Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
B I:1

2017-12-13
Ju2017/09598/LP (delvis)
Ju2017/00598/PO
Ju2007/01154/Å (delvis)
Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 492 507
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 492 507

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.144 7753 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)120 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25124 376
2018-02-25124 376
2018-03-25124 376
2018-04-25124 376
2018-05-25124 376
2018-06-25124 376
2018-07-25124 376
2018-08-25124 376
2018-09-25124 376
2018-10-25124 376
2018-11-25124 376
2018-12-25124 371
Summa1 492 507
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Martin Munkelt
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen (Filip Kollén)