Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2017-12-18
A2017/02435/I
A2017/02368/SV (delvis)
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket19 185 374
ap.1Schablonersättning för mottagandet av nyanlända (ram)8 719 923
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)210 000
ap.4Ersättning för ensamkommande barn och unga (ram)9 279 476
ap.6Hyreskostnader (ram)40 000
ap.10Grundersättning (ram)65 975
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)260 000
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)110 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)500 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län80 000
ap.11Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)80 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Schablonersättning för mottagandet av nyanlända

Anslagsposten avser ersättning enligt 11-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt 15-17 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.4 Ersättning för ensamkommande barn och unga

Anslagsposten avser sådan ersättning som anges i 21 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28-31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt 32 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Av anslagsposten beräknas 20 000 000 kronor användas för ersättning till kommuner för att underlätta uthyrning av privatbostäder till nyanlända.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt 17-19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19-23 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt 32 § och för extraordinära kostnader enligt 36 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt 20 a-20 d och 34 och 35 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 24-27 och 33-35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.1441 496Inget0
ap.310 500Inget0
ap.4463 973Inget0
ap.62 000Inget0
ap.103 299Inget0
ap.110Inget0
ap.1213 000Inget0
ap.140Inget0
ap.1525 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.2ram
ap.5ram
ap.13ram
ap.17ram
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Maria Eriksson
Likalydande till

Migrationsverket
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Sveriges kommuner och landsting