för att ta fram och utvärdera nationella kunskapsstöd för epilepsi och psoriasis.

15 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:4 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07515/FS) för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:2 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00527/FS) som ska fördelas som statsbidrag efter ansökan till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser.

 

ap.4 Tillgänglighet

E-hälsomyndigheten får använda 25 000 000 kronor under 2018 för den elektroniska tjänsten Hälsa För mig. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 4 Tillgänglighet.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.5 Kvalitetsregister

Regeringen beslutar att avsätta 80 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:19 från den 13 december 2017 (dnr S2017/07320/FS), angående utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

 

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Av medlen ska 235 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018.

ap.7 Personalsatsning

Medlen ska användas efter beslut av regeringen.

ap.8 Swecare

1 500 000 kronor har tilldelats Swecare i regeringsbeslut I:8 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00726/EIS) för främjandeverksamhet.

ap.9 Patientmiljarden

Regeringen beslutar att avsätta 18 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:20 från den 13 december 2017 (dnr S2017/07321/FS), som avser Patientmiljarden – insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för tillgänglighetsdatabasen och utvecklingsprojekt med patientkontrakt. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 9 Patientmiljarden. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för att sammanställa och analysera landstingens handlingsplaner inom ramen för patientmiljarden.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Barnhälsovård

Regeringen beslutar att avsätta 122 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:9 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07519/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Barnhälsovård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:4 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00723/FS) om att följa, analysera och stödja överenskommelsen om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018—2020.

2 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regeringsbeslut I:3 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00722/FS) för att följa och stödja överenskommelsen om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018—2020.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.11 Forskning inom farmaci

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom farmaci. Inriktningen bör vara förbättrad läkemedelsanvändning i samhället. 

ap.12 Ersättning för sterilisering vid könsbyte

Medlen ska användas efter beslut av regeringen.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

ap.14 Ärendehantering Läkemedelsverket

Läkemedelsverket får använda 10 000 000 kronor under 2018 för att kunna bistå den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) med anledning av att Storbritannien kommer att lämna den Europeiska unionen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Ärendehantering Läkemedelsverket.

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

Folkhälsomyndigheten får använda 4 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04991/FS) angående uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 3 600 000 kronor under 2018 för utökad tillsyn inom det medicintekniska området till följd av de kommande medicinteknikförordningarna. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2018 för sin tillsyn av systemstöd i vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 200 000 kronor under 2018 för verkets tillsyn enligt förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:9 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07519/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för att främja uppföljning inom primärvården – PrimärvårdsKvalitet. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso-och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:9 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07519/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för Nationell kompetensgrupp Strama. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

6 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. 

3 600 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Läkemedelsverket för uppdrag att samordna och följa upp arbetet med att genomföra den nationella läkemedelsstrategin.

7 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:7 från den 18 januari 2018 (dnr S2018/00366/FS) för att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.16 Åtgärder för en bättre cancervård

Regeringen beslutar att avsätta 27 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 13 december 2017 (dnr S2017/07322/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för stöd till arbetet med standardiserade vårdförlopp. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 29 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:21 från den 13 december 2017 (dnr S2017/07322/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för övriga insatser på cancerområdet. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 5 mars 2015 (dnr S2015/01659/FS) angående att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård.

48 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för fördelning av medel till regionala cancercentrum (RCC).

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.17 Livmoderhalscancerscreening

Medlen ska användas efter beslut av regeringen.

ap.18 God vård och folkhälsa

Bidrag till myndigheter

E-hälsomyndigheten får använda 16 250 000 kronor under 2018 för förberedande arbete med den nationella läkemedelslistan. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 14 600 000 kronor under 2018 för kommande arbetsuppgifter som ansvarig myndighet för anmälda organ inom det medicintekniska området enligt de kommande medicinteknikförordningarna. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 11 500 000 kronor under 2018 för att kunna bistå den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) med anledning av att Storbritannien kommer att lämna den Europeiska unionen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 2 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 28 september 2017 (dnr S2017/05331/FS) angående uppdrag att följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

E-hälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 19 oktober 2017 (dnr S2017/05731/FS) angående fördjupad förstudie om Nationell läkemedelslista. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 1 750 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 24 november 2016 (dnr S2016/07320/FS) angående uppdrag att följa upp och analysera insatserna inom satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 1 520 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:2 (dnr S2017/01563/FS) från den 9 mars 2017 angående uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 1 500 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 17 augusti 2017 (dnr S2017/04556/FS) angående uppdrag att kartlägga förekomsten av vårdsponsring och vårdsponsringsavtal inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 1 500 000 kronor under 2018 för finansiering av arbetet med tillsyn av tatueringsfärger. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 1 300 000 kronor under 2018 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Naturhistoriska riksmuseet för genomförande av polleninsamling och pollenanalyser samt framtagande av pollenprognoser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 1 320 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:2 (dnr S2017/01563/FS) från den 9 mars 2017 angående uppföljning av läkemedelsanvändning inom cancerområdet på nationell nivå. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 1 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 19 oktober 2017 (dnr S2017/05730/FS) angående incitamentsmodeller för att främja utveckling av nya antibiotika. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 1 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 1 december 2016 (S2016/07424/FS) angående uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst för tandvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelverket får använda 600 000 kronor under 2018 för förvaltning av substansregistret. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 500 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 17 augusti 2017 (dnr S2017/04555/FS) angående uppdraget att kartlägga kunskapsläget avseende styrmodellen värdebaserad vård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

3 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

3 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att analysera resultat från och delta i utvecklingsarbete av den s.k. International Health Policy Survey (IHP) samt delta i en jämförande studie.

2 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende E-hälsomyndigheten för strukturerad läkemedelsinformation.

2 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende E-hälsomyndigheten för samordningskansli för e-hälsofrågor..

500 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att fortsatt stärka Health Technology Assessment-nätverket (HTA) vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen.

Bidrag till övriga

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 19 juni 2014 (dnr S2014/04985/FS). Regeringen beslutar även att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015:16:1), utgiftsområde 9, avsnitt 4.7.6. Jämtlands läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2018 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:9 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07519/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för förvaltning och utveckling inom patientsäkerhetsområdet. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 900 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 20 april 2017 (dnr S2017/01382/FS). Astrid Lindgrens Barnsjukhus får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2018 för att avsluta genomförandet av ett projekt som sjukhuset ansvarar för inom aktivitet 1.10 i nationella läkemedelsstrategin: ”Säkrare iordningställande och administrering av läkemedel för barn”. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2019. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, Slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 23 mars 2017 (dnr S2013/05824/FS). Västerbottens läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2018 för att etablera ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, Slutrapport, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

1 000 000 kronor har tilldelats Swecare i regeringsbeslut I:8 från den 1 februari 2018 (dnr S2018/00726/EIS) för främjandeverksamhet.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

ap.20 Prioriteringscentrum

3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för att betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för 2018.

ap.21 Läkemedel och miljö

Medlen ska användas efter beslut av regeringen.

ap.22 Totalförsvarsöverenskommelse

Regeringen beslutar att avsätta 30 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:9 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07519/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för sjukvårdens arbete med civilt försvar. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 22 Totalförsvarsöverenskommelse. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för arbete med civilt försvar.

1 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för arbete med civilt försvar.

1 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende E-hälsomyndigheten för uppdrag om beredskapsplanering.

1 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Läkemedelsverket för uppdrag om beredskapsplanering.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa

Socialstyrelsen får använda 5 400 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/00846/FS) angående förlängning av uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa.

3 250 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys avseende att följa upp och analysera regeringens satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.24 Bidrag för främjandet av utveckling av idéburen vård och omsorg

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg.  

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Män och kvinnor som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Anslagsposten avser kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare. 174 000 kronor avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2018. Beloppet består av preliminär statlig ålderspensionsavgift om 476 000 kronor för 2018 och ett regleringsbelopp för 2015 om -302 000 kronor.

ap.28 Till Socialstyrelsens disposition

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/08994/FS) angående utvecklandet och driften av en nationell registerservice. Utöver vad som anges i ovan nämnda regeringsbeslut ska Socialstyrelsen stödja utvecklingen av Nationella kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården, förbättra information om myndighetens register enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ge stöd till kvalitetsregistren vad gäller datakvalitet och tillgänglighet för forskning samt tillhandahålla en samordningsfunktion för myndighetens kontakter med kvalitetsregistren.

Socialstyrelsen får använda 4 500 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från 28 september 2017 (dnr S2017/05338/FS) angående uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får använda 4 100 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/04768/HS) angående att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:18 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08135/RS) angående uppdraget att genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen (1998:1338) och det statliga särskilda tandvårdsbidraget samt lämna förslag på eventuella förbättringar.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 19 oktober 2017 (dnr S2017/05729/FS) angående uppdrag om översyn av den indelning och de ersättningsnivåer som fastställs genom förordningen om läkarvårdsersättning (1994:1121) respektive förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 23 november 2017 (dnr S2017/06717/FS) angående uppdrag om fastställande av nationella kompetenskrav för yrket undersköterska.

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 19 oktober 2017 (dnr S2017/05729/FS) angående uppdraget att utreda om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker, ska omfattas av samma skydd för den enskilde som gäller för andra behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen och hur detta i så fall ska regleras.

Socialstyrelsen får använda 300 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 9 mars 2017 (dnr S2017/01565/FS) angående egenvårdsrådgivning.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor av anslagssparandet från 2017, i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 14 juli 2016 (dnr S2016/04832/FS) angående uppdrag om att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar.

3 800 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regeringsbeslut I:2 från den 25 januari 2018 (dnr S2018/00527/FS) för genomförande av uppdrag som getts i särskild ordning gällande att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar.

8 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen angående ett samlat statligt stöd för hälso- och sjukvården på patientsäkerhetsområdet, samt en analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 2018.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen angående utformning och genomförande av en pilotenkät till tandvårdspatienter för att mäta patientbedömd kvalitet på mottagningsnivå.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för att ta fram ett kodverk för kontaktorsak och att följa patientens väg i vården genom så kallat process-id inom ramen för patientmiljarden.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen angående en kartläggning och analys av hinder för ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård samt förslag på förbättringsåtgärder.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning

E-hälsomyndigheten får använda 6 125 000 kronor under 2018 för finansiering av arbete med att utveckla och förvalta det elektroniska systemet för att förmedla och handlägga licensansökningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. 

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2018 för det nya tillståndsförfarandet enligt EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:9 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07519/FS), som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för att bidra till strukturerade uppgifter i patientjournaler för förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:9 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07519/FS) som avser insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018 för att slutföra en pilot om biverkningsrapportering. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

3 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Läkemedelsverket för arbete med anpassning av läkemedelsinformation som behövs för Nationell läkemedelslista till IDMP-standarder.

2 200 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för att fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak.

2 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende E-hälsomyndigheten för att optimera förvaltningsverktyget för nationell källa för ordinationsorsak.

1 250 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen för gemensamma termer och begrepp inom läkemedelsområdet.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.30 Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen får använda 14 000 000 kronor under 2018 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

ap.31 Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får använda 15 500 000 kronor under 2018 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

ap.32 Apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda medlen för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen får utbetalas engångsvis.

ap.33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Socialstyrelsen får använda 5 400 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/00846/FS) angående förlängning av uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

3 250 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys avseende att följa upp och analysera regeringens satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.34 Ersättning till smittbärare

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Medel utbetalas av Folkhälsomyndigheten efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

  • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
  • Försäkringskassan för utbetalning av smittbärarersättning enligt socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Allt0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.2802 5000
ap.290Inget0
ap.300Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.330200 0000
ap.340Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.18300 000100 000100 000100 0002021
ap.1116 0004 0004 0008 0002022
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Anna Weinholt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Naturhistoriska riksmuseet
Pensionsmyndigheten
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Universitetskanslerämbetet
Vetenskapsrådet
Karolinska Institutet
Karolinska universitetssjukhuset
Jämtlands läns landsting
Rett Center
Sveriges Kommuner och Landsting
European Observatory on Health Care Systems and Policies