Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2017-12-13
Ju2017/09721/PO
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016:17:JuU1, rskr. 2016/17:90, prop. 2017/18:2 utg.omr. 4, bet. 2017/18:FiU11, rskr. 2017/18:56).

I enlighet med beslutad höständringsbudget förstärks anslaget till Säkerhetspolisen innevarande år med 23 000 000 kronor.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 314 510
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 314 510

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.138 7453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25107 626
2017-02-25107 626
2017-03-25107 626
2017-04-25107 626
2017-05-25107 626
2017-06-25107 626
2017-07-25107 626
2017-08-25107 626
2017-09-25107 626
2017-10-25107 626
2017-11-25107 626
2017-12-25130 624
Summa1 314 510
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Martin Munkelt
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen (Filip Kollén)