Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
19

2017-12-18
A2017/02438/A
A2017/02382/SV (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 2018 (prop.2017/18:1 utg.omr. 14, bet 2017/18:AU2, rskr. 2017/18:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 303
ap.1Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (ram)3 000
ap.2Bidrag till kurskostnader (ram)5 303

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

1. Kammarkollegiet ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet ska användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet och anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.

ap.2 Bidrag till kurskostnader

1. Kammarkollegiet ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet ska användas för kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Marwin Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet/GV
Näringsdepartementet/RT
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten