Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2017-12-18
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05044/UH
Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Svenska Unescorådet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/2018:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Svenska Unescorådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Svenska Unescorådets uppdrag framgår av kommittédirektiv till Svenska Unescorådet (dir. 2013:123).

Återrapportering

Svenska Unescorådet ska senast den 29 mars 2019 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) lämna en redogörelse för hur verksamheten har bedrivits under 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 886
ap.2 Avgifter och bidrag till internationella organisationer (ram)30 886

Villkor för anslag 4:2

ap.2 Avgifter och bidrag till internationella organisationer

Anslagsposten får användas för utgifter för Sveriges medlemsavgift i Unesco. Anslagsposten får även användas för avgifter och bidrag för Internationella centret för bevarande och restaurering av kulturföremål (ICCROM) samt avgifter för och bidrag till de Unescokonventioner som Sverige har ratificerat. Bidraget till den internationella fonden för kulturell mångfald (IFCD) som är kopplad till konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar ska motsvara 1,071 procent av Sveriges medlemsavgift till Unesco.

Medel på anslagsposten får utbetalas efter godkännande av Svenska Unescorådets generalsekreterare.

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet10 380
ap.1Svenska Unescorådet (ram)10 380

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Svenska Unescorådet

Medlen får disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

Anslagsposten får användas för utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive expertstöd samt bevakning och genomförande av Unescos verksamhet. Anslagsposten får användas för anställda i kommittén, möten och resor. Från anslagsposten ska även arvoden till kommitténs ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande samt andra av Unescorådet utsedda experter, utbetalas.

Externa medel från Unesco och andra organisationer för ändamål som avser Svenska Unescorådets utrednings- och programverksamhet ska i förekommande fall tillföras denna anslagspost.

Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska Unescorådets generalsekreterare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM
ap.21 544Inget0
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet
ap.13113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Moa Ageberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Utrikesdepartementet/IU, FN UTVPOL
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet/I, MM, NM
Kulturdepartementet/LS GIS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/FCK och RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksrevisionen
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris