Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2018-01-25
UD2018/01402/PLAN
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:1 Avgifter till internationella organisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 5, bet. 2016/17:UU1, rskr. 2016/17:84, prop. 2016/17:99 utg.omr. 5, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350, prop. 2017/18:2 utg.omr. 5, bet. 2017/18:FiU11, rskr. 2017/18:57).

Regeringen har den 14 december 2016, den 2 mars 2017, den 26 juni 2017 samt den 23 november 2017 beslutat regleringsbrev för anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla för anslaget.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:1

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 564 854
ap.10Förenta nationerna (ram)979 055
ap.10.1FN:s reguljära budget (ram)225 134
ap.10.2FN:s fredsbevarande operationer (ram)736 881
ap.10.3Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (ram)10 250
ap.10.4Organisationen för förbud mot kemiska vapen (ram)6 150
ap.10.5Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. (ram)640
ap.11Europarådet (ram)61 000
ap.12Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (ram)68 000
ap.13Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP) (ram)5 699
ap.14Övriga internationella organisationer (ram)37 000
ap.15Nordiska ministerrådet (ram)366 000
ap.16Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (ram)48 100

Villkor för anslag 1:1

ap.10.1 FN:s reguljära budget

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Förenta nationerna (FN) inklusive till renovering av FN:s högkvarter i New York och Genève. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medel för renovering av objekt skänkta av Sverige utbetalas av Kammarkollegiet till berörd svensk myndighet eller utländsk part efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.2 FN:s fredsbevarande operationer

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska bidrag till FN:s fredsbevarande operationer. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till FN efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.3 Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till den Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (CTBTO). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till CTBTO efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.4 Organisationen för förbud mot kemiska vapen

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OPCW efter rekvisiton via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.10.5 Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m.

Delposten får användas för Sveriges obligatoriska avgifter för uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m., däribland kostnader som rör det nukleära icke-spridningsfördraget (NPT), konventionen om biologiska och toxiska vapen (BTWC), konventionen om antipersonella landminor (APLC), konventionen om klusterammunition (CCM), konventionen om vissa konventionella vapen (CCW) och FN:s vapenhandelsfördrag (ATT). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.11 Europarådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Europarådet. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Europarådet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OSSE efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.13 Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP)

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgifter som faller inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till EU efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.14 Övriga internationella organisationer

Medel under anslagsposten får användas för avgifter till internationella organisationer. Exempelvis avses avgifter till Permanenta skiljedomstolen i Haag, den s.k. Fact Finding Commission, Genève-konventionen, Internationella havsrättsdomstolen, havsbottenmyndigheten i Kingston, Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, Arktiska rådet, Antarktisfördraget och CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Samerådet, Internationella Barentssekretariatet, sekretariatet för Östersjöstaternas råd, deltagande i Wassenaar-arrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang, Collège d'Europe samt Haag-akademien för internationell rätt. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.15 Nordiska ministerrådet

Anslagsposten får användas för Sveriges obligatoriska avgift till Nordiska ministerrådet (NMR). Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till NMR efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.16 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Anslagsposten får användas för Sveriges andel av OECD:s budget samt avgifter till närstående internationella organ och aktiviteter som administreras av OECD, t.ex. Sveriges avgift till det internationella energiprogrammet IEA (International Energy Agency), NEA (Nuclear Energy Agency), Centret för Utbildningsforskning CERI (Centre for Educational Research and Innovation), FATF (Financial Action Task Force) samt olika specialprogram. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till OECD efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgifter till internationella organisationer
ap.10.103 %0
ap.10.297 7203 %0
ap.10.31 0253 %0
ap.10.46153 %0
ap.10.5643 %0
ap.116 1003 %0
ap.126 8003 %0
ap.135703 %0
ap.143 5303 %0
ap.1520 8213 %0
ap.164 8103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Margot Wallström
Thomas Dawidowski
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementet Ba
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi,
Utrikesdepartementet FN, NIS, ES, EU, FMR, HI, EUKORR, EC, RS, EKO
Riksdagen, utrikesutskottet,
Riksrevisionen,
Riksgäldskontoret