Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2017-12-07
Ku2017/02461/LS
Ku2017/02595/DISK
Valmyndigheten
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2017 (prop.2016/17:1 utg.omr 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:75) (prop. 2016/17:99 utg.omr. 1, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350, prop. 2017/18:2 utg.omr. 1, bet. 2017/18:FiU11, rskr. 2017/18:62). Med ändring av beslut den 9 november 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivet anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor19 850
ap.3Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet (ram)4 500
ap.15Värna demokratin - MUCF (ram)15 000
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)350
Disponeras av Kammarkollegiet46 820
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)9 370
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)14 700
ap.20Värna demokratin - del till Kammarkollegiet (ram)22 750
Disponeras av Brottsförebyggande rådet1 280
ap.27Värna demokratin - PTU (ram)1 280
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund2 100
ap.28Värna demokratin - SST (ram)2 100
Disponeras av Socialstyrelsen1 500
ap.7Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen (ram)1 500
Disponeras av Kriminalvården1 600
ap.6Allmänna val och dem - del till Kriminalvården (ram)1 600
Disponeras av Statens institutionsstyrelse1 200
ap.8Allmänna val och dem - del till Statens institutionsstyrelse (ram)1 200
Disponeras av Skatteverket18 340
ap.5Allmänna val och dem - till skatteverket (ram)18 340
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut1 450
ap.2Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (ram)1 450
Disponeras av Barnombudsmannen1 200
ap.10Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Barnombudsmannen (BO) (ram)1 200

Villkor för anslag 6:1

ap.2 Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Medlen får användas av FOI i enlighet med beslut Ku2016/01373/D för att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. FOI får för uppdragets genomförande använda 1 450 000 kronor under 2017.

ap.3 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att fördela medel till organisationer inom det civila samhället som vill upprätta lokala resurscenter för demokratisk delaktighet i områden med ett lågt valdeltagande och i områden med en svag demokratisk delaktighet i övrigt i enlighet med förordningen (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter. Myndigheten får använda högst 350 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.5 Allmänna val och dem - till skatteverket

Anslagsposten får användas för Valmyndighetens utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

ap.6 Allmänna val och dem - del till Kriminalvården

Medlen får användas av Kriminalvården för att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten, i enlighet med beslut Ju2016/06988/KRIM. Kriminalvården får för uppdragets genomförande använda 1 600 000 kronor under 2017.

ap.7 Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2017 för att fortsatt stödja socialtjänsten i dess arbete mot våldsbejakande extremism, i enlighet med beslut Ku2016/02295/D. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även genomföra en kartläggning av hälso- och sjukvårdens erfarenheter av våldsbejakande extremism. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2017.

ap.8 Allmänna val och dem - del till Statens institutionsstyrelse

Medlen får användas av Statens institutionsstyrelse för att fortsätta genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen, i enlighet med beslut Ku2016/02296/D. Statens institutionsstyrelse får för uppdragets genomförande använda 1 200 000 kronor under 2017.

ap.10 Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Barnombudsmannen (BO)

Medlen får användas av Barnombudsmannen för att bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att vara berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till konfliktområden i terrorismsyfte, i enlighet med beslut Ku2016/02294/D. Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande använda 1 200 000 kronor under 2017.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken.

Göteborgs universitet (SOM-institutet) ska ta fram ta fram indikatorer om befolkningens deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin att redovisas i rapporten Svenska demokratitrender. För ändamålet får Göteborgs universitet använda 200 000 kr. Göteborgs universitet ska engångsvis rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 29 september 2017. Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2018.

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen får användas för åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Av medlen ska:

  • 3 500 000 kronor användas av Uppsala universitet i enlighet med regeringens beslut den 18 maj 2017(Ku2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK).
  • 500 000 kronor användas av Uppsala universitet i enlighet med regeringens beslut den 24 maj 2017 (Ku2017/01390/DISK).
  • 500 000 kronor användas av Uppsala universitet i enlighet med regeringens beslut den 24 maj 2017 (Ku2017/01391/DISK).
  • 4 000 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2017 (Ku 2017/00707/DISK).
  • 3 000 000 kronor användas av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i enlighet med regeringens beslut den 8 juni 2017 (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK).
  • 1 500 0000 kronor användas av Folkbildningsrådet i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01154/DISK).
  • 300 000 kronor användas av Föreningen Ordfront i enlighet med Regeringskansliets beslut den 15 maj 2017 (Ku2017/01190/DISK).
  • 950 000 kronor användas av Sametinget i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01308/DISK).
  • 200 000 kronor användas av Försäkringskassan i enlighet med regeringens beslut den 16 november 2017 (Ku2017/02188/DISK).
  • 240 000 kronor användas av Samerådet i enlighet med Regeringskansliets beslut den 13 november 2017 (Ku2017/02346/DISK).  

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.15 Värna demokratin - MUCF

MUCF får använda 15 000 000 kronor för att fördela enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin. MUCF får använda högst 1 000 000 kronor för administrativa kostnader för genomförandet av uppdraget.

ap.20 Värna demokratin - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till arbete med att värna demokratin.

Göteborgs universitet har i uppdrag att utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekrytering av människor till våldsbejakande idologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Göteborgs universitet får använda medel för uppdraget att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, inklusive rasism och främlingsfientlighet, i skolorna, inklusive stöd till lärare, fritidspersonal och socialarbetare. Arbetet ska vara vetenskapligt förankrat och framför allt ta sikte på unga människor som befinner sig i eller i gränslandet till våldsbejakande extremistiska miljöer, inklusive rasism och främlingsfientlighet. Göteborgs universitet får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1, anslagspost 20 Värna demokratin – del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget och hur medlen använts, inklusive en ekonomisk redovisning, i en separat rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 februari 2018.

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av MUCF för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.27 Värna demokratin - PTU

Brottsförebyggande rådet (Brå) får använda 1 280 000 kronor under 2017 för fortsatt arbete med Politikernas trygghetsundersökning som avser mellanvalsåret 2016, i enlighet med beslut Ku2016/01675/D. Uppdraget omfattar en kartläggning samt analys av omfattningen och utvecklingen av hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda. Resultaten ska så långt som det är möjligt jämföras med resultaten från de kartläggningar som Brå tidigare har genomfört som avser åren 2011, 2012 och 2014. Brottsförebyggande rådet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet) senast den 9 november 2017.

ap.28 Värna demokratin - SST

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får använda 800 000 kronor för att skapa en utvidgad och fördjupad dialog med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även användas för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.

Vidare får SST använda 1 100 000 kronor för myndighetens uppdrag med att stärka det interreligiösa arbetet samt genomföra en kompetensinsats för trossamfundsledare.

Slutligen får SST använda högst 200 000 kronor för medverkan i FOI:s uppdrag att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda, i enlighet med beslut i ärende Ku2016/01373/D och i ärende Ku2016/01622/LS.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.54602 0670
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.200Allt0
ap.230Inget0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:1 Allmänna val och demokrati
6:1 ap.56:1 ap.20100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.1ram
ap.4ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Elin Jakobsson Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Myndigheten för stöd till trossamfund
Riksrevisionen
Sametinget
Uppsala universitet
Folkbildningsrådet
Föreningen Ordfront
Samerådet
Sveriges kommuner och landsting