Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2018-01-11
Ju2017/09582/KRIM
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17:JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Kriminalvården bidra till en sådan utveckling.

1

Mål och återrapporteringskrav

Med utgångspunkt i Kriminalvårdens författningsenliga uppgifter ska myndigheten redovisa en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna har fullgjorts och målen för verksamheten uppnåtts. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen analys av verksamhetens utveckling.

Redovisningen ska i tillämpliga delar vara uppdelad på kön. En särskild redovisning ska även göras avseende klienter under 21 år.

Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag.

Effektivt resursutnyttjande

Kriminalvården ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder som syftar till ett effektivt resursutnyttjande.

Återfallsförebyggande arbete

Kriminalvården ska genom sitt återfallsförebyggande arbete bidra till samhällets samlade insatser för att förebygga brott. Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott ska ta sin utgångspunkt i väl underbyggd kunskap om vad som är verkningsfullt. I syfte att säkerställa att varje klient får en sammanhållen och ändamålsenlig verkställighet utan avbrott i de återfallsförebyggande insatserna ska Kriminalvården fortsatt utveckla sin förmåga att för klienterna upprätta individanpassade verkställighetsplaner av hög kvalitet. Kriminalvården ska i samma syfte utveckla och utöka såväl myndighetens interna samverkan som samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer.

Kriminalvården ska redovisa vilket resultat det pågående utvecklingsarbetet har lett till, vilka behov av fortsatt utvecklingsarbete som myndigheten har identifierat samt hur dessa kommer att tas om hand.

Säkerhet

Säkerheten inom Kriminalvården ska vara väl anpassad för att möta de faktiska behoven. Myndigheten ska förvalta och utveckla sin förmåga att leva upp till kraven på en väl anpassad säkerhet.

Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att tillgodose säkerhetskraven på ett kostnadseffektivt sätt. Kriminalvården ska särskilt redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att utveckla och anpassa säkerheten inom frivårdens verksamhet respektive transportverksamheten.

Mänskliga rättigheter

Kriminalvården ska redovisa på vilket sätt myndigheten arbetar för att uppmärksamma frågor om mänskliga rättigheter utifrån Sveriges internationella åtaganden. Kriminalvården ska också redovisa hur myndigheten arbetar för att förebygga och motverka diskriminering.

Kriminalvården ska särskilt redovisa resultatet av myndighetens fortsatta arbete med att utveckla och utöka de isoleringsbrytande åtgärderna för klienter i häkte.

Statsbidrag

Kriminalvården ska redovisa vilka organisationer som mottagit statsbidrag från myndigheten under 2017, inklusive bidragsbeloppet till varje organisation. Kriminalvården ska också redovisa en bedömning av hur en högre nivå på bidragsgivningen har bidragit till ett utvecklat samarbete med ideella organisationer.

Internationell civil krishantering

Kriminalvården ska kunna bidra till internationell civil krishantering. Kriminalvårdens verksamhet inom detta område anges i regleringsbrev  för 2017 avseende anslag 1:1 inom utgiftsområde 7 samt resultatstrategi för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP).

Kriminalvården ska redovisa hur myndigheten har bidragit till internationell civil krishantering och hur deltagandet har bidragit till att uppfylla målen som respektive organisation har satt upp för insatserna. Kriminalvården ska också redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med Sveriges nationella handlingsplan på området.

Prognoser

Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2017-2021. Prognoserna ska även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes och prognoskommentarer till Justitiedepartementet senast kl 12.00 den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober.

3

Uppdrag

Verkställighet av av- och utvisningsbeslut

Kriminalvården ska vidta de åtgärder som krävs för att fler verkställigheter ska kunna genomföras, mot bakgrund av att antalet beslut om av- och utvisning kan förväntas öka den närmaste tiden, samt säkerställa att verkställigheterna genomförs på ett värdigt, humant och rättssäkert sätt. Kriminalvården ska i prognoserna för maj och oktober redovisa hur verkställighetsarbetet har fortlöpt.

Kriminalvården ska, tillsammans med Polismyndigheten och Migrationsverket, utveckla den statistik om återvändande och förvar som respektive myndighet rapporterar till Regeringskansliet. Syftet med uppdraget är att statistiken ska ge en enhetlig och korrekt bild över myndigheternas verksamhet på området samt möjliggöra jämförelser mellan prognos och utfall. Successiva förbättringar av den statistik som myndigheterna redovisar ska tydligt framgå fr.o.m. den prognos som Migrationsverket lämnar i april. Uppdraget ska redovisas slutligt senast den 14 december 2017. 

Vuxenutbildning

Kriminalvården ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten och genomströmningen i klientutbildningen. Uppdraget syftar till att myndigheten i högre utsträckning ska kunna erbjuda kompletterande utbildning på gymnasial nivå för intagna i anstalt som saknar fullständig gymnasieutbildning. Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att uppnå detta.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (Ju2012/6639, Ju2013/298) ska Kriminalvården, tillsammans med övriga myndigheter som omfattas av uppdraget, under 2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från etapp ett.

Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning som ska genomföras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2 oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Kriminalvården ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag om förstärkta insatser för unga i kriminalvård

Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att förstärka det återfallsförebyggande arbetet för unga under verkställigheten (Ju2013/4394/KRIM). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2017.

2. Uppdrag om förstärkta insatser för våldsamma män

Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning med inriktning på att ytterligare stärka de återfallsförebyggande insatser som riktas mot gruppen våldsamma män inom ramen för myndighetens olika verksamheter (Ju2013/4393/KRIM). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2017.

3. Jämställdhetsintegrering

Kriminalvården har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering (Ju2014/07878/KRIM) redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 206/17:10). Kriminalvården ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016-2018. Kriminalvården ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

4. Uppdrag att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism

Kriminalvården har i uppdrag att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejkande extremism inom myndigheten (Ju2016/06988/KRIM). Uppdraget ska delredovisas senast den 15 maj 2017 och slutredovisas senast den 18 maj 2018.

5. Uppdrag om förstärkta insatser i arbetet med utslussning

Kriminalvården har i uppdrag att utveckla och förstärka myndighetens arbete med utslussning i syfte att öka klienternas förutsättningar att inte återfalla i brott (Ju2015/09899/KRIM). Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2017 och slutredovisas senast den 31 mars 2018.

6. Utvecklat prognosarbete

I likhet med tidigare år ska Kriminalvården tillsammans med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Polismyndigheten samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i samband med budgetunderlagen för 2018 lämna en gemensam rapport avseende framtida verksamhetsvolymer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården8 346 747
ap.1Kriminalvården (ram)8 346 747

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för bidrag till Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbud, för ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän. Myndighetens verksamhet avseende utlandstransporter på migrationspolitikens ansvarsområde, inklusive de inrikestransporter som sker i anslutning till dessa, finansieras från anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade inom utgiftsområde 8 Migration. Myndighetens deltagande i internationell civil krishantering finansieras från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

2. Från anslaget får högst 15 000 000 kronor användas för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 

3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska betala 28 366 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1417 3373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 450 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)450 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25695 562
2017-02-25695 562
2017-03-25695 562
2017-04-25695 562
2017-05-25695 562
2017-06-25695 562
2017-07-25695 562
2017-08-25695 562
2017-09-25695 562
2017-10-25695 562
2017-11-25695 562
2017-12-25695 565
Summa8 346 747
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska delfinansiera verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas mot anslaget 1:6 Kriminalvården.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras108 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 300
Belopp angivna i tkr

Villkor

Villkor

Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till Brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helena Lundberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret